Proceeding: TZPiZI.261/01/D/21 Sukcesywny zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku w okresie 12 miesięcy.

Deadlines:
Published : 29-04-2021 12:15:00
Placing offers : 21-05-2021 10:00:00
Offers opening : 21-05-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
umowa-zał.13.pdf pdf 987.92 2021-04-29 12:15:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf pdf 323.37 2021-04-29 12:15:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 641.29 2021-04-29 12:15:00 Proceeding
form.oferty-zał.1.RTF RTF 329.15 2021-04-29 12:15:00 Proceeding
F.asortymentowe-zał.2-92021.xls xls 143.5 2021-04-29 12:15:00 Proceeding
oś.o braku podstaw do wykluczenia-zał.10.RTF RTF 185.78 2021-04-29 12:15:00 Proceeding
oś.o spełnianiu warunków udziału - zał.11.RTF RTF 183.25 2021-04-29 12:15:00 Proceeding
oś.o grupie kapitałowej - zał.12.RTF RTF 163.52 2021-04-29 12:15:00 Proceeding
odp.na pytania 1.pdf pdf 446.5 2021-04-30 09:44:07 Public message
F.asortymentowe-zał.2-92021 - po modyfikacji.xls xls 143.5 2021-04-30 09:44:07 Public message
odp.na pytania2.pdf pdf 791.44 2021-05-06 13:10:08 Public message
odp.na pytania3.pdf pdf 452.07 2021-05-11 12:01:56 Public message
F.asortymentowe-zał.2-92021 — po modyfikacji.xls xls 143.5 2021-05-12 11:49:46 Public message
odp.na pytania4 i zmiana term.składania ofert.pdf pdf 433.65 2021-05-12 11:49:46 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.15 2021-05-12 11:49:46 Public message
SWZ po modyfikacji.pdf pdf 641.78 2021-05-12 11:49:46 Public message
inf.o maksymalnej kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia .pdf pdf 577.18 2021-05-21 10:00:48 Public message
inf. z otwarcia ofert.pdf pdf 445.8 2021-05-21 13:18:34 Public message
ogłoszenie o wyborze.pdf pdf 629.9 2021-06-02 13:32:57 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 176.72 2021-07-07 11:36:32 Public message

Announcements

2021-07-07 11:36 Justyna Rybska W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w BZP pod numerem 2021/BZP 00102758/01 z dnia 02.07.2021r. Z poważaniem Justyna Rybska

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-06-02 13:32 Justyna Rybska Szanowni Państwo,

W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP.
Z poważaniem Justyna Rybska

ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2021-05-21 13:18 Justyna Rybska Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy PZP w załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Z poważaniem Justyna Rybska

inf. z otwarcia ofer [...].pdf

2021-05-21 10:00 Justyna Rybska Szanowni Państwo, Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy PZP, w załączeniu informacja o kwocie, jaką zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Z poważaniem Justyna Rybska

inf.o maksymalnej kw [...].pdf

2021-05-21 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć łączną kwotę 970.000,00 zł brutto, z czego na:
• Części 1 zamówienia „Zakup sprzętu jednorazowego użytku” – 150.000,00 zł brutto;
• Część 2 zamówienia „Zakup elektrod EKG” – 17.000,00 zł brutto;
• Część 3 zamówienia „Zakup rękawic jednorazowych i chirurgicznych” – 290.000,00 zł brutto;
• Część 4 zamówienia „–Zakup sprzętu do defibrylatora marki ZOLL i respiratora marki ParaPac - 78.000,00 zł brutto;
• Część 5 zamówienia „Zakup sprzętu do defibrylatora marki LifePak i urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej marki Lukas” – 40.000,00 zł brutto;
• Część 6 zamówienia „Zakup sprzętu do karetki neonatologicznej” – 27.000,00 zł brutto;
• Część 7 zamówienia „Zakup sprzętu do defibrylatora Corpuls 3” – 28.000,00 zł brutto;
• Część 8 zamówienia „Zakup środków ochrony indywidualnej” – 340.000,00 zł brutto.

Ponadto, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do SWZ, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w Rozdz. XI SWZ.
2021-05-12 11:49 Justyna Rybska Szanowni Państwo, W załączeniu kolejne pytanie wraz z odpowiedzią w związku z prowadzonym posępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę pn. "Sukcesywny zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku w okresie 12 miesięcy", nr postępowania TZPiZI.261/01/D/21. Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 6 do SWZ dot. części 5 - Zakup sprzętu do defibrylatora marki Lifepak i i urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej marki LUCAS oraz Załącznika nr 6 do SWZ dot. części 8 - Zakup środków ochrony indywidualnej. W związku z powyższym Zamawiający powiadamia, że przedłuża termin składania ofert do dnia 21.05.2021r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2021r. o godz. 10.30. Z poważaniem Justyna Rybska

F.asortymentowe-zał. [...].xls

odp.na pytania4 i zm [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ po modyfikacji.p [...].pdf

2021-05-12 10:54 Justyna Rybska The message was withdrawn by the Buyer.
2021-05-11 12:01 Justyna Rybska Szanowni Państwo, W załączeniu kolejne pytania wraz z odpowiedziami, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę pn.: "Sukcesywny zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku w okresie 12 miesięcy", nr postępowania TZPiZI.261/01/D/21.
Z poważaniem Justyna Rybska

odp.na pytania3.pdf

2021-05-06 13:10 Justyna Rybska Szanowni Państwo,

W załączeniu pytania wraz z odpowiedziami, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę pn.: "Sukcesywny zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku w okresie 12 miesięcy", nr postępowania TZPiZI.261/01/D/21.

odp.na pytania2.pdf

2021-04-30 09:44 Katarzyna Szewczyńska Szanowni Państwo
W załączeniu odpowiedzi na zadane pytania do przedmiotowego zamówienia.
z poważaniem
Szewczyńska Katarzyna

odp.na pytania 1.pdf

F.asortymentowe-zał. [...].xls

2021-04-30 08:54 Katarzyna Szewczyńska The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1554