Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.21.2021.KZP Budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie

Monika Dominikowska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 13-04-2021 15:48:00
Placing offers : 04-05-2021 10:00:00
Offers opening : 04-05-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ulicy Cyprysowej
w Łochowie – etap I – obejmuje przebudowę fragmentu drogi od ulicy Grabowej do ulicy Jałowcowej.


1.1.           CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

Główny przedmiot:

45233120-6 -  Roboty w zakresie budowy dróg.


Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w kosztorysie ofertowym oraz tomach II i III niniejszego SWZ.Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
formularz oferty wraz z załącznikami.docx docx 41.85 2021-04-13 15:48:00 Proceeding
Kosztorys_ofertowy_Cyprysowa.xls xls 82 2021-04-13 15:48:00 Proceeding
projekt umowy Cyprysowa.docx docx 51.35 2021-04-13 15:48:00 Proceeding
opis przedmiotu zamówienia, projekt.zip zip 52435.92 2021-04-13 15:48:00 Proceeding
ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 1667.81 2021-04-13 15:48:00 Proceeding
SWZ 21.2021.docx docx 72.02 2021-04-13 16:00:55 Proceeding
wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 344.23 2021-04-16 11:12:03 Public message
SWZ tom I rozdział 1.docx docx 71.85 2021-04-16 11:12:03 Public message
zmiana treści SWZ.pdf pdf 333.26 2021-04-26 13:06:23 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.04.2021.pdf pdf 34.28 2021-04-26 13:06:23 Public message
wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 505.58 2021-04-27 13:52:17 Public message
wyjaśnienia ze zmianami treści SWZ.docx docx 202.2 2021-04-27 13:52:17 Public message
przek_Jałowcowa.pdf pdf 455.31 2021-04-27 13:52:17 Public message
zakres_cyprysowa.pdf pdf 684.83 2021-04-27 13:52:17 Public message
informacja z otwarcia ofert.docx docx 22.86 2021-05-04 13:56:16 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 315.11 2021-05-04 13:56:16 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty ul. Cyprysowa.zip zip 1573.11 2021-05-20 12:09:59 Public message

Announcements

2021-05-20 12:09 Katarzyna Robotnikowska Nr pisma: RZP.271.21.10.2021.KZP
Nr sprawy: RZP.271.21.2021.KZP Białe Błota, dnia 19.05.2021 r.

Dotyczy postępowania pn.:
Budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Oraz
Odrzuceniu ofert
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej zwaną ustawą Pzp, zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o:

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty:
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w ust. 275 pkt 1 ustawy Pzp, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:
Nr 3 złożoną przez
DROMAKS Piotr Myszkier, Ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz
z ceną gross 1 255 176,26 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć 26/100)

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Faktyczne:
Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SWZ, została oceniona jako najkorzystniejsze uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie
z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

Prawne:
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Poniżej zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną w ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty (brutto)
(po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych) liczba punktów w kryterium cena okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane liczba punktów w kryterium okres gwarancji łączna liczba punktów
1 BETPOL S.A. ul. Inwalidów 49, 85-749 Bydgoszcz, 1 618 278,90 46,54 5 lat 40,00 86,54
2 PRODIB Sp. z o.o. ul. Łabiszyńska 6, 86-061 Olimpin, 1 454 559,26 51,78 5 lat 40,00 91,78
3 DROMAKS Piotr Myszkier, Ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz, 1 255 176,26 60,00 5 lat 40,00 100,00
4 Przedsiębiorstwo Budowlane mgr inż. Michał Burzyński, Ul. I. Tomyślaka 50 89-110 Sadki,
oferta odrzucona
5 PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o. Ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz 1 482 801,94 50,79 5 lat 40,00 90,79
6 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe AFFABRE Sp. z o.o. Ul. Inwalidów 1 85-727 Bydgoszcz
oferta odrzucona
II. Odrzuceniu ofert:
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w ust. 275 pkt 1 ustawy Pzp, dokonano odrzucenia niżej wymienionych ofert:

