Proceeding: 2232.1.2021 dostawy produktów farmaceutycznych

Deadlines:
Published : 23-07-2021 19:05:00
Placing offers : 03-08-2021 08:00:00
Offers opening : 03-08-2021 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ leki.docx docx 51.69 2021-07-23 19:05:00 Proceeding
SWZ leki.pdf pdf 598.96 2021-07-23 19:05:00 Proceeding
załącznik nr 1 formularz cenowy leki.ods ods 65.74 2021-07-23 19:05:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - projekt umowy.doc doc 109 2021-07-23 19:05:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - projekt umowy.pdf pdf 401.61 2021-07-23 19:05:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - oświaczene o aktualności informacji.doc doc 49.5 2021-07-23 19:05:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 15.42 2021-07-23 19:05:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.odt odt 23.68 2021-07-23 19:05:00 Proceeding
Załączniki nr 2 3 4 do SWZ - formularz ofertowy oświadczenia z art. 125 Ustawy.doc doc 111.5 2021-07-23 19:05:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.12 2021-07-23 19:05:00 Proceeding
unieważnienie postępowania powtórzenie.docx docx 27.42 2021-08-16 10:30:44 Public message
unieważnienie.pdf pdf 628.1 2021-08-16 10:30:44 Public message
unieważnienie postępowania strona prowadzonego postępowania.docx docx 27.99 2021-08-12 14:51:06 Public message
uniewaznienie strona prowadzonego postępowania.pdf pdf 826.68 2021-08-12 14:51:06 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 66.25 2021-08-16 16:53:36 Public message

Announcements

2021-08-16 16:53 Mariusz Duda ogłoszenie o wyniku postępowania unieważnienie

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-08-16 10:30 Mariusz Duda Zawiadomienie o powtórzeniu czynności unieważnienia postępowania

unieważnienie postęp [...].docx

unieważnienie.pdf

2021-08-12 14:51 Mariusz Duda Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

unieważnienie postęp [...].docx

uniewaznienie strona [...].pdf

2021-08-03 13:49 Mariusz Duda Nr sprawy: 2232.1.2021.
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 późn. zm.) - zwanej dalej „Ustawą”, na dostawy produktów farmaceutycznych.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Działając na podstawia art. 222 ust. 5 Ustawy przedstawiam informację z sesji otwarcia ofert, która odbyła się w dniu 03.08.2021 r. o godz. 8:05.

Zbiorcze zestawienie ofert:


oferta nr 1 SYMED s.c. ul. Kosynierów 7 35-242 Rzeszów część nr 2 kwota gross 7336,06 zł
oferta nr 2 NEUCA S.A. ul. Forteczna 35-37 87-100 Toruń część nr 1 kwota gross 207 093,19 zł
2021-08-03 12:54 Mariusz Duda The message was withdrawn by the Buyer.
2021-08-03 07:40 Mariusz Duda Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia wynosi
250 000,00 zł gross słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części nr 1 wynosi 238 500,00 zł gross słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy pięćset zł
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części nr 2 wynosi 9 000,00 zł gross słownie: dziewięć tysięcy zł
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części nr 3 wynosi 2 500,00 zł gross słownie: dwa tysiące pięćset zł
2021-07-29 15:07 Mariusz Duda Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy informuję, że w dniu 28.07.2021 r. wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Poniżej przekazuję treść zapytań oraz odpowiedzi.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Części 1 poz. 35 w przedmiotowym postępowaniu:

PYTANIE nr 1

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Części 1 poz. 35 w przedmiotowym postępowaniu:
1. Czy w Części 1 poz. 35 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps, identycznym jak w produkcie opisanym w SIWZ? Zawartość żywych kultur bakterii probiotycznych w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w NIL. Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 60 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktu ProbioDr.
PYTANIE nr 2

2. Czy w Części 1 poz. 35 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Zawartość żywych kultur bakterii probiotycznych w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w NIL. Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktu LactoDr.


Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Części 1 poz. 516-522 w przedmiotowym postępowaniu:
PYTANIE nr 3

3. Zamawiający określa w Części 1 poz. 516-522 system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając w każdej pozycji nazwę własną pasków testowych będącą zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do pasków testowych tego samego producenta, tym samym narażając Zamawiającego na wysoką cenę. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałby możliwość obniżenia kosztów w budżecie przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający, postępując zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 99, ust. 4-6) dopuści zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów):

a) enzym oksydaza glukozy GOD, zakres pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt 10-70%, możliwość wykonywania pomiaru we krwi osób dorosłych i noworodków, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, przydatność pasków do użycia w ciągu 12 miesięcy po otwarciu fiolki, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015? lub
b) enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, możliwość wykonywania pomiarów we krwi kapilarnej i żylnej, zakres pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt 20-60%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, opakowanie pasków zawierające 2 fiolki x 25 szt. co wydłuża okres możliwości użycia otwartego opakowania pasków, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?
Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający nie wymaga dostarczenia glukometrów przez Wykonawcę, jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie równoważnych pasków testowych, które będą kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego glukometrami na zasadzie określonej w rozdziale 3 pkt. 8 specyfikacji warunków zamówienia.

