Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 60/2021 Wywóz odpadów komunalnych stałych z placówek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie

Deadlines:
Published : 24-11-2021 12:52:00
Placing offers : 06-12-2021 11:45:00
Offers opening : 06-12-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy że ofertę i oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - Odpady komunalne.zip zip 176.54 2021-11-24 12:52:00 Proceeding
6 - Informacja z otwarcia ofert - Odpady komunalne.docx docx 18.06 2021-12-07 08:26:59 Public message
10 - Informacja o wyborze - Odpady komunalne.doc doc 37.5 2021-12-23 10:21:06 Public message

Announcements

2021-12-23 10:21 Marek Kowalski W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

10 - Informacja o wy [...].doc

2021-12-07 08:26 Marek Kowalski W załączeniu informacja z otwarcia ofert

6 - Informacja z otw [...].docx

2021-12-06 11:45 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 220 000,00 zł net / 270 600,00 zł brutto, w tym w zakresie części nr 1 - 190 000,00 zł net / 233 700,00 zł gross i w zakresie części nr 2 - 30 000,00 zł net / 36 900,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 293