Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-26/21 Dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniule, igły, strzykawki, wkłucia centralne, porty naczyniowe, igły specjalistyczne), parafiny granulowanej, chłonnych gąbek żelatynowych - AE/ZP-27-26/21

Deadlines:
Published : 26-07-2021 15:03:00
Placing offers : 31-08-2021 09:00:00
Offers opening : 31-08-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl, za wyjątkiem próbek, o których mowa w pkt 12.7.5. SWZ, które składa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz.1041 z poź.zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w budynku Dyrekcji (Budynek A) Specjalistycznego Szpitala im.E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, pokój nr 13 (Sekretariat) w godz. od 8:00 do 15:00

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz  Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

7. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

8. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ

9. Załącznik Nr 6 - Wykaz pomp infuzyjnych stosowanych w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie oraz wykaz strzykawek wpisanych w menu pomp infuzyjnych w Pakiecie Nr 9  poz. 6, 7, 8

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 131.5 2021-07-26 15:03:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 580.24 2021-07-26 15:03:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1124.75 2021-07-26 15:03:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 109 2021-07-26 15:03:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 82.53 2021-07-26 15:03:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 117.12 2021-07-26 15:03:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 41.5 2021-07-26 15:03:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 42 2021-07-26 15:03:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 42.5 2021-07-26 15:03:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.xls xls 29 2021-07-26 15:03:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.PDF PDF 3084.61 2021-08-13 14:46:44 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2.PDF PDF 5258.95 2021-08-23 10:57:46 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 720.84 2021-08-31 09:27:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 3245.1 2021-08-31 12:57:31 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Platforma .PDF PDF 1118.4 2021-11-25 14:49:46 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Platforma .PDF PDF 166.18 2021-12-03 15:06:15 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Platforma .PDF PDF 206.3 2021-12-14 15:06:34 Public message
Informacja o wyborze najkorzysytniejszej oferty_Platforma .PDF PDF 184.31 2022-01-13 13:35:07 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Platforma .PDF PDF 180.89 2022-01-14 12:29:02 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Platforma.pdf pdf 328.66 2022-01-14 14:37:20 Public message

Announcements

2022-01-14 14:37 Zamówienia Publiczne W załączeniu Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 6, 19, 32, 34.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-14 12:29 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 7.

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-01-13 13:35 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 7.

Informacja o wyborze [...].PDF

2021-12-14 15:06 Zamówienia Publiczne Zweryfikowany wynik postępowania w zakresie Pakietu Nr 9

Informacja o wyborze [...].PDF

2021-12-03 15:06 Zamówienia Publiczne Zweryfikowany wynik postępowania w zakresie Pakietu Nr 22

Informacja o wyborze [...].PDF

2021-11-25 14:49 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania w Pakiecie Nr 21, 31, 38, 39.

Informacja o wyborze [...].PDF

2021-08-31 12:57 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2021-08-31 09:27 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-08-23 10:57 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2021-08-13 14:46 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2431