Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IS.261.25.2021 Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie miasta Dębica.

Deadlines:
Published : 12-11-2021 13:00:00
Placing offers : 21-12-2021 11:00:00
Offers opening : 21-12-2021 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 275.96 2021-11-12 13:00:00 Proceeding
SWZ_Wdrażanie inteligentnego systemu.pdf pdf 15551.61 2021-11-12 13:00:00 Proceeding
Formularze w wersji edytowalnej.docx docx 135.79 2021-11-12 13:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do OPZ - Szczegółowy OPZ.pdf pdf 837.94 2021-11-12 13:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Szczegółowego OPZ - Mapa wodociągów Dębickich - Strefy.pdf pdf 2454.98 2021-11-12 13:00:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do OPZ - Przedmiar robót dla Części 1.pdf pdf 1936.91 2021-11-12 13:00:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Szczegółowego OPZ - Karty punktów pomiarowych.pdf pdf 16469.21 2021-11-12 13:00:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do OPZ_Instrukcja kontroli ruchu osobowego i materiałowego.pdf pdf 29.92 2021-11-12 13:00:00 Proceeding
Sprostwowanie Ogłoszenia.pdf pdf 413.23 2021-11-15 13:10:05 Public message
Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarciu ofert.pdf pdf 170.97 2021-12-07 10:16:59 Public message
Odpowiedź na zapytania 1.pdf pdf 13511.2 2021-12-08 13:59:37 Public message
Załącznik nr 1 do Odpowiedzi na pytania z dnia 08.12.2021 - Ząłacznik nr 1 do IDW - Wzór Formularza oferty.docx docx 90.89 2021-12-08 13:59:37 Public message
Informacja dot. otwarcia ofert.pdf pdf 326.38 2021-12-15 08:57:32 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 567.82 2021-12-21 13:56:02 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 162.86 2022-01-26 08:52:48 Public message

Announcements

2022-01-26 08:52 Monika Stec Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-21 13:56 Monika Stec Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-15 08:57 Monika Stec Informacja dotycząca otwarcia ofert.

Informacja dot. otwa [...].pdf

2021-12-08 13:59 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 1.

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

Załącznik nr 1 do Od [...].docx

2021-12-07 10:16 Monika Stec Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-11-15 13:10 Monika Stec Sprostowanie do Ogłoszenia.

Sprostwowanie Ogłosz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1314