Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 019/2021 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic miasta Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 31-05-2021 14:42:00
Placing offers : 11-06-2021 09:45:00
Offers opening : 11-06-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

UWAGA!

Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
019_2021 - Ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS103-270551-pl.pdf pdf 166.29 2021-05-31 14:42:00 Proceeding
019_2021 SWZ.7z 7z 274.06 2021-05-31 14:42:00 Proceeding
019_2021 - wyjasnienia treści SWZ - 07.06.2021.pdf pdf 722.45 2021-06-07 14:24:20 Public message
019_2021 informacje z otwarcia ofert.doc doc 74 2021-06-11 12:33:26 Public message
019_2021 informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 52.69 2021-06-11 12:33:26 Public message
019_2021 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 146.72 2021-06-24 12:23:58 Public message
019_2021 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 63.46 2021-06-24 12:23:58 Public message

Announcements

2021-06-24 12:23 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 24.06.2021 r., zgodnie z art. 253 ust. 2 uPzp Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

019_2021 - Informacj [...].docx

019_2021 - Informacj [...].pdf

2021-06-11 12:33 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 11.06.2021 r. zgodnie z art. 222 ust. 5 uPzp, Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

019_2021 informacje [...].doc

019_2021 informacje [...].pdf

2021-06-11 09:57 Małgorzata Gorzkiewicz Zgodnie z art. 222 ust. 4 uPzp Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 4 109 880,80 PLN.
2021-06-07 14:24 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 07.06.2021 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza wyjaśnienia treści SWZ.

019_2021 - wyjasnien [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 800