1. Ofertę nr 4 złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlane mgr inż. Michał Burzyński,
Podstawa prawna:
art. 226 ust 1 pkt. 11 – wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3;
art. 226 ust. 1 pkt 3 – jest niezgodna z przepisami ustawy w związku z art. 223 ust. 1 – „(…) niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści”;
art. 226 ust. 1 pkt. 8 – zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, w związku z art. 224 ust. 6 – „odrzuceniu , jako oferta z rażąco niską cena podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie (…)”
Uzasadnienie faktyczne:
• Zamawiający w toku badania ofert w dniu 06.05.2021 r. pismem nr RZP.271.21.5.2021.KZP zawiadomił Wykonawcę o poprawieniu innej omyłki polegającej na niezgodności oferty
z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian treści oferty (art. 223 ust. 2 pkt.3)). Omyłka polegała na zmianie przez Wykonawcę jednostki obmiarowej oraz ilości
w jednej z pozycji kosztorysowych w porównaniu do udostępnionego przez Zamawiającego wraz z innymi dokumentami zamówienia wzoru kosztorysu ofertowego.
W konsekwencji dokonanej poprawy „innej omyłki” zmianie uległa wartość net dla wskazanej pozycji kosztorysowej, co w dalszej kolejności skutkowało zmianą ceny oferty.
Wykonawca w dniu 13.05.2021 r. przesłał za pośrednictwem platformy zakupowej odpowiedź na ww. pismo, w którym poinformował, iż w związku z poprawa omyłki (jednostki obmiarowej z kompletu na obowiązujący w kosztorysie km, oraz ilości z 1 na obowiązujący w kosztorysie 0,4) zmienia cenę jednostkową dla danej pozycji z 5 000 zł, net na 12 500 zł netto.

Zgodnie z pkt 14.3 SWZ ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta oraz kosztorys ofertowy.
Zgodnie z art. 223 ust. 1 – „(…) niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym
a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści”
Ponadto Zamawiający w pkt. 15 SWZ wskazał m.in., iż „wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać żadnych zmian do kosztorysu ofertowego, w szczególności w zakresie opisu kolumn i wierszy. W razie jakichkolwiek wątpliwości wynikających np. z błędów w sumowaniu poszczególnych elementów rozliczeniowych przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę cena oferty po poprawieniu omyłki zgodnie z art. 223 Pzp.”]
Wykonawca nie może zmieniać cen jednostkowych podanych w ofercie na etapie po terminie składania ofert. Wykonawca nie może wyrazić jedynie „częściowej” zgody na poprawienie omyłek w treści oferty. Wykonawca nie ma uprawnień do dokonywania samodzielnych zmian treści poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego, a w przypadku dokonania takich zmian musi się liczyć z konsekwencjami potraktowania przez Zamawiającego wprowadzonych zmian jako omyłek, o których mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3 i dokonania ich poprawy
z uwzględnieniem konsekwencji – także tych rachunkowych.

• Zamawiający w toku badania ofert w dniu 06.05.2021 r. pismem nr RZP.271.21.6.2021.KZP wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty.
Cena oferty w porównaniu z wartością zamówienia ustaloną przed wszczęciem postępowania stanowiła bowiem 54,62% tej wartości.
Termin na złożenie wyjaśnień Zamawiający wyznaczył na 13 maja do godziny 11:00.
Wykonawca w wyznaczonym terminie nie udzielił wyjaśnień.

Wykonawca powołując się na problemy techniczne z podpisem zaufanym w dniu 12 maja
o godzinie 10:52 przesłał do Zamawiającego poprzez platformę zakupową prośbę
o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień.
W dniu 13 maja o godzinie 10:22 wysłano do Wykonawcy prośbę o przedstawienie dowodów na potwierdzenie problemów technicznych z podpisem zaufanym.
O godzinie 11:33 Wykonawca przesłał zwrotnie (również za pośrednictwem platformy zakupowej) informację, iż nie może potwierdzić zgłaszanych problemów, oraz że awaria została usunięta w dniu 13 maja. Jednocześnie do wiadomości załączono odpowiedź na poprawę omyłki, opatrzone podpisem zaufanym. Zgodnie z elektronicznym poświadczeniem weryfikacji podpisu załączone pismo zostało podpisane przez Wykonawcę w dniu 13 maja kilka minut po godzinie 9:00. Tym samym Wykonawca potwierdził, iż w dniu 13 maja przed upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego pismem nr RZP.271.21.6.2021.KZP, miał możliwość złożenia wyjaśnień.
W związku z powyższym, w szczególności w związku z przedstawieniem przez Wykonawcę dowodu, iż problemy techniczne w zakresie podpisu zaufanego nie występowały co najmniej od 13 maja od godziny 9:00, Zamawiający pismem nr RZP.271.21.8.2021.KZP poinformował wykonawcę, iż utrzymuje termin na złożenie wyjaśnień dotyczących ceny oferty.

