Proceeding: IBD-III.271.29.2021.KG Wykonanie i montaż drobnej infrastruktury turystycznej i elementów informacyjno-promocyjnych w rezerwacie „Góra Zelejowa"

Deadlines:
Published : 17-07-2021 12:21:00
Placing offers : 02-08-2021 14:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż drobnej infrastruktury turystycznej i elementów informacyjno-promocyjnych w rezerwacie „Góra Zelejowa” w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z projektem wykonanym przez firmę LandCOM Project. Roboty będą realizowane w ramach zadania: „Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego”.

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje się realizację następujących zadań:

1)     remont istniejącej wiaty turystycznej ze stołem i ławkami;

a)     wiata remontowana- 1 szt.

·       parametry:  2,8 x 4,42 m,,

·       fundament betonowy klasy C16/20 z ceownikiem typu C120 wykonanym ze stali St3SX,

·       konstrukcja drewniana z drewna klasy min. C20,

·       pokrycie dachu: gont bitumiczny ,

·       impregnacja – preparatem III klasy impregnacji,

b)     stół pod wiatą remontowany- 1 szt.

c)     ławy pod wiatą remontowane- 2 szt.

2)     usunięcie i wywiezienie istniejących tablic informacyjnych oraz koszy na śmieci;

a)     kosze na śmieci- 2 szt.

b)     tablice informacyjne- 4 szt.

3)     wykonanie i montaż nowych tablic informacyjnych;

a)     tablica informacyjna pionowa- 6 szt.

·       parametry: 262/ 60 cm, h= 263 cm

·       fundament betonowy klasy C16/20 z ceownikiem typu C120 wykonanym ze stali St3SX

·       konstrukcja drewniana z drewna klasy min. C20

·       plansze 190x 110 cm – wydruk na blasze 0,75 mm

·       impregnacja-  preparatem III klasy impregnacji

b)     tablica informacyjna ukośna- 5 szt.

·       parametry: 188/58 cm , h= 105 cm

·       plansze 140 x 60 cm

·       inne parametry – jak w tablicy pionowej ;

4)     odmalowanie oznaczeń czarnego szlaku turystycznego- ok 40 szt.;

5)     odsłonięcie fragmentu różanki zelejowskiej na fragmencie skały- ok 1 m2;

6)     usunięcie części zakrzaczeń i zadrzewień w wyznaczonych miejscach w tym: oczyszczenie z roślinności ścian skalnych i ich przedpola, poszerzenie ścieżek pieszych, redukcje koron drzew; 

a)     usunięcie i wywiezienie zakrzaczeń i zadrzewień- ok 2900 m2

b)     redukcja koron drzew i wycinka pojedynczych drzew- 300 m2

7)     relokację istniejącego kosza na śmieci;

8)     nawierzchnie utwardzone;

9)     montaż małej architektury: stojaki na rowery – 4 szt., gra edukacyjna – 1szt. , kosz na odpady – 1 szt.

 

Na terenie opracowania nie ma możliwości przyłączenia się do mediów, ponieważ takie tu nie występują. 


Ze względu na skomplikowane ukształtowanie miejsca realizacji robót budowlanych Zamawiający rekomenduje przeprowadzenie wizji w terenie celem zapoznania się z miedzy innymi: topografią terenu, dobraniem sposobu dostarczenia i wbudowania materiałów itp.Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2. Scan_Zaproszenie do składania ofert.pdf pdf 2073.81 2021-07-17 12:21:00 Proceeding
2.2. Załącznik nr 2 - wzór umowy na roboty budowlane.pdf pdf 326.12 2021-07-17 12:21:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa_bez_plansz.7z 7z 30670.02 2021-07-17 12:21:00 Proceeding
Chęciny_RZ_plansze.zip zip 367926.5 2021-07-19 07:51:46 Proceeding
2.1. Załącznik nr 1- formularz ofertowy.docx docx 30.16 2021-07-17 12:21:00 Criterion
2.1. Załącznik nr 1- formularz ofertowy.pdf pdf 416.16 2021-07-17 12:21:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 roboty budowlane wg dokumentacji Wykonanie i montaż drobnej infrastruktury turystycznej i elementów informacyjno-promocyjnych w rezerwacie „Góra Zelejowa" 1 set - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

2.1. Załącznik nr 1- [...].docx

2.1. Załącznik nr 1- [...].pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin realizacji zamówienia: 45 dni od dnia zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 303