Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPB.272.TP.02.2021 Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej zgromadzonej w PODGiK w Ostrołęce dla gminy Olszewo-Borki

Marzena Święcicka
Powiat Ostrołęcki Department: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Deadlines:
Published : 06-04-2021 13:00:00
Placing offers : 16-04-2021 09:00:00
Offers opening : 16-04-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 119.66 2021-04-06 13:00:00 Proceeding
SWZ Olszewo Borki.pdf pdf 624.94 2021-04-06 13:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Wzór oferty.doc doc 77 2021-04-06 13:00:00 Proceeding
Załącznik nr 2- Wzór oświadczenia Wykonawcy, dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.doc doc 38.5 2021-04-06 13:00:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc doc 35.5 2021-04-06 13:00:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów - Kopia.doc doc 27.5 2021-04-06 13:00:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wzór wykazu usług.doc doc 35 2021-04-06 13:00:00 Proceeding
Załącznik nr 6- Wzór oświadczenia podmiotu udostepniającego zasoby, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.doc doc 38.5 2021-04-06 13:00:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Projektowane Postanowienia Umowy..doc doc 98 2021-04-06 13:00:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx docx 29.43 2021-04-06 13:00:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 289.67 2021-04-06 13:00:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Wykaz osób.doc doc 80.5 2021-04-06 13:00:00 Proceeding
Wyjasnienia SWZ.pdf pdf 269.23 2021-04-12 11:57:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 290.55 2021-04-16 12:11:35 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Strona.pdf pdf 388.09 2021-06-17 09:08:46 Public message

Announcements

2021-06-17 09:08 Marzena Święcicka Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-04-16 12:11 Marzena Święcicka Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-16 09:00 Buyer message Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 200 000,00 zł
2021-04-12 11:57 Marzena Święcicka Wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjasnienia SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1535