Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 26/2021 Serwis okresowy jednostek kogeneracyjnych MB 3042 L3 zasilanych biogazem, zainstalowanych w OSK Pomorzany

Deadlines:
Published : 25-06-2021 14:38:00
Placing offers : 08-07-2021 11:45:00
Offers opening : 08-07-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

       Ofertę i oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
swz.docx docx 81.61 2021-06-25 14:38:00 Proceeding
Zalacznik 1.doc doc 54.5 2021-06-25 14:38:00 Proceeding
Zalacznik 2.docx docx 19.75 2021-06-25 14:38:00 Proceeding
Zalacznik 3.docx docx 20.38 2021-06-25 14:38:00 Proceeding
Zalacznik 4.doc doc 36.5 2021-06-25 14:38:00 Proceeding
Załącznik 5.docx docx 64.1 2021-06-25 14:38:00 Proceeding
Załącznik 6.docx docx 24.75 2021-06-25 14:38:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 18.25 2021-07-09 09:13:40 Public message
inf. z wyboru .doc doc 36 2021-07-27 09:08:41 Public message

Announcements

2021-07-27 09:08 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

inf. z wyboru .doc

2021-07-09 09:13 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2021-07-08 11:45 Buyer message kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 250.000,00 zł netto.
2021-07-07 08:47 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przypomina, że ofertę i oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 361