Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO/07/2021 „Świadczenie usług zagospodarowania odpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lędziny”

Krzysztof Olender
EKOREC Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 03-08-2021 11:37:00
Placing offers : 23-08-2021 11:37:00
Offers opening : 23-08-2021 11:37:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 116.99 2021-08-03 11:37:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 1422.05 2021-08-03 11:37:00 Proceeding
Zał. 1 - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 145.9 2021-08-03 11:37:00 Proceeding
Zał. 2 - druk oferty.pdf pdf 112.24 2021-08-03 11:37:00 Proceeding
Zał. 3 - oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 46.52 2021-08-03 11:37:00 Proceeding
Zał. 4 - wykaz usług.pdf pdf 41.01 2021-08-03 11:37:00 Proceeding
Zał. 5 - oświadczenie o aktualności oświadczeń.pdf pdf 34.73 2021-08-03 11:37:00 Proceeding
Zał. 6 - zobowiązanie innego podmiotu.pdf pdf 59.18 2021-08-03 11:37:00 Proceeding
Zał. 7 - wzór umowy.pdf pdf 1083.14 2021-08-03 11:37:00 Proceeding
Zał. 8 - JEDZ.pdf pdf 1267.02 2021-08-03 11:37:00 Proceeding
Unieważnienie postępowania Ekorec.pdf pdf 41.59 2021-08-23 11:30:01 Public message

Announcements

2021-08-23 11:37 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 10.500.000,00 zł.
2021-08-23 11:30 Krzysztof Olender Szanowni Państwo,
W załączeniu unieważnienie postępowania.
z poważaniem

Unieważnienie postęp [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 751