Reasumując powyższe:
1) brak pełnej zgody na poprawienie innych omyłek należy uznać za brak zgody Wykonawcy na ich poprawę, co skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 11 ustawy Pzp,
2) zmianę ceny jednostkowej w pozycji kosztorysowej po terminie składania ofert należy uznać za dokonywanie zmian treści oferty, co skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp,
3) brak odpowiedzi Wykonawcy na wezwanie do wyjaśnień, czy cena oferty nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp.

2. Ofertę nr 6 złożoną przez AFFABRE Sp. z o.o
Podstawa prawna:
art. 226 ust. 1 pkt. 14 – Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy;

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w pkt 14.2 SWZ wskazał:
Oferta musi być zabezpieczona wadium.
Dodatkowo w pkt 16. 3 SWZ Zamawiający wskazał:
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie do zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.

Wykonawca załączył do oferty gwarancję ubezpieczeniową zapłaty wadium podpisaną odręcznie przez mocodawcę a następnie zeskanowaną i opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę, której gwarancja dotyczy.
Zgodnie z art. 97 ust. 10 ustawy Pzp „jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia,
o których mowa w ust. 7 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.”
W związku z powyższym wadium zostało złożone w nieprawidłowej formie.
Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3

zawiadomienie o wybo [...].zip

2021-05-04 13:56 Monika Dominikowska Nr sprawy: RZP.271.21.2021.KZP
Nr pisma: RZP.271.21.4.2021.KZP
Białe Błota, dnia 04.05.2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT,
o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP,
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego

Dotyczy postępowania pn.:
Budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie
Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2020 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.; zwaną dalej ustawą PZP), Zamawiający Gmina Białe Błota niezwłocznie po otwarciu ofert, które odbyło się 04.05.2021 r. po godz. 10:15, zamieszcza informacje dotyczące zestawienia ofert:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty (brutto) okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane
1 BETPOL S.A. ul. Inwalidów 49, 85-749 Bydgoszcz, NIP 5540384946 1 618 278,90 5 lat
2 PRODIB Sp. z o.o. ul. Łabiszyńska 6, 86-061 Olimpin, NIP 5542926185 1 454 559,26 5 lat
3 DROMAKS Piotr Myszkier, Ul. Żytnia 25,
85-356 Bydgoszcz, NIP 9531785694 1 255 176,26 5 lat
4 Przedsiębiorstwo Budowlane mgr inż. Michał Burzyński, Ul. I. Tomyślaka 50
89-110 Sadki, NIP 558 17 49 149 1 028 663,91 5 lat
5 PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o.
Ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
NIP9671430117 1 482 801,94 5 lat
6 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe AFFABRE Sp. z o.o. Ul. Inwalidów 1
85-727 Bydgoszcz
NIP 554 030 78 51 1 414 257,08 5 lat

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 600 000,00 zł brutto.

informacja z otwarci [...].docx

informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-04 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 1 600 000,00 zł brutto
2021-04-27 13:52 Monika Dominikowska Nr sprawy: RZP.271.21.2021.KZP
Nr pisma: RZP.271.21.3.2021.KZP
Białe Błota, dnia 27.04.2021 r.
Dotyczy postępowania pn.:
Budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
I. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając
w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 2:
W dokumentacji brak jest przekroju konstrukcyjnego przez jezdnię w obrębie skrzyżowania z ulicą Jałowcową. Proszę o jego przesłanie.
Odpowiedź:
Zamawiający załącza rysunek przekroju w obrębie skrzyżowania.
Pytanie 3:
Zgodnie z SWZ należy wykonać odcinek od Grabowej do ul. Jałowcowej. Według podanego zakresu wychodzą rozbieżności w ilościach obliczanych z podanymi w kosztorysie. Proszę
o określenie dokładnego zakresu do wykonania
Odpowiedź:
Zamawiający załącza plan sytuacyjny z zaznaczonym zakresem linią przerywaną koloru fioletowego – część drogowa.
Pytanie 4:
Zgodnie z SWZ roboty budowlane polegają na budowie ulicy Cyprysowej w Łochowie - etap I - obejmuje przebudowę fragmentu drogi od ulicy Grabowej do ulicy Jałowcowej. Z załączonych przedmiarów wynika, iż roboty kanalizacyjne należy wykonać, aż do szosy Bydgoskiej. Proszę
o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź:
Roboty branży drogowej należy wykonać na odcinku z zaznaczonym linią przerywaną koloru fioletowego na planie sytuacyjnym załączonym do postępowania. Roboty branży sanitarnej, teletechnicznej, elektrycznej wykonać zgodnie z załączonym OPZ

