Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.9.2021 „Dostawa energii elektrycznej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na okres od 01.01.2022 r. do 28.02.2022 r.”

Deadlines:
Published : 11-10-2021 14:37:00
Placing offers : 20-10-2021 10:00:00
Offers opening : 20-10-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_08d98c84-7540-b3da-e500-ea0001416def.pdf pdf 174.41 2021-10-11 14:37:00 Proceeding
SWZ.doc doc 267.5 2021-10-11 14:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.xls xls 39 2021-10-11 14:37:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.doc doc 291.5 2021-10-11 14:37:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 35.77 2021-10-11 14:37:00 Proceeding
Załącznik nr 3A do SWZ - kalkulator.xlsx xlsx 15.51 2021-10-11 14:37:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ- oświadczenia o o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu(2).docx docx 28.01 2021-10-11 14:37:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej(5).docx docx 22.08 2021-10-11 14:37:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(3).docx docx 18.7 2021-10-11 14:37:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ.docx docx 17.93 2021-10-12 14:33:51 Public message
ZMIANA_Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.doc doc 292 2021-10-12 14:33:51 Public message
ZMIANA_Załącznik nr 3 do SWZ - formularz oferty.docx docx 35.88 2021-10-12 14:33:51 Public message
ZMIANA_Załącznik nr 3A do SWZ - kalkulator.xlsx xlsx 15.53 2021-10-12 14:33:51 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 293.2 2021-10-20 11:00:58 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_art. 253 ust. 2.pdf pdf 403.82 2021-11-04 12:34:44 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania_08d9be08-56d5-7100-6d59-a800017f2a50.pdf pdf 77.7 2021-12-16 13:25:53 Public message

Announcements

2021-12-16 13:25 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-11-04 12:34 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-10-20 11:00 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-20 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 295 037,64 PLN.
2021-10-12 14:33 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje zmiany SWZ w zakresie załączników nr 2, 3, 3A do SWZ (dotyczy poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej).
Opublikowane dokumenty:
1. Zmiana treści SWZ - zawiadomienie
2. ZMIANA_Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy
3. ZMIANA_Załącznik nr 3 do SWZ - formularz oferty
4. ZMIANA_Załącznik nr 3A do SWZ - kalkulator

Zmiana treści SWZ.do [...].docx

ZMIANA_Załącznik nr [...].doc

ZMIANA_Załącznik nr [...].docx

ZMIANA_Załącznik nr [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 524