Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DOP/361-27/2021 Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rawicz - Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu

Deadlines:
Published : 03-12-2021 14:29:00
Placing offers : 14-12-2021 08:00:00
Offers opening : 14-12-2021 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rawicz – Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu.

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu z siedzibą w
Rawiczu, ul. Winiary 4b, 63-900 Rawicz, adres e-mail: iod@zukrawicz.pl;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: adres e-mail - iod@zukrawicz.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy
Rawicz – Zakładu Usług Komunalnych w Rawicz, DOP/361-26/2021 prowadzonym w trybie podstawowym ;
4) firmą podprzetwarzającą dane jest platformazakupowa.pl, którego operatorem jest Open Nexus Sp. z o.o.;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 80 ustawy Pzp ”;
6) dane mogą być przekazywane poza teren UE;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub przez okres wskazany w umowie
o dofinansowaniu.
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO i nie będą profilowane;
10)posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku
gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) - wystąpienie
z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11)nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1.ogł. o zamówieniu nr 2021BZP 0029914201.pdf pdf 128.18 2021-12-03 14:29:00 Proceeding
2.SWZ-podpisany.pdf pdf 242.36 2021-12-03 14:29:00 Proceeding
3. formularz ofertowy - zał. nr 1.doc doc 181.5 2021-12-03 14:29:00 Proceeding
4. oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1- zał. nr 2.doc doc 80 2021-12-03 14:29:00 Proceeding
5.projekt umowy.zip zip 891.29 2021-12-03 14:29:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogł. nr 2021BZP 0030568901.pdf pdf 37.54 2021-12-08 14:09:27 Public message
PROJEKT umowy aktualny na 08.12.2021.pdf pdf 61.07 2021-12-08 14:09:27 Public message
wyjaśnienie nr 1 do SWZ ... (1) podpis.pdf pdf 123.72 2021-12-08 14:09:27 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 54.36 2021-12-14 10:23:09 Public message
informacja z otwarcia ofert II.pdf pdf 54.4 2021-12-14 10:28:26 Public message
zawiadom. o wyborze na stronę (1).pdf pdf 102.31 2021-12-15 13:23:34 Public message
ogłoszenie o wyniku.pdf pdf 69.51 2022-01-04 14:52:53 Public message

Announcements

2022-01-04 14:52 Łukasz Pruski Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogłoszenie o wyniku. [...].pdf

2021-12-15 13:23 Łukasz Pruski Zamawiający zamieszcza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zawiadom. o wyborze [...].pdf

2021-12-14 10:28 Łukasz Pruski Zamawiający umieszcza informację z otwarcia ofert ( zamieszczone wcześniejsze ogłoszenie z otwarcia ofert jest nieaktualne)

informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-14 10:23 Łukasz Pruski Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-14 08:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę w wysokości 227 000,00 zł brutto
2021-12-08 14:09 Łukasz Pruski Zamawiający zamieszcza wyjaśnienie nr 1 do SWZ wraz z aktualnym projektem umowy oraz ogł. o zmianie ogłoszenia. Zamieszczony w dniu 03.12.2021 r. projekt umowy jest nieaktualny.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

PROJEKT umowy aktual [...].pdf

wyjaśnienie nr 1 do [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 313