Pytanie 5:
Poz. 3.1 kosztorysu ofertowego "Regulacja wysokościowa zaworów, studzienek itp." - w wycenie należy ująć samą regulację?
Odpowiedź:
Tak - zgodnie z SST.

II. Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
III. Wyjaśnienia treści SWZ, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się
o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.ZAŁĄCZNIKI:
1. Przekrój konstrukcyjny
2. Plan sytuacyjny

wyjaśnienie treści S [...].pdf

wyjaśnienia ze zmian [...].docx

przek_Jałowcowa.pdf

zakres_cyprysowa.pdf

2021-04-26 13:06 Monika Dominikowska Nr sprawy: RZP.271.21.2021.KZP
Nr pisma: RZP.271.21.2.2021.KZP
Białe Błota, dnia 26.04.2021 r.
Dotyczy postępowania pn.:
Budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie

Zmiana treści SWZ
I. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
II. W związku z czasem potrzebnym na udzielenie wyjaśnień treści SWZ, Zamawiający
w oparciu o art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia
04.05.2021 r., godz.: 10:00 i jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia w tym zakresie odpowiednie zapisy SWZ zawarte w pkt.: 17.2, 17.7 i 18.1, tj.:
Punkt 17.2 SWZ otrzymuje brzmienie:
Termin składania ofert: do dnia 04.05.2021 r. do godziny 10:00
Punkt 17.7 SWZ otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez automatyczne odszyfrowanie ofert za pośrednictwem platformy zakupowej w dniu 04.05.2021 r. o godzinie 10:15,
w siedzibie Zamawiającego , w pomieszczeniach Referatu Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Funduszy, przy ul. Guliwera 11a, (wejście od ulicy Arlekina) przez pracownika Referatu Zamówień Publicznych będącego członkiem komisji przetargowej
w niniejszym postępowaniu
Punkt 18.1 SWZ otrzymuje brzmienie:
Termin związania ofertą : do dnia 02.06.2021 r.
III. W konsekwencji dokonanych zmian treści SWZ zmianie ulegają zapisy sekcji VIII pkt 8.1.), 8.3.) i 8.4.) ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00031890/01 z dnia 13.04.2021 r.
IV. Zmiana treści SWZ, staje się obowiązująca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-04-16 11:12 Monika Dominikowska Nr sprawy: RZP.271.21.2021.KZP
Nr pisma: RZP.271.21.1.2021.KZP
Białe Błota, dnia 16.04.2021 r.
Dotyczy postępowania pn.:
Budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
I. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1.
Proszę o zmianę zapisu SWZ:
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Termin składania ofert: do dnia 28.03.2021 r. do godziny 10:00.
Termin składania ofert powinien być wyznaczony do dnia 28.04.2021 r.
Odpowiedź 1.
Zamawiający potwierdza, iż termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu wyznaczono do dnia 28.04.2021 r. do godziny 10:00.
Potwierdzają to ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl , treść ogłoszenia zamieszczonego na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/445810 (miejsce prowadzenia postępowania) oraz
pkt 8.1 sekcji VII ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00031890/01 z dnia 13.04.2021 r.
W załączeniu ujednolicony rozdział 1 Tomu I Specyfikacji Warunków Zamówienia.
II. Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
III. Wyjaśnienia treści SWZ, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się
o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.ZAŁĄCZNIKI:
Ujednolicony rozdział 1 Tomu I Specyfikacji Warunków Zamówienia.

wyjaśnienia treści S [...].pdf

SWZ tom I rozdział 1 [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1122