Proceeding: ZP-PN/UE/08/21 Dostawy produktów żywnościowych

Deadlines:
Published : 16-04-2021 09:07:00
Placing offers : 21-05-2021 11:00:00
Offers opening : 21-05-2021 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS074-185990-pl.pdf pdf 287.86 2021-04-16 09:07:00 Proceeding
_SWZ.doc doc 207.5 2021-04-16 09:07:00 Proceeding
_Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx docx 29.55 2021-04-16 09:07:00 Proceeding
_Załącznik nr 2 do SWZ Arkusze asortymentowo-cenowe.xls xls 181 2021-04-16 09:07:00 Proceeding
_Załącznik nr 3 do SWZ Wzór umowy.docx docx 31.51 2021-04-16 09:07:00 Proceeding
_Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 20.6 2021-04-16 09:07:00 Proceeding
Ogłoszenie o sprostowaniu 2021-OJS084-215470-pl.pdf pdf 73.97 2021-04-30 09:09:04 Public message
_SWZ_po zmianach.doc doc 212 2021-04-30 09:09:04 Public message
Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ.pdf pdf 339.37 2021-05-05 11:30:47 Public message
_Załącznik nr 2 do SWZ Arkusz asortymentowo-cenowy Część 11 aktualizacja.xls xls 32 2021-05-05 11:30:47 Public message
_Załącznik nr 5 do SWZ JEDZ.doc doc 195 2021-05-05 11:30:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 514.05 2021-05-21 13:34:48 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu części postępowania.pdf pdf 576.39 2021-05-25 08:01:21 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty - 08_PN.pdf pdf 814.56 2021-06-09 12:47:20 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu części postępowania_sprostowanie.pdf pdf 577.07 2021-06-08 12:53:31 Public message

Announcements

2021-06-09 12:47 Eliza Kruk Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-06-08 12:53 Eliza Kruk Zawiadomienie o sprostowaniu zawiadomienia o unieważnieniu części postępowania

zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-05-25 08:01 Eliza Kruk Zamawiający – Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 r. ze zm., dalej „PZP”), zawiadamia o unieważnieniu części nr 1, 2, 3, 6, 9, 11 i 12 ww. postępowania o udzielenie zamówienia.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-05-21 13:34 Eliza Kruk Działając w oparciu o art. 222 ust. 5 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający, udostępnia informacje o nazwach oraz siedzibach wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach zawartych w ofertach.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-21 11:00 Buyer message Działając w oparciu o art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 919 549,66 zł.
2021-05-05 11:30 Eliza Kruk Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ

Wyjaśnienie i zmiany [...].pdf

_Załącznik nr 2 do S [...].xls

_Załącznik nr 5 do S [...].doc

2021-04-30 09:09 Eliza Kruk Zamawiający informuje, że na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy pzp zmienia treść SWZ. W załączeniu SWZ po zmianach oraz ogłoszenie o sprostowaniu.

Ogłoszenie o sprosto [...].pdf

_SWZ_po zmianach.doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 761