Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-1410/21/81/F Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przez Policję i przewidzianych do umieszczenia w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych dla Komendy Rejonowej Policji V

Natalia Ambrożewicz
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 28-04-2021 17:33:00
Placing offers : 06-05-2021 09:30:00
Offers opening : 06-05-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 Kwalifikowany podpis elektroniczny – zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego

Podpis zaufany – podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, składany za pomocą bezpłatnego narzędzia  profilu zaufanego

Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny składany za pośrednictwem e‑dowodu osobistego

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ- tryb podstawowy.pdf pdf 971.38 2021-04-28 17:33:00 Proceeding
Załączniki wersja edytowalna.doc doc 255 2021-04-28 17:33:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 100.13 2021-04-28 17:33:00 Proceeding
document_2021050610433255.pdf pdf 56.92 2021-05-06 10:51:38 Public message
Informacja o wyborze na stronę postępowania.pdf pdf 64.87 2021-05-19 15:58:58 Public message
document_2021051915590267.pdf pdf 81.01 2021-05-19 15:58:58 Public message

Announcements

2021-05-19 15:58 Natalia Ambrożewicz Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

document_20210519155 [...].pdf

2021-05-06 10:51 Natalia Ambrożewicz INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Wypełniając dyspozycję art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego informuje, że w ww. postępowaniu ofertę złożył nw. Wykonawca:
1. Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa z ceną oferty 149 924,07 PLN brutto.

document_20210506104 [...].pdf

2021-05-06 09:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 164 916,42 PLN brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 219