Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 31.21.P.DUJSP Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 26-11-2021 16:46:00
Placing offers : 14-12-2021 12:00:00
Offers opening : 14-12-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 37 ust. 2 w zw. z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp” – przez Nord Partner Sp. z o.o. działającą na podstawie udzielonego przez Miejski Zakład Komunikacji w Nysie sp. z o.o. pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie sp. z o.o.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz załączniki nr 1-5 do SWZ.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż SWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w  załączniku nr 6, 6A, 6B do SWZ oraz w załącznikach nr 1-8 do opisu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek o udostępnienie załączników o charakterze poufnym w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner/proceedings i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” lub na adres e-mail: przetargi.dujsp@np.com.pl


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym


W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • przesłania wniosku o udostępnienie informacji poufnych - załącznik nr 5 do SWZ,
  • zadawania pytań Pełnomocnikowi Zamawiającego/Zamawiającemu,
  • odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,
  • przesłania odwołania/inne. 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
31.21.P.DUJSP Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 126.35 2021-11-26 16:46:00 Proceeding
31.21.P.DUJSP SWZ, załączniki nr 1A-4B do SWZ.pdf pdf 754.24 2021-11-26 16:46:00 Proceeding
31.21.P.DUJSP Załącznik nr 5 do SWZ - wniosek o udostępnienie informacji poufnych.docx docx 26.45 2021-11-26 16:46:00 Proceeding
31.21.P.DUJSP Załącznik nr 5 do SWZ - wniosek o udostępnienie informacji poufnych.pdf pdf 630.53 2021-11-26 16:46:00 Proceeding
31.12.P.DUJSP Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.83 2021-12-03 12:35:38 Public message
31.21.P.DUJSP Wyjaśnienia i zmiany SWZ - zmiana terminu.pdf pdf 441.32 2021-12-03 12:35:38 Public message
31.21.P.DUJSP Zaktualizowany załącznik nr 1B do SWZ - Formularz ofertowy CZĘŚĆ II.docx docx 31.07 2021-12-10 11:10:08 Public message
31.21.P.DUJSP Zaktualizowany załącznik nr 1B do SWZ - Formularz ofertowy CZĘŚĆ II.pdf pdf 751.92 2021-12-10 11:10:08 Public message
31.21.P.DUJSP Zmiana SWZ - jawne.pdf pdf 536.99 2021-12-10 11:10:08 Public message
31.21.P.DUJSP Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2.pdf pdf 37.82 2021-12-10 11:27:20 Public message
211214 informacja z otwarcia ofert 31.21.P.DUJSP.pdf pdf 462.88 2021-12-14 14:58:55 Public message
31.21.P.DUJSP Informacja o wyborze oferty najkorzytniejszej.pdf pdf 911.28 2021-12-20 13:11:54 Public message

Announcements

2021-12-20 13:11 Magdalena Karolak Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie sp. z o.o.”.

31.21.P.DUJSP Inform [...].pdf

2021-12-14 14:58 Agnieszka Jędrzejewska Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu na "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie sp. z o.o."

211214 informacja z [...].pdf

2021-12-14 12:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia podstawowego kwotę 180 000, 00 zł:
część I zamówienia - 24 300,00 zł
część II zamówienia - 155 700,00 zł
2021-12-10 11:27 Magdalena Karolak Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego informuje o zmianie terminu składania ofert na 14.12.2021 r. godz. 12:00 w postępowaniu na Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie sp. z o.o. W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

31.21.P.DUJSP Ogłosz [...].pdf

2021-12-10 11:10 Magdalena Karolak Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego w postępowaniu na Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie sp. z o.o. dokonuje zmiany SWZ.
Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego informuje, że został zmieniony załącznik nr 1B do SWZ - formularz ofertowy dla CZĘŚCI II zamówienia.
Zamieszczony został zaktualizowany załącznik nr 1B do SWZ - formularz ofertowy dla CZĘŚCI II zamówienia.

Ponadto Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego informuje o zmianie terminu składania ofert na 14.12.2021 r. godz. 12:00 w postępowaniu na Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie sp. z o.o.

31.21.P.DUJSP Zaktua [...].docx

31.21.P.DUJSP Zaktua [...].pdf

31.21.P.DUJSP Zmiana [...].pdf

2021-12-03 12:35 Magdalena Karolak Pełnomocnik Zamawiającego informuje o zmianie terminu składania ofert na dzień 10 grudnia 2021 r. godz. 14:00. W załączeniu zmiana SWZ oraz ogłoszenie o zmianie zamówienia.

31.12.P.DUJSP Ogłosz [...].pdf

31.21.P.DUJSP Wyjaśn [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 580