Proceeding: WZP-2385/21/162/Ł Dostawy urządzeń do laserowego pomiaru punktów w przestrzeni

Deadlines:
Published : 16-07-2021 11:19:00
Placing offers : 13-08-2021 12:00:00
Offers opening : 13-08-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 750.51 2021-07-16 11:19:00 Proceeding
Załaczniki do edycji.doc doc 285 2021-07-16 11:19:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 111.2 2021-07-16 11:19:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 58.94 2021-08-13 14:59:17 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 85.79 2021-08-13 14:59:17 Public message
WZP-3239_2385_21.pdf pdf 77.39 2021-08-31 20:53:40 Public message

Announcements

2021-08-31 20:53 Katarzyna Jacak Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 253 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca CYBID spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie.
Uzasadnienie wyboru:
podstawa prawna:
art. 239 ust. 2 Ustawy "najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem".
podstawa faktyczna:
Wykonawca jako jedyny złożył ofertę. Oferta spełnia wymagania określone w SWZ. Oferta nie podlega odrzuceniu.
Zamawiający dokonał oceny oferty niepodlegającej odrzuceniu Wykonawcy CYBID spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie. Złożona oferta uzyskała w sumie 100,00 punktów w tym:
- w kryterium cena (waga 60%) - 60 punktów
- w kryterium termin dostawy (waga 40%) - 40 punktów.

WZP-3239_2385_21.pdf

2021-08-13 14:59 Jarosław Skiba Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2021-08-13 12:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia wynosi 1 210 000,00 PLN brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 406