Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.2710.16.2021 ODBIÓR I TRANSPORT NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH I ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBSKO ORAZ CZĘŚCIOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Deadlines:
Published : 27-10-2021 15:13:00
Placing offers : 29-11-2021 10:00:00
Offers opening : 29-11-2021 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_2021-OJS209-547884-pl.pdf pdf 123.33 2021-10-27 15:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 14 do SWZ - Zestawienie nieruchomości wielorodzinnych - odbiór zmieszanych - 2 razy na tydzień 2022.pdf pdf 127.35 2021-10-27 15:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 15 do SWZ - Zestawienie nieruchomości wielorodzinnych - odbiór zmieszanych - 1 raz na tydzień 2022.pdf pdf 222.26 2021-10-27 15:13:00 Proceeding
SWZ - odbiór odpadów na 2022 - do ogłoszenia.pdf pdf 1749.63 2021-10-27 15:13:00 Proceeding
Załącznik nr 16 do SWZ - Zestawienie nieruchomości przeznaczonych do usługi odbioru odpadów 2022.pdf pdf 1454.51 2021-10-27 15:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 13 do SWZ_15070_159_uchwala_Regulamin_utrzymania_czystosci_i_porzadku_w_Gminie_Lubsko_2020.pdf pdf 378.19 2021-10-27 15:13:00 Proceeding
Załączniki do SWZ - 1,3-10.zip zip 134.79 2021-10-27 15:13:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ -JEDZ.zip zip 1374.54 2021-10-27 15:13:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 508.54 2021-10-27 15:13:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Wzór umowy.zip zip 1258.64 2021-10-27 15:13:00 Proceeding
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia_2021-OJS216-569516-pl.pdf pdf 72.1 2021-11-09 11:54:44 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 263.47 2021-12-01 10:21:43 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - odbiór odpadów na 2022.pdf pdf 346.75 2021-12-08 14:43:40 Public message

Announcements

2021-12-08 14:43 Iwona Poszwa Ogłoszenie o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIK [...].pdf

2021-12-01 10:21 Iwona Poszwa Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-29 10:00 Buyer message Środki jakie zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 924 334,58 brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 677