Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Roboty budowlane – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. K. Pułaskiego w Lęborku.

Deadlines:
Published : 26-08-2021 11:20:00
Placing offers : 03-09-2021 12:00:00
Offers opening : 03-09-2021 12:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu przeprowadzanego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych”.

Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:  Roboty budowlane – Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej  w ul. K. Pułaskiego w Lęborku.

TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT. 

Termin składania ofert upływa dnia 03-09-2021 r. o godz. 12.00. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

W sprawach merytorycznych: Kamil Domaszk, tel. (59) 863 47 79, Łukasz Iwosa, tel. (59) 863 47 78

w sprawach proceduralnych: Adam Stenka, tel. (59) 863 47 80.  

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny. 

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację  oraz pozostałą dokumentację związaną z zamówieniem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0 Ogłoszenie.pdf pdf 341.62 2021-08-26 11:20:00 Proceeding
1 Specyfikacja Przetargowa.pdf pdf 2964.75 2021-08-26 11:20:00 Proceeding
4 Druk- oferta.pdf pdf 401.93 2021-08-26 11:20:00 Proceeding
5 Druk - oświadczenie.pdf pdf 394.64 2021-08-26 11:20:00 Proceeding
6 Druk - oświadczenie RODO.pdf pdf 395.11 2021-08-26 11:20:00 Proceeding
7 Projekt umowy.pdf pdf 397.13 2021-08-26 11:20:00 Proceeding
8 Klauzula RODO.pdf pdf 329.79 2021-08-26 11:20:00 Proceeding
3. Przedmiar robót.pdf pdf 50.19 2021-08-26 11:20:00 Proceeding
2 Projekt Budowlany Pułaskiego.pdf pdf 70223.24 2021-08-26 11:20:00 Proceeding
4 Druk- oferta.pdf pdf 401.93 2021-08-26 11:20:00 Criterion
5 Druk - oświadczenie.pdf pdf 394.64 2021-08-26 11:20:00 Criterion
6 Druk - oświadczenie RODO.pdf pdf 395.11 2021-08-26 11:20:00 Criterion
8 Klauzula RODO.pdf pdf 329.79 2021-08-26 11:20:00 Criterion
7 Projekt umowy.pdf pdf 397.13 2021-08-26 11:20:00 Criterion
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy.pdf pdf 200.74 2021-09-09 11:59:03 Public message

Announcements

2021-09-09 11:59 Dział Zamówień OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY
na zadania pn.: „Roboty budowlane – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. K. Pułaskiego w Lęborku.”


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Lęborku, ul. Pionierów 2 informuje, iż na Wykonawcę ww. zadania wybrano: Michał Ryszard Hinc P.H.U Hinc, ul. Sambora 17/5,
83-300 Kartuzy.

Cena ofertowa brutto: 85.443,12 zł.

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Roboty budowlane – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego w Lęborku. - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value

4 Druk- oferta.pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Kosztorys ofertowy - Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf Attachment required (0)
3 Oświadczenie - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf Attachment required

5 Druk - oświadczeni [...].pdf

(0)
4 Pełnomocnictwo. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., określający zakres pełnomocnictwa (pełnomocnictwo rodzajowe). (0)
5 Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru albo wydruk z systemu komputerowego CEIDG - Proszę załączyć dokument pobrany z rejestru, jako plik w formacie pdf Attachment required (0)
6 Kierownik budowy. - Proszę załączyć dokument uprawnień, wskazanej osoby, w zakresie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przynależnością do właściwej izby, jako pliki w formacie pdf. Attachment required (0)
7 Oświadczenie RODO - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., gdy wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób, gdy nie podaje załączyć nie podpisany dokument

6 Druk - oświadczeni [...].pdf

(0)
8 Zapoznałem się ze Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte - Proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
9 Zapoznałem się z REGULAMINEM - Proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
10 Zapoznałem się z klauzulą RODO - Proszę potwierdzić TAK lub NIE

8 Klauzula RODO.pdf

(0)
11 Uzyskałem informację do przygotowania oferty - Proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
12 Termin związania ofertą - 30 dni, proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
13 Akceptuję postanowienia załączonego do Specyfikacji projektu umowy - Proszę potwierdzić TAK lub NIE

7 Projekt umowy.pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views: 306