Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DK-01/213/2021 Renowacja okien witrażowych w zabytkowym Domu Kultury w Rawiczu

Dariusz Taraszkiewicz
Dom Kultury w Rawiczu
Deadlines:
Published : 16-06-2021 14:41:00
Placing offers : 02-07-2021 10:00:00
Offers opening : 02-07-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, SWZ wraz z załącznikami  związanymi z przedmiotem niniejszego zamówienia. 


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

1.     Komunikacja w niniejszym postepowaniu - w tym składanie oferty, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus.

Zamawiający awaryjnie dopuszcza komunikowanie się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej dk@rawicz.eupowyższe nie dotyczy składania oferty, z tym, że podstawowym środkiem komunikowania się jest Platforma Zakupowa, o której wyżej mowa.

 

2.     Wykonawca może się kontaktować z Zamawiającym w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularzy:

a)     „Złóż ofertę” w odniesieniu do składania oferty lub wniosku.

b)     „Wyślij wiadomość” w odniesieniu do pozostałej korespondencji kierowanej do Zamawiającego

 

3.     Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

a)     tel. 22 101 02 02,

b)     e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

 

4.     Przypominamy, że ofertę, oświadczenia, wykaz opatruje się w formie elektronicznej (kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej podpisem zaufanym lub osobistym.

 

5.     Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

1)     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Domu Kultury w Rawiczu mający siedzibę

w Domu Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz, adres e-mail: dartar@os.pl

2)     kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: adres e-mail – kontakt.itrs@gmail.com;

3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Renowacja okien witrażowych w zabytkowym Domu Kultury w Rawiczu” nr DK-01/213/2021 prowadzonym w trybie podstawowym;

4)   firmą podprzetwarzającą dane jest platformazakupowa.pl, którego operatorem jest Open Nexus Sp. z o.o.;

5)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 80 ustawy Pzp ”;

6)   dane mogą być przekazywane poza teren UE;

7)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub przez okres wskazany w umowie
o dofinansowaniu.

8)   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

9)   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą profilowane;

10) posiada Pani/Pan:

a)   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);

b)   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c)   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) - wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

d)   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

11) nie przysługuje Pani/Panu:

a)   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)   na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.2 2021-06-16 14:41:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 913.66 2021-06-16 14:41:00 Proceeding
3. formularz ofertowy - zał. nr 1.doc doc 184.5 2021-06-16 14:41:00 Proceeding
4. oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 - spełnienie warunków - zał. nr 2.doc doc 64.5 2021-06-16 14:41:00 Proceeding
5. oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 - wykluczenie - zał. nr 3.doc doc 81 2021-06-16 14:41:00 Proceeding
6. oświadczenie w zakresie art. 117 ust. 4 - zał. nr 4.doc doc 67 2021-06-16 14:41:00 Proceeding
7. (wzór) zobowiązanie - zał. nr 5.doc doc 71.5 2021-06-16 14:41:00 Proceeding
8. załączniki 6, 7 i 8.zip zip 430.55 2021-06-16 14:41:00 Proceeding
9. Kosztorys zerowy i SSTWiORB.zip zip 697.45 2021-06-16 14:41:00 Proceeding
10. Projekt budowlany z pozwoleniami i decyzjami.zip zip 5478.13 2021-06-16 14:41:00 Proceeding
11. informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 704.95 2021-07-02 13:14:19 Public message
12. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 482.24 2021-07-23 12:50:25 Public message
13. ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 71.67 2021-08-20 10:03:10 Public message

Announcements

2021-08-20 10:03 Dariusz Taraszkiewicz Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania ogłoszenie o wyniku postępowania.

13. ogłoszenie o wyn [...].pdf

2021-07-23 12:50 Dariusz Taraszkiewicz Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

12. zawiadomienie o [...].pdf

2021-07-02 13:14 Dariusz Taraszkiewicz Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej niżej załączoną informację z dnia 02.07.2021 roku

11. informacja z otw [...].pdf

2021-07-02 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w wysokości 190.280,53 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 774