logo
Małgorzata
Klimczyk-Słapa Tel. 47 8516 377
   

Szkoła Policji w Katowicach

Electronic auction: Dostawa półmasek filtrujących DOC FFP3 MODEL DOC-TNC (ID 532252)

Starting date: 05-11-2021 13:20:00

To the end: cancelled

Current offer value is: 0.00 PLN
What is the maximum value of the contract? 7 500.00 PLN
How much are the prolongations of the auction (extra times)? 3 min
From which price is increment counted? lowest
Does supplier have to place an offer for all positions? Yes
Kind of offer prices net
expand

icon Buyer requirements

1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

2.   W przypadku gdy zwłoka w realizacji zamówienia przekroczy 14 dni Zamawiający może odstąpić od zamówienia z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

3.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wartości zamówienia.

4.   Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z faktury kwot wynikających z kar umownych określonych w zamówieniu.

5. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zbyć lub przenieść zobowiązań Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszego zamówienia,
a będących należnościami Wykonawcy na rzecz innych podmiotów.


Termin realizacji: do 16 listopada 2021 r.

Płatność: przelew 30 dni

icon Buyer messages

  • 2021-11-05 13:29 Małgorzata Klimczyk-Słapa Tel. 47 8516 377 Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Postępowanie wystawiono ponownie z doprecyzowaniem wymagań co do przedmiotu postępowania.

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in net prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Net Price MAX /unit
1 półmaska filtrująca DOC FFP3 MODEL: DOC-TNC 2500 pc. 3.00 PLN
Offer value:

Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |