Proceeding: WZP-1481/21/89/T Dostawa 5 samochodów z napędem elektrycznym w policyjnej wersji oznakowanej, 3 stacjami ładowania typu (wall box), sporządzeniem dokumentacji projektowej i wykonaniem instalacji zasilającej wraz z montażem ładowarek

Sławomir Jastrzębski
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 05-05-2021 14:06:00
Placing offers : 20-05-2021 10:00:00
Offers opening : 20-05-2021 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 110.24 2021-05-05 14:06:00 Proceeding
zał 5 do SWZ.pdf pdf 1229 2021-05-05 14:06:00 Proceeding
zał do edycji.docx docx 41.66 2021-05-05 14:06:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1121.79 2021-05-05 14:06:00 Proceeding
document1481.pdf pdf 180.35 2021-05-17 14:47:50 Public message
infootw1481.pdf pdf 59.75 2021-05-20 11:43:08 Public message
strona www.pdf pdf 181.8 2021-05-20 11:43:08 Public message
wybór str.pdf pdf 183.31 2021-05-28 14:08:28 Public message
info1481.pdf pdf 87.18 2021-05-28 14:08:28 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 98.94 2021-06-22 10:16:05 Public message

Announcements

2021-06-22 10:16 Sławomir Jastrzębski Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-05-28 14:08 Sławomir Jastrzębski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wybór str.pdf

info1481.pdf

2021-05-20 11:43 Sławomir Jastrzębski INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

infootw1481.pdf

strona www.pdf

2021-05-20 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1.009.000,00 PLN brutto.
2021-05-17 14:47 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), informuje o treści pytania zadanego podczas wizji lokalnej przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie nr 4:
Proszę o wskazanie zakresu podstawowych prac elektrycznych oraz mocy w lokalizacjach.
Odpowiedź na pytanie nr 4
Zamawiający informuje o zakresie podstawowych prac elektrycznych, które należy przewidzieć przy realizacji zadania:
• KRP Warszawa V, przy ul. Żeromskiego 7:
- Dostosowanie rozdzielnicy elektrycznej do podłączenia nowych linii zasilających stacje z aparatami zabezpieczającymi,
- Ułożenie nowych linii zasilających ok. 10m,
- Montaż stacji do ładowania - szt. 1
Moc przyłączeniowa: 80kW
Moc umowna: 42kW
Moc wykorzystana: 26kW
• KRP Warszawa VI, przy ul. Jagiellońskiej 51:
- Dostosowanie rozdzielnicy elektrycznej do podłączenia nowych linii zasilających stacje z aparatami zabezpieczającymi,
- Ułożenie nowych linii zasilających - ok. 10m,
- Montaż stacji do ładowania - szt. 1
Moc przyłączeniowa: 288kW
Moc umowna: 65kW
Moc wykorzystana: 56kW
• KP Warszawa Wawer, przy ul. Mrówczej 210:
- Dostosowanie rozdzielnicy elektrycznej do podłączenia nowych linii zasilających
stacje z aparatami zabezpieczającymi
- Ułożenie nowych linii zasilających - ok. 40m,
- Montaż stacji do ładowania - szt. 1
Moc przyłączeniowa: 68kW
Moc umowna: 41kW
Moc wykorzystana: 17kW

Wyjaśnienia zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

document1481.pdf

2021-05-11 13:04 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 135 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający umożliwi zaoferowanie pojazdów nie wyposażonych w przednia światła przeciwmgielne
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zaoferowania pojazdów nie wyposażonych w przednia światła przeciwmgielne. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2:
Zwracam się z wnioskiem o zmianę wartości współczynnika luminacji o którym mowa w pkt 1..5.6.3 - tabela nr 1 z przedziału 0,25 - 0,43 na przedział 0,21 - 0,43
Odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zaoferowania pojazdu w innych wartościach współczynnika luminacji. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3:
W zawiązaniu do przetargu. nr. sprawy WZP-1481/21/89/T prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej. Proponujemy wykonanie wizji w dniu: czwartek 13.05.2021 bądź piątek 14.05.2021r w godzinach okołopołudniowych.
Odpowiedź na pytanie nr 3
Zamawiający informuje, że ustala termin wizji lokalnej na dzień 17.05.2021 r. na godz. 9:00. Zainteresowane osoby winne zgłosić się wcześniej do Dyżurnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa V przy ul. Żeromskiego 7 w Warszawie.

Wyjaśnienia zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 441