Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IS.261.16.2021 Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy – etap II

Deadlines:
Published : 14-04-2021 14:44:00
Placing offers : 06-05-2021 11:00:00
Offers opening : 06-05-2021 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_nadzór_SUW 2.pdf pdf 286.67 2021-04-14 14:44:10 Proceeding
SIWZ - Nadzór_SUW_etap 2.pdf pdf 9144.2 2021-04-14 14:44:17 Proceeding
Formularze w wersji edytowalnej.docx docx 116.45 2021-04-14 14:44:18 Proceeding
Informacja dotycząca otwarcia ofert.pdf pdf 116.62 2021-04-26 09:25:00 Public message
Opowiedzi wraz zapytaniami 1.pdf pdf 613.28 2021-04-27 09:34:57 Public message
Informacja dotycząca otwarcia ofert_aktualna.pdf pdf 119.62 2021-04-28 10:25:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 284.92 2021-05-06 12:58:03 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 399.73 2021-05-25 10:38:18 Public message

Announcements

2021-05-25 10:38 Monika Stec Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-05-06 12:58 Monika Stec Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-28 10:25 Monika Stec Informacja dotycząca otwarcia ofert.

Informacja dotycząca [...].pdf

2021-04-27 09:34 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 1.

Opowiedzi wraz zapyt [...].pdf

2021-04-26 09:25 Monika Stec Informacja dotycząca otwarcia ofert.
Link do transmisji: https://youtu.be/3OpyJNHoRLs

Informacja dotycząca [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 655