Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/PR/351-10/2021 TP/U/S Przygotowanie i organizacja jednodniowych szkoleń profilaktycznych dla kierowców w wieku 18-24 oraz 55 i więcej lat z elementami praktycznymi.

Deadlines:
Published : 11-06-2021 15:19:00
Placing offers : 21-06-2021 10:00:00
Offers opening : 21-06-2021 10:05:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
02 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).pdf pdf 841.67 2021-06-11 15:19:00 Proceeding
2021_BZP 00019619_01.pdf pdf 90.18 2021-06-11 15:19:00 Proceeding
00 SWZ - 10-21.pdf pdf 1137.21 2021-06-11 15:19:00 Proceeding
03 Zał. nr 3 - umowa.PDF PDF 951.92 2021-06-11 15:19:00 Proceeding
01 Zał nr 1 Formularz ofertowy.doc doc 120.5 2021-06-11 15:19:00 Criterion
04 Zał. nr 4 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.DOCX DOCX 40.67 2021-06-11 15:19:00 Criterion
05 Zał. nr 5 Wykaz zrealizowanych usług.doc doc 60.5 2021-06-11 15:19:00 Criterion
08 Zał. nr 6 Wykaz sal.doc doc 48.5 2021-06-11 15:19:00 Criterion
07 Zał. nr 7 Informacja dodatkowa dotycząca wyposażenia torów.doc doc 53.5 2021-06-11 15:19:00 Criterion
08 Zał. nr 8 Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc doc 98.5 2021-06-11 15:19:00 Criterion
2021-06-21 Informacja o przeznaczonej kwocie.pdf pdf 495.66 2021-06-21 10:07:21 Public message
2021-06-17 Odpowiedź na pytanie do SWZ.PDF PDF 592.98 2021-06-17 15:11:31 Public message
2021-06-21 Otwarcie ofert.pdf pdf 509.14 2021-06-21 14:58:48 Public message
2021-06-24 Unieważnienie postępowania do wykonawców.pdf pdf 552.22 2021-06-24 14:36:55 Public message

Announcements

2021-06-24 14:36 Piotr Ratajczyk
DO WYKONAWCÓW
BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania: na przygotowanie i organizację jednodniowych szkoleń profilaktycznych dla kierowców w wieku 18-24 oraz 55 i więcej lat z elementami praktycznymi

Zamawiający działając w trybie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) informuje że w związku z zaistnieniem sytuacji, w której najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia.

2021-06-24 Unieważni [...].pdf

2021-06-21 14:58 Piotr Ratajczyk Dotyczy: o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonym w: TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI na przygotowanie i organizację jednodniowych szkoleń profilaktycznych dla kierowców w wieku 18-24 oraz 55 i więcej lat z elementami praktycznymi ID 467001
Zamawiający działając w trybie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że Do wyznaczonego terminu składania ofert, złożono 2 (dwie) oferty.

2021-06-21 Otwarcie [...].pdf

2021-06-21 10:07 Piotr Ratajczyk Dotyczy: Udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonym w: TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI na przygotowanie i organizację jednodniowych szkoleń profilaktycznych dla kierowców w wieku 18-24 oraz 55 i więcej lat z elementami praktycznymi.
Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotu zamówienia może przeznaczyć kwotę nie wyższą niż 3 168 012,72 zł gross (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy, dwanaście złotych 72/100 brutto).

2021-06-21 Informacj [...].pdf

2021-06-21 10:00 Buyer message Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 2 576 181,07 zł (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych 07/100)
2021-06-17 15:11 Piotr Ratajczyk Warszawa, 17 czerwca 2021 r.
nr referencyjny postępowania - MCPS.ZP/PR/351-10/2021 TP/U/S

Do Wykonawców biorących udział
w postępowaniu

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonym w: TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI na przygotowanie i organizację jednodniowych szkoleń profilaktycznych dla kierowców w wieku 18-24 oraz 55 i więcej lat z elementami praktycznymi.
W związku z wniesionym/i pytaniami do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) obowiązującej
w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”,
Zamawiający
wyjaśnia co następuje:
Pytanie Wykonawcy:
„Bardzo proszę o informacje jak liczne maksymalnie (jednorazowo) mają być grupy do przeszkolenia.”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że zgodnie § 10 SWZ - informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( oraz treścią OPZ stanowiącą załącznik nr 2 do SWZ) wymaga aby Wykonawca dysponował co najmniej 1 ( jedną ) salą o możliwości pomieszczenia 80 osób, do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych
i do podania cateringu.
Ponadto Zamawiający informuje, że terminy:
1. Składania ofert,
2. Otwarcia ofert,
3. Związania ofertą
nie ulegają zmianie.

2021-06-17 Odpowiedź [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy Attachment required

01 Zał nr 1 Formular [...].doc

(0)
2 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Attachment required

04 Zał. nr 4 OŚWIADC [...].DOCX

(0)
3 Wykaz wykonanych usług - 1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 PZP, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: a) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w § 10 ust. 1: • w zakresie zdolności zawodowej - Wykazu wykonanych usług zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

05 Zał. nr 5 Wykaz z [...].doc

(0)
4 Wykaz sal - 1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 PZP, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: a) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w § 10 ust. 1 • W zakresie zdolności technicznej – Wykaz sal zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

08 Zał. nr 6 Wykaz s [...].doc

(0)
5 Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - 1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 PZP, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: • oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SWZ;

08 Zał. nr 8 Oświadc [...].doc

(0)
6 Wyposażenie miejsca do przeprowadzenia szkoleń praktycznych - Zał. nr 7 Informacja dodatkowa dotycząca wyposażenia torów Punkty w kryterium „„Wyposażenie miejsca do przeprowadzenia szkoleń praktycznych”” zostaną przyznane w następujący sposób: Zamawiający w kryterium Nr 2 „Wyposażenie miejsca do przeprowadzenia szkoleń praktycznych” przyzna ofercie dodatkowe punkty– za spełnienie każdego z poniższych kryteriów Zamawiający przyzna po 5 pkt (maksymalnie 60 punktów): a) płyta poślizgowa w kształcie pełnego okręgu o średnicy min. 20 m. i szerokości płyty poślizgowej min. 7 m.:  posiada kurtyny wodne - 5 pkt,  posiada przeszkody stałe mechaniczne - 5 pkt,  posiada urządzenie destabilizujące tor jazdy - 5 pkt. b) 1 płyta poślizgowa o długości min. 80 m. i szerokości min. 15 m.:  posiada przeszkody stałe mechaniczne – 5 pkt,  posiada urządzenie destabilizujące tor jazdy - 5 pkt,  posiada kurtyny wodne – 5 pkt. c) 1 płyta poślizgowa o długości min. 60 m i szerokości min. 8 m.:  posiada kurtyny wodne – 5 pkt,  posiada przeszkody suche - 5 pkt,  posiada urządzenie destabilizujące tor jazdy – pkt 5,  posiada nawadnianie – 5 pkt. d) 1 górka najazdowa o nachyleniu min. 10%:  posiada nawadnianie – 5 pkt,  posiada przeszkody stałe mechaniczne – 5 pkt. Ocena dokonana zostanie na podstawie informacji wskazanych w załączniku nr 7 do SWZ. UWAGA: załącznik nr 7 składany w celu uzyskania dodatkowych punktów w ramach kryterium nr 2 nie będzie uzupełniany. Brak przedłożenia wykazu skutkować będzie nieprzyznaniem punktów w kryterium nr 2. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Attachment required

07 Zał. nr 7 Informa [...].doc

(0)
(0)

The number of page views: 1308