Proceeding: IŚZ.271.8.2021 Modernizacja/przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102122E w miejscowości Szubsk Towarzystwo, gm. Krośniewice

Deadlines:
Published : 07-07-2021 11:52:00
Placing offers : 23-07-2021 11:00:00
Offers opening : 23-07-2021 11:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 131.6 2021-07-07 11:52:00 Proceeding
SWZ + Załączniki Nr 1 - 7.pdf pdf 1385.55 2021-07-07 11:52:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ - Przedmiar robót.pdf pdf 153.47 2021-07-07 11:52:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Projekt budowlany.zip zip 5101.4 2021-07-07 11:52:00 Proceeding
Ząłacznik Nr 10 do SWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf pdf 836.01 2021-07-07 11:52:00 Proceeding
Załącznik Nr 11 do SWZ - Projekt czasowej organizacji ruchu.pdf pdf 4704.46 2021-07-07 11:52:00 Proceeding
Załacznik Nr 12 do SWZ - Projekt stałej organizacji ruchu.pdf pdf 3995.96 2021-07-07 11:52:00 Proceeding
wyjaśnienia treści SWZ I.pdf pdf 379.54 2021-07-16 11:03:14 Public message
załącznikdo wyjasnień treści SWZ I - Szczegól ścianki.pdf pdf 157.46 2021-07-16 11:03:14 Public message
Załączniki Nr 1 - 6 do SWZ - wersja edytowalna.doc doc 652 2021-07-16 11:03:14 Public message
informacja o kwocie - art. 222 ust. 4 PZP.pdf pdf 418.29 2021-07-23 08:46:17 Public message
informacja w trybie art. 222 ust. 5 PZP.pdf pdf 235.7 2021-07-23 13:59:29 Public message
informacja w trybie art. 253 ust. 2 PZP.pdf pdf 226.39 2021-08-09 10:45:46 Public message

Announcements

2021-08-09 10:45 Aneta Gałek Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający - Gmina Krośniewice przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

informacja w trybie [...].pdf

2021-07-23 13:59 Aneta Gałek Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający – Gmina Krośniewice przekazuje informację z otwarcia ofert.

informacja w trybie [...].pdf

2021-07-23 08:46 Aneta Gałek Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający – Gmina Krośniewice przekazuje informację o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

informacja o kwocie [...].pdf

2021-07-16 11:03 Aneta Gałek Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający – Gmina Krośniewice wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zmówienia, sporządzonej w przedmiotowym postępowaniu w związku z zapytaniem Wykonawcy.

wyjaśnienia treści S [...].pdf

załącznikdo wyjasnie [...].pdf

Załączniki Nr 1 - 6 [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 452