Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Roboty budowlane – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz Lokalnej Przepompowni Ścieków w ul. Nadmorskiej w Lęborku.

Deadlines:
Published : 11-06-2021 14:25:00
Placing offers : 30-06-2021 12:00:00
Offers opening : 30-06-2021 12:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu przeprowadzanego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych”.

Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:  Roboty budowlane – Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej oraz Lokalnej Przepompowni Ścieków  w ul. Nadmorskiej w Lęborku.

TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT. 

Termin składania ofert upływa dnia 22-06-2021 r. o godz. 12.00. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

W sprawach merytorycznych: Kamil Domaszk, tel. (59) 863 47 79, Łukasz Iwosa, tel. (59) 863 47 78

w sprawach proceduralnych: Adam Stenka, tel. (59) 863 47 80.  

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny. 

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację  oraz pozostałą dokumentację związaną z zamówieniem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2 Projekt budowlany.pdf pdf 54251.56 2021-06-14 08:27:38 Proceeding
4 Druk - oferta.pdf pdf 75.97 2021-06-11 14:25:00 Proceeding
5 Druk - oświadczenie.pdf pdf 70.72 2021-06-11 14:25:00 Proceeding
6 Druk - oświadczenie RODO.pdf pdf 70.25 2021-06-11 14:25:00 Proceeding
8 Klauzula RODO.pdf pdf 55.22 2021-06-11 14:25:00 Proceeding
1 Specyfikacja Przetargowa.pdf pdf 3063.87 2021-06-15 08:24:59 Proceeding
3 Przedmiar robót.pdf pdf 62.11 2021-06-23 07:17:27 Proceeding
4 Druk - oferta.pdf pdf 75.97 2021-06-11 14:25:00 Criterion
5 Druk - oświadczenie.pdf pdf 70.72 2021-06-11 14:25:00 Criterion
6 Druk - oświadczenie RODO.pdf pdf 70.25 2021-06-11 14:25:00 Criterion
8 Klauzula RODO.pdf pdf 55.22 2021-06-11 14:25:00 Criterion
Modyfikacja Specyfikacji.pdf pdf 273.34 2021-06-21 09:42:16 Public message
Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy.pdf pdf 208.88 2021-07-09 10:54:58 Public message

Announcements

2021-07-09 10:54 Dział Zamówień
OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY
na zadania pn.: „Roboty budowlane – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalnej przepompowni ścieków w ul. Nadmorskiej w Lęborku”.


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Lęborku, ul. Pionierów 2 informuje, iż na Wykonawcę ww. zadania wybrano: P.H.U. Hinc Michał Hinc, ul. Sambora 17/5,
83-300 Kartuzy.

Cena ofertowa brutto: 147 558,33 zł.

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2021-06-21 09:42 Dział Zamówień MODYFIKACJA TREŚCI „Specyfikacji Przetargowej”
zamówienia na zadanie pn.: „Roboty budowlane – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz Lokalnej Przepompowni Ścieków w ul. Nadmorskiej w Lęborku.”
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie:
• pkt. II . ppkt.9, który otrzymuje brzmienie:

„ Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Wykonawca może skierować zapytanie w terminie do 25 czerwca 2021 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane po tym terminie. Treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz Platformie bez ujawniania źródła zapytania.
• pkt. XIII . ppkt.7, który otrzymuje brzmienie:

„ Termin składania ofert upływa dnia 30-06-2021 r. o godz. 12:00 ”


• pkt. XIII . ppkt. 8, który otrzymuje brzmienie:

„ Otwarcie ofert nastąpi 30-06-2021 r. o godz.12:30 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109 ”.

Modyfikacja Specyfik [...].pdf

2021-06-11 14:26 Dział Zamówień Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prosi Wykonawców, o dostarczanie ofert do siedziby Spółki za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork lub poczty kurierskiej, w związku z ogłoszonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia. Powyższe jest podyktowane ograniczeniem ryzyka związanego z występowaniem wirusa COVID-19.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Roboty budowlane – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz Lokalnej Przepompowni Ścieków w ul. Nadmorskiej w Lęborku. - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value

4 Druk - oferta.pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Kosztorys ofertowy - Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf Attachment required (0)
3 Oświadczenie - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf Attachment required

5 Druk - oświadczeni [...].pdf

(0)
4 Pełnomocnictwo. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., określający zakres pełnomocnictwa (pełnomocnictwo rodzajowe). (0)
5 Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru albo wydruk z systemu komputerowego CEIDG - Proszę załączyć dokument pobrany z rejestru, jako plik w formacie pdf Attachment required (0)
6 Kierownik budowy. - Proszę załączyć dokument uprawnień, wskazanej osoby, w zakresie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przynależnością do właściwej izby, jako pliki w formacie pdf. Attachment required (0)
7 Oświadczenie RODO - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., gdy wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób, gdy nie podaje załączyć nie podpisany dokument

6 Druk - oświadczeni [...].pdf

(0)
8 Zapoznałem się ze Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte - Proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
9 Zapoznałem się z REGULAMINEM - Proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
10 Zapoznałem się z klauzulą RODO - Proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
11 Uzyskałem informację do przygotowania oferty - Proszę potwierdzić TAK lub NIE

8 Klauzula RODO.pdf

(0)
12 Termin związania ofertą - 30 dni, proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
13 Akceptuję postanowienia załączonego do Specyfikacji projektu umowy - Proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
Unlock the form

The number of page views: 541