Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.9.2021 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleszczewo

Magdalena Trubłajewicz
Gmina Kleszczewo
Deadlines:
Published : 01-10-2021 15:25:00
Placing offers : 10-11-2021 08:30:00
Offers opening : 10-11-2021 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.5 2021-10-01 15:25:00 Proceeding
SWZ Kleszczewo.pdf pdf 826.26 2021-10-01 15:25:00 Proceeding
Zał nr 1 do SWZ - OPZ Kleszczewo.docx docx 95.75 2021-10-01 15:25:00 Proceeding
Zał nr 2 do SWZ - Wzór umowy Kleszczewo.docx docx 65.69 2021-10-01 15:25:00 Proceeding
Zał nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego.docx docx 36.53 2021-10-01 15:25:00 Proceeding
Zał nr 4 do SWZ - wykaz usług i pojazdów.docx docx 24.1 2021-10-01 15:25:00 Proceeding
Zał nr 5 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji.docx docx 20.28 2021-10-01 15:25:00 Proceeding
Zał nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności braku przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 18.21 2021-10-01 15:25:00 Proceeding
Zał nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.docx docx 19.39 2021-10-01 15:25:00 Proceeding
Zał nr 8 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ.docx docx 18.2 2021-10-01 15:25:00 Proceeding
Raport miesięczny_wzór.docx docx 20.8 2021-10-01 15:25:00 Proceeding
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania.pdf pdf 253.77 2021-10-12 11:47:23 Public message
Odwołanie FBSerwis S.A. z dn.11.10.7z 7z 510.72 2021-10-12 11:47:23 Public message
Modyfikacja SWZ 15.10.pdf pdf 2497.58 2021-10-15 14:57:28 Public message
1.Punkty adresowe.pdf pdf 344.52 2021-10-15 14:57:28 Public message
2.Pojemniki Kleszczewo.pdf pdf 395.06 2021-10-15 14:57:28 Public message
3.Wykaz nieruchomości wraz z pojemnikami.pdf pdf 570.2 2021-10-15 14:57:28 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ 20 10 2021r.pdf pdf 363.48 2021-10-20 14:28:32 Public message
Zał nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego [zmodyfikowany].docx docx 36.68 2021-10-20 14:28:32 Public message
Zał nr 8 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ [zmodyfikowany].docx docx 18.24 2021-10-20 14:28:32 Public message
ENOTICES_GminaKleszczewo (external)-2021-153007-NF14-PL.pdf pdf 69.88 2021-11-07 09:45:17 Public message
Modyfikacja SWZ.pdf pdf 523.76 2021-11-07 09:45:17 Public message
ENOTICES_GminaKleszczewo (external)-2021-147163-NF14-PL.pdf pdf 69.54 2021-10-27 15:59:46 Public message
Modyfikacja SWZ 25.10.docx docx 23.11 2021-10-27 15:59:46 Public message
2021-OJS211-556075-pl.pdf pdf 65.33 2021-10-29 14:36:55 Public message
WKB_FBSerwis_cofniecie odwołania Gmina Kleszczewo-sig.pdf pdf 221.35 2021-10-29 16:52:13 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ 05.11.pdf pdf 539.58 2021-11-05 11:12:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert 10.11.pdf pdf 341.52 2021-11-10 13:25:42 Public message
2021-OJS218-574984-pl.pdf pdf 64.74 2021-11-10 13:43:05 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty s.pdf pdf 566.78 2021-12-07 11:37:15 Public message

Announcements

2021-12-07 11:37 Magdalena Trubłajewicz Zamawiający publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-11-10 13:43 Magdalena Trubłajewicz Zamawiający zamieszcza opublikowane w DzUUE sprostowanie ogłoszenia,które zamawiający umieścił na stronie postępowania w dniu 07.11.2021r.

2021-OJS218-574984-p [...].pdf

2021-11-10 13:25 Magdalena Trubłajewicz Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-10 08:30 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2 000 000,00 zł brutto
2021-11-07 09:45 Magdalena Trubłajewicz Zamawiający publikuje informację o zmianie Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmianie ogłoszenia o zamówieniu wysłanego w dniu 05.11.2021.

ENOTICES_GminaKleszc [...].pdf

Modyfikacja SWZ.pdf

2021-11-05 11:12 Magdalena Trubłajewicz Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania wykonawców

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-10-29 16:52 Magdalena Trubłajewicz Zamawiający informuje o cofnięciu odwołania wniesionego przez wykonawcę FBSerwis S.A. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

WKB_FBSerwis_cofniec [...].pdf

2021-10-29 14:36 Magdalena Trubłajewicz Zamawiający przekazuje treść zmiany ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wysłanego w dniu 25.10.2021

2021-OJS211-556075-p [...].pdf

2021-10-27 15:59 Magdalena Trubłajewicz Zamawiający publikuje informację o zmianie Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

ENOTICES_GminaKleszc [...].pdf

Modyfikacja SWZ 25.1 [...].docx

2021-10-20 14:28 Joanna Laskowska Zamawiający przekazuje w załączeniu odpowiedzi na pytania oraz zmiany SWZ (załącznik nr 3 i załącznik nr 8)

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Zał nr 3 do SWZ - Wz [...].docx

Zał nr 8 do SWZ - Oś [...].docx

2021-10-15 14:57 Magdalena Trubłajewicz Zamawiający publikuje modyfikację treści SWZ

Modyfikacja SWZ 15.1 [...].pdf

1.Punkty adresowe.pd [...].pdf

2.Pojemniki Kleszcze [...].pdf

3.Wykaz nieruchomośc [...].pdf

2021-10-12 11:47 Magdalena Trubłajewicz Zamawiający informuje o wniesieniu odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz załącza kopię odwołania.

Zawiadomienie o wnie [...].pdf

Odwołanie FBSerwis S [...].7z

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2105