Dyrektor
Aresztu Śledczego w Radomiu

ppłk Radosław Kryza


2021-07-28 14:44 Mariusz Duda

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy informuję, że w dniu 27.07.2021 r. wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Poniżej przekazuję treść zapytań oraz odpowiedzi.


PYTANIE nr 1

1. Do rozdziału 18 ust. 2 pkt 3 SWZ (kryteria oceny ofert w zakresie terminu realizacji zamówienia na cito): Prosimy o zmianę kryterium oceny ofert, polegającego na określeniu terminu dostawy „na cito” poprzez wydłużenie najkrótszego, a co za tym idzie, najwyżej ocenianego terminu na 8 godzin. Nadmieniamy przy tym, że przyjęcie przez Zamawiającego urealnionych godzin dostaw, którym sprostać będzie mogła większa ilość Wykonawców, również tych posiadających magazyny w większej odległości od siedziby Zamawiającego, znacząco przyczyni się do wzrostu konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, a tym samym korzystnie wpłynie na oferowane ceny. Zaznaczyć bowiem, należy, że waga kryterium terminu dostawy „na cito” będzie miała istotny wpływ na wybór oferty (Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze tą, której bilans ceny oraz pozostałych kryteriów przedstawiał będzie najwyższą wartość punktową), dlatego też, w przypadku nie urealnienia omawianego kryterium, poprzez wydłużenie najwcześniejszego przedziału czasowego, może dojść do sytuacji, w której Zamawiający wybierze oferty z wcześniejszym terminem dostaw, ale wyższymi cenami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów rozdziału 18 ust. 2 pkt 3 SWZ.


PYTANIE nr 2

2. Do §1 ust. 11 oraz §7 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy: Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika preparatu
w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu
z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów §1 ust. 11 oraz §7 ust. 1 pkt.2
wzoru umowy

PYTANIE nr 3

3. Do §2 ust. 6 wzoru umowy: Prosimy o wykreślenie §2 ust. 6 wzoru umowy, który według naszej opinii jest niezgodny ze społeczno-gospodarczym celem udzielanego zamówienia publicznego. Powyższy zapis przenosi w całości odpowiedzialność na wykonawcę za gospodarowanie lekami zakupionymi i nie wykorzystanymi przez Zamawiającego. Należy podkreślić, że wykonawca nie ma wpływu na poziom zamówień, wykorzystanie produktów leczniczych przez Zamawiającego. Gdyby jednak okazało się, że Zamawiający, z ważnych przyczyn, nie może wyrazić zgody na powyższe, prosimy o zmianę wymogu wskazanego w §2 ust. 6 wzoru umowy, poprzez następujący zapis: "Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu produktu leczniczego w ciągu 7 dni od daty dostawy, bez podawania przyczyny.".

Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów §6 ust. 2 wzoru umowy


PYTANIE nr 4

4. Do §6 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej za wypowiedzenie umowy, zastrzeżonej w §6 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy, tak aby wynosiła ona 10% wartości gross NIEZREALIZOWANEJ części umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


PYTANIE nr 5

5. Do §6 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary umownej za zwłokę w dostawie na cito, zastrzeżonej w §6 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy, do wysokości 0,2% wartości gross niezrealizowanej części zamówienia, za każdą godzinę zwłoki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody


PYTANIE nr 6

6. Do §6 ust. 2 wzoru umowy: Prosimy o doprecyzowanie zapisu §6 ust. 2 zdania drugiego wzoru umowy i nadanie mu następującej treści: „W przypadku braku dostaw w terminie dłuższym niż 24 godziny od umownego terminu dostawy, oprócz naliczenia stosownych kar umownych, zamawiający obciąży wykonawcę RÓŻNICĄ pomiędzy ceną nabycia leku u innego podmiotu, a ceną określoną w umowie, jeśli cena zapłacona przez zamawiającego będzie wyższa od ceny określonej w niniejszej umowie”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów §6 ust. 2 zdania drugiego wzoru umowy.

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert ustalone w SWZ nie ulegają zmianie.


Dyrektor
Aresztu Śledczego w Radomiu

ppłk Radosław Kryza

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 351