Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IMOL/ZP/06/2021 Najem aparatury badawczej. Część I dot.: Najem i dostarczenie aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do miejsca wykonywania bada; Część II dot.: Najem i dostarczenie aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do budynku, w którym Zamawiający wykonuje badania; Część III dot.: Najem i dostarczenie aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do budynku, w którym Zamawiający wykonuje badania;

Deadlines:
Published : 02-07-2021 16:14:00
Placing offers : 30-07-2021 10:15:00
Offers opening : 30-07-2021 10:20:00
Procedure: Zamówienie z wolnej ręki
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono warunki udziału w postępowaniu oraz pozostałą dokumentację. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania wniosku dla Wykonawcy.

 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Przypominamy, że wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisany elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zaproszenie do negocjacji-sig (1).pdf pdf 567.62 2021-07-02 16:14:00 Proceeding
Załączniki do zaproszenia.zip zip 5235.14 2021-07-02 16:14:00 Proceeding
Zaproszenie do negocjacji_po modyfikacji.pdf pdf 775.06 2021-07-06 15:22:19 Proceeding
Załączniki do zaproszenia_.zip zip 5235.14 2021-07-06 16:26:35 Proceeding
Informacja o zmianie terminu negocjacji IMOL_ZP_06_2021-sig.pdf pdf 578.52 2021-07-13 13:09:11 Public message
Informacja o zmianie terminu negocjacji IMOL_ZP_06_2021-sig (1).pdf pdf 770.81 2021-07-20 13:46:48 Public message
Informacja o zmianie terminu negocjacji 3 IMOL_ZP_06_2021-sig (2).pdf pdf 540.39 2021-07-27 15:44:59 Public message
Informacja o zmianie terminu negocjacji 4 IMOL_ZP_06_2021-sig.pdf pdf 558.05 2021-07-29 10:39:16 Public message
Zaproszenie do negocjazji wraz z zalącznikami z dnia 16_08_2021.zip zip 5728.95 2021-08-16 16:42:25 Public message
Ogłoszenie ex ante.pdf pdf 136.38 2021-08-25 09:59:56 Public message

Announcements

2021-08-25 09:59 Katarzyna Kalińska Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Ogłoszenie ex ante.p [...].pdf

2021-08-16 16:42 Katarzyna Kalińska Czynność zaproszenia zostaje powtórzona. Powodem jest uchybienie wymogów formalnych dotyczących czynności zaproszenia do negocjacji z dnia 02.07.2021 r. W załączniku Zaproszenie do negocjacji wraz z załącznikami z dnia 16.08.2021 r.

Zaproszenie do negoc [...].zip

2021-07-30 10:15 Buyer message Część I: 279 875,00 zł brutto
Część II: 1 168 807,50 zł brutto
Część III: 563 647,50 zł brutto
2021-07-29 10:39 Katarzyna Kalińska W załączniku pismo dotyczące zmiany terminu negocjacji oraz zmiany terminu złożenia oferty wstępnej.

Informacja o zmianie [...].pdf

2021-07-27 15:44 Katarzyna Kalińska W załączniku pismo dotyczące zmiany terminu negocjacji oraz zmiany terminu złożenia oferty wstępnej.

Informacja o zmianie [...].pdf

2021-07-20 13:46 Katarzyna Kalińska W załączniku pismo dotyczące zmiany terminu negocjacji oraz zmiany terminu złożenia oferty wstępnej.

Informacja o zmianie [...].pdf

2021-07-13 13:09 Katarzyna Kalińska W załączniku pismo dotyczące zmiany terminu negocjacji oraz zmiany terminu złożenia oferty wstępnej.

Informacja o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty i oświadczenia Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 729