Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ADT.261.10.2021 Usługa ubezpieczenia ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU (3 CZĘŚCI)

Agnieszka Mikołajczyk
MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA Department: Biuro Ubezpieczeń Podmiotów Publicznych
Deadlines:
Published : 16-11-2021 14:38:00
Placing offers : 03-12-2021 11:00:00
Offers opening : 03-12-2021 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


 Zamawiający określa poufny charakter informacji zawartej w części:

·            Załącznik nr 1               –             Charakterystyka Zamawiającego (POUFNY)

·            Załącznik nr 1a             –             Szkodowość  (POUFNY)

·            Załącznik nr 2               –             Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ) (POUFNY)

·            Załącznik nr 2a             –             Wykaz sprzętu elektronicznego (POUFNY)

·            Załącznik nr 2b             –             Wykaz pojazdów (POUFNY)

     Sposób dostępu do informacji poufnych zgodnie z art. 280 ust. 3 w zw. z art. 18 ust. 4 ustawy PZP. Wykonawca informacje o charakterze poufnym może uzyskać poprzez zawnioskowanie o ich przesłanie
w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/merydian
w zakładce niniejszego postępowania. We wniosku o przesłanie Części poufnej SWZ należy podać dane dotyczące Wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje powołując się na numer przedmiotowego postępowania.

     Wymagania związane z ochroną poufnego charakteru informacji. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu, ani udostępniane osobom trzecim nie uczestniczącym w postępowaniu chyba, że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania, zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 895 ze zm.).

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d9a8f1-22d6-c17d-ac97-0c0001735638.pdf pdf 200.5 2021-11-16 14:38:00 Proceeding
CZĘŚĆ JAWNA ZAŁĄCZNIKÓW.zip zip 301.16 2021-11-16 14:38:00 Proceeding
SWZ tryb podstawowy bez negocjacji.docx docx 1959.84 2021-11-16 14:38:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.04 2021-11-24 16:50:35 Public message
4b Załącznik nr 4b do SWZ - Formularz ofertowy dla CZĘŚCI 2 ZMODYFIKOWANY.doc doc 244.5 2021-11-25 11:44:11 Public message
JAWNE odpowiedzi na pytania 25.11.2021.docx docx 31.19 2021-11-25 11:44:11 Public message
JAWNE2 odpowiedzi na pytania 26.11.2021.docx docx 24.96 2021-11-26 14:18:55 Public message
JAWNE3 odpowiedzi na pytania 29.11.2021.docx docx 23.37 2021-11-29 12:34:21 Public message
Kwota przeznaczona.pdf pdf 242.8 2021-12-03 11:03:27 Public message
Informacja po otwarciu ofert.docx docx 22.92 2021-12-03 13:50:42 Public message
wybór WWW.pdf pdf 214.29 2021-12-10 12:08:57 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 109.48 2022-01-17 12:45:22 Public message

Announcements

2022-01-17 12:45 Agnieszka Mikołajczyk Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-12-10 12:08 Agnieszka Mikołajczyk W oparciu o art. 253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: usługa ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu (3 Części) znak sprawy: ADT.261.10.2021

wybór WWW.pdf

2021-12-03 13:50 Agnieszka Mikołajczyk Działając w trybie art. 222 ust.5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 t.j.) przekazujemy informacje o ofertach złożonych w postępowaniu.

Informacja po otwarc [...].docx

2021-12-03 11:03 Agnieszka Mikołajczyk Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 t.j) Zamawiający udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota przeznaczona.p [...].pdf

2021-11-29 12:34 Agnieszka Mikołajczyk W odpowiedzi 3 na pytania Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający udzielił odpowiedzi i przekazał je wszystkim Wykonawcom, którzy zawnioskowali o udostępnienie części poufnej. W wyniku odpowiedzi do części poufnej modyfikacji ulega Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.

JAWNE3 odpowiedzi na [...].docx

2021-11-26 14:18 Agnieszka Mikołajczyk W odpowiedzi 2 na pytania Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający udzielił odpowiedzi i przekazał je wszystkim Wykonawcom, którzy zawnioskowali o udostępnienie części poufnej. W wyniku odpowiedzi do części poufnej modyfikacji ulega Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.

JAWNE2 odpowiedzi na [...].docx

2021-11-25 11:44 Agnieszka Mikołajczyk W odpowiedzi na pytania Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający udzielił odpowiedzi i przekazał je wszystkim Wykonawcom, którzy zawnioskowali o udostępnienie części poufnej.
W wyniku odpowiedzi do części poufnej modyfikacji ulega Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że wprowadził w SWZ zmiany w załączonym Załączniku Nr 4b do SWZ – Formularz ofertowy dla Części 2

4b Załącznik nr 4b d [...].doc

JAWNE odpowiedzi na [...].docx

2021-11-24 16:50 Agnieszka Mikołajczyk Z uwagi na dużą liczbę wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert na dzień 03.12.2021 r. W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zgodnie z art 271 ust. 1 ustawy Pzp.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 717