Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MOPS.ZP.4.2021 Tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych, w tym tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi na rok 2022

Deadlines:
Published : 15-11-2021 12:20:00
Placing offers : 23-11-2021 09:00:00
Offers opening : 23-11-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - Tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych, w tym tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi na rok 2022.RTF RTF 464.25 2021-11-15 12:20:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 20.57 2021-11-15 12:20:00 Proceeding
Załącznik Nr 2- Owiadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia i spełniania warunków.docx docx 17.15 2021-11-15 12:20:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 - Dysponowanie zasobami innych podmiotów.docx docx 16.11 2021-11-15 12:20:00 Proceeding
Załącznik Nr 4- Oświadczenie o aktualności.docx docx 14.57 2021-11-15 12:20:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 - UMOWA PROJEKT - schronienie.docx docx 21.43 2021-11-15 12:20:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 - UMOWA PROJEKT - schronienie z usługami.docx docx 20.83 2021-11-15 12:20:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 - Wykaz osób.docx docx 20.9 2021-11-15 12:20:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 - Wykaz usług.docx docx 29.2 2021-11-15 12:20:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 - Projekt umowy RODO.RTF RTF 93.87 2021-11-15 12:20:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 100 2021-11-15 12:20:00 Proceeding

Announcements

2021-11-23 10:43 Marta Szostak INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy: postępowania znak: MOPS.ZP.4.2021 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 pn. „Tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych, w tym tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi na rok 2022„
Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) informuje, iż do upływu terminu składania ofert tj. do 23-11-2021 r. do godziny 9:00 wpłynęła jedna oferta na część I.
Nie wpłynęła żadna oferta na część II.
W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyło:
Stowarzyszenie MONAR Schronisko Dla Osób Bezdomnych MARKOT w Marwałdzie
Cena gross część I zamówienia: 215 460,00 zł
Cena gross część II zamówienia: nie złożono oferty
2021-11-23 09:00 Buyer message dotyczy: postępowania znak: MOPS.ZP.4.2021 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający na podstawie art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawa Pzp” informuję, że:
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie na „Tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych, w tym tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi na rok 2022”.
CZĘŚĆ I - kwotę gross 127 275,64 zł
CZĘŚĆ II - kwotę gross 75 000,00 zł
2021-11-18 11:41 Marta Szostak dotyczy: postępowania znak: MOPS.ZP.4.2021 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający na podstawie art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawa Pzp” informuję, że:
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie na „Tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych, w tym tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi na rok 2022”.
CZĘŚĆ I - kwotę gross 127 275,64 zł
CZĘŚĆ II - kwotę gross 75 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 797