Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGR/ZP/272/1/2021 Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Deadlines:
Published : 25-11-2021 12:52:00
Placing offers : 03-12-2021 13:30:00
Offers opening : 03-12-2021 13:40:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 85.69 2021-11-25 12:52:00 Proceeding
SWZ-sig.pdf pdf 1141.75 2021-11-25 12:52:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 53.5 2021-11-25 12:52:00 Proceeding
Załącznik nr 1a do SWZ - Formularz cenowy.doc doc 57 2021-11-25 12:52:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 42 2021-11-25 12:52:00 Proceeding
Załącznik nr 2b do SWZ - Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianianiu warunków .doc doc 37 2021-11-25 12:52:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 35.5 2021-11-25 12:52:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc doc 34 2021-11-25 12:52:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.doc doc 36.5 2021-11-25 12:52:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz dostaw.doc doc 40 2021-11-25 12:52:00 Proceeding
Załącznik nr 7 SWZ - Oświadczenie o umowie lub promesie umowy z OSD.doc doc 26.5 2021-11-25 12:52:00 Proceeding
Informacja z otwarcia-sig.pdf pdf 779.4 2021-12-03 14:16:48 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf pdf 762.22 2021-12-16 19:22:01 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 63.97 2022-01-28 09:17:01 Public message

Announcements

2022-01-28 09:17 Joanna Dutkiewicz Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-12-16 19:22 Joanna Dutkiewicz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-03 14:16 Joanna Dutkiewicz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-03 13:30 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 501 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 287