Proceeding: ZPB.272.TP.04.2021 Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej do celów prawnych zgromadzonej w PODGiK w Ostrołęce

Marzena Święcicka
Powiat Ostrołęcki Department: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Deadlines:
Published : 12-05-2021 12:55:00
Placing offers : 28-05-2021 09:00:00
Offers opening : 28-05-2021 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ Cyfryzacja.pdf pdf 624.37 2021-05-12 12:55:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 121.88 2021-05-12 12:55:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Projektowane Postanowienia Umowy..doc doc 100 2021-05-12 12:55:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx docx 28.8 2021-05-12 12:55:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 275.75 2021-05-12 12:55:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Wykaz osób.doc doc 80.5 2021-05-12 12:55:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Wzór oferty.doc doc 77 2021-05-12 12:55:00 Proceeding
Załącznik nr 2- Wzór oświadczenia Wykonawcy, dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.doc doc 34.5 2021-05-12 12:55:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc doc 35 2021-05-12 12:55:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów - Kopia.doc doc 27.5 2021-05-12 12:55:00 Proceeding
Załącznik nr 6- Wzór oświadczenia podmiotu udostepniającego zasoby, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.doc doc 34 2021-05-12 12:55:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wzór wykazu usług.doc doc 35 2021-05-12 12:55:00 Proceeding
wyjasnienia SWZ.pdf pdf 279.51 2021-05-17 08:50:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 204.95 2021-05-28 10:15:39 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf pdf 217.06 2021-06-09 09:57:47 Public message

Announcements

2021-06-09 09:57 Marzena Święcicka Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2021-05-28 10:15 Marzena Święcicka Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-28 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 220 000,00 zł.
2021-05-17 08:50 Marzena Święcicka WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

wyjasnienia SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 709