Proceeding: ZP.271.03.2021.1022 „Usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych na kierunku „Logistyka i spedycja” dla 4 nauczycieli pracujących w szkołach / placówkach systemu oświaty w województwie małopolskim w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym.”

Deadlines:
Published : 01-04-2021 17:42:00
Placing offers : 09-04-2021 08:00:00
Offers opening : 09-04-2021 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  


ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Nowy Sącz - Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości

Zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) – dalej ustawy PZP na usługi pn:

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych na kierunku „Logistyka i spedycja” dla 4
nauczycieli pracujących w szkołach / placówkach systemu oświaty w
województwie małopolskim w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym.”

 

Nr postępowania: ZP.271.03.2021.1022

Zamówienie realizowane jest na potrzeby realizacji projektu pn: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - art. 275 pkt 1.pdf pdf 965.28 2021-04-01 17:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Szczegółówy opis przedmiot zamówienia.doc doc 54.5 2021-04-01 17:42:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.doc doc 75 2021-04-01 17:42:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenia art 125.doc doc 107 2021-04-01 17:42:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Grupa kapitałowa.doc doc 78.5 2021-04-01 17:42:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - wzór umowy.pdf pdf 599.17 2021-04-01 17:42:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 103.64 2021-04-01 17:42:00 Proceeding
Zawiadomienie o wyborze oferty - 9.04.2021.pdf pdf 451.97 2021-04-11 16:58:02 Public message
Informacja z otwarcia ofert - 9.04.2021.pdf pdf 626.76 2021-04-09 11:46:40 Public message

Announcements

2021-04-11 16:58 Małgorzata Maczuga Działając na podstawie art. 239 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), zamawiający Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w załączeniu.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-04-09 11:46 Małgorzata Maczuga Zamawiający – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert. Szczegóły w załączeniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-09 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 35 000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 155