Proceeding: L.dz.ZSL.260.5.2021 „Remont sal lekcyjnych na parterze oraz pierwszej kondygnacji”- Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku

Deadlines:
Published : 19-07-2021 16:13:00
Placing offers : 03-08-2021 09:00:00
Offers opening : 03-08-2021 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 3 - wzór umowy.doc doc 180 2021-07-19 16:13:00 Proceeding
SWZ z załącznikami 1 i 2.docx docx 96.24 2021-07-19 16:13:00 Proceeding
SWZ z załącznikami 1 i 2.BES.docx.xades xades 133.49 2021-07-19 16:13:00 Proceeding
załącznik nr 4 - Tabela kosztów.xls xls 36.5 2021-07-19 16:13:00 Proceeding
Załącznik nr 5-dokumentacja projektowa.zip zip 3596.05 2021-07-19 16:13:00 Proceeding
Załącznik nr 6- przedmiar robót.zip zip 47.85 2021-07-19 16:13:00 Proceeding
Załącznik nr 7- STWiOR.zip zip 641.7 2021-07-19 16:13:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 114.25 2021-07-19 16:13:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.docx docx 15.79 2021-08-03 15:17:03 Public message
informacja z otwarcia ofert.xml xml 71.93 2021-08-03 15:17:03 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.docx docx 23.87 2021-08-05 10:30:31 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.BES.docx.xades xades 36.38 2021-08-05 10:30:31 Public message

Announcements

2021-08-05 10:30 Zamówienia ZSL Leżajsk Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

informacja o wyborze [...].docx

informacja o wyborze [...].xades

2021-08-03 15:17 Zamówienia ZSL Leżajsk Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].docx

informacja z otwarci [...].xml

2021-08-03 09:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy pzp Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia pod nazwą „Remont sal lekcyjnych na parterze oraz pierwszej kondygnacji”-
Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 270 000,00.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 439