Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-1037/21/55/F Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przez Policję i przewidzianych do umieszczenia w policyjnym pomieszczeniu

Natalia Ambrożewicz
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 01-04-2021 16:31:00
Placing offers : 15-04-2021 13:00:00
Offers opening : 15-04-2021 13:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 Kwalifikowany podpis elektroniczny – zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego

Podpis zaufany – podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, składany za pomocą bezpłatnego narzędzia  profilu zaufanego

Podpis osobisty - zaawansowany podpis elektroniczny składany za pośrednictwem e‑dowodu osobistego

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1019.9 2021-04-01 16:31:00 Proceeding
Załączniki - wersja edytowalna.doc doc 364 2021-04-01 16:31:00 Proceeding
ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 119.52 2021-04-01 16:31:00 Proceeding
zał 1 do edycji.docx docx 42.28 2021-04-08 18:47:40 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.84 2021-04-08 18:47:40 Public message
odpowiedzi1037.pdf pdf 89.47 2021-04-08 18:47:40 Public message
document_2021041217363096.pdf pdf 110.01 2021-04-12 17:38:10 Public message
Ogłoszenie o zmianie .pdf pdf 40.98 2021-04-12 17:38:10 Public message
document_2021041514330273.pdf pdf 108.69 2021-04-15 14:34:47 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 84.86 2021-04-15 14:34:47 Public message
Informacja o wyborze na stronę postępowania.pdf pdf 75.24 2021-05-06 15:50:11 Public message
document_2021050615492144.pdf pdf 182.29 2021-05-06 15:50:11 Public message

Announcements

2021-05-06 15:50 Natalia Ambrożewicz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

document_20210506154 [...].pdf

2021-04-15 14:34 Natalia Ambrożewicz INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

document_20210415143 [...].pdf

informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-15 13:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 364 531,36 PLN brutto, w tym: w zadaniu nr 1 - 701 804,98 PLN gross w zadaniu nr 2 - 318 391,98 PLN gross w zadaniu nr 3 - 344 334,40 PLN gross
2021-04-12 17:38 Natalia Ambrożewicz Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 284 ust. 1, 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwaną dalej „Ustawą”, uprzejmie informuje o treści pytania, dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), zadanych przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie nr 2:
Dotyczy: Dotyczy: SWZ Rozdz. XIX (Ogólne warunki umowy) Jak należy rozumieć zapisy w § 6 ust. 7 odnoszące się do dzielnic Śródmieście i Praga Północ w sytuacji gdy w § 13 ust.1 pkt 1 mowa jest o dzielnicy Mokotów, Ochota lub Wola?

Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający informuje, że:
Rozdz. XIX § 6 ust. 7 SWZ otrzymuje brzmienie:
„7. W przypadku, gdy na skutek likwidacji placówki Wykonawcy wskazanej w § 5 pkt 1, usługa będąca przedmiotem umowy nie będzie mogła być świadczona przez Wykonawcę w placówce usytuowanej na terenie miasta Warszawy lub w przypadku niemożności świadczenia usług zgodnie z § 5 pkt 3, Zamawiający będzie miał prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. O zaistnieniu ww. sytuacji Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie z miesięcznym wyprzedzeniem. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia i obciążenia Wykonawcy karą, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 1.”
Rozdz. XIX § 13 ust. 1 pkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
„1) placówki, w której będą przeprowadzane badania, wskazanej w § 5 pkt 1 na inną placówkę usytuowaną na terenie miasta Warszawy, pod warunkiem spełniania przez wskazaną placówkę wymagań opisanych w § 5 pkt 1 i uzyskania na ww. zmianę zgodę Zamawiającego,”
Rozdz. VIII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 14.05.2021 r.”
Rozdz. XI pkt 11 SWZ otrzymuje brzmienie:
„11. Termin składania ofert upływa w dniu 15.04.2021 r., o godz. 13:00. Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.
Rozdz. XII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 15.04.2021 r. godz. 13:30. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert”.

document_20210412173 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-04-08 18:47 Natalia Ambrożewicz Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 284 ust. 1, 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwaną dalej „Ustawą”, uprzejmie informuje o treści pytania, dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), zadanych przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie 1.
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ (Oferta Wykonawcy) Co należy rozumieć przez zapis: "Cena oferty gross w PLN (suma wartości określonych w kol. 7 poz.1-22) słownie: ……..………………………………." gdzie brak kolumny 7 w tabeli, a zatem podsumowanie kolumny 6 jest sumą jednostkowych wartości gross i nie stanowi wartości oferty. Ponadto z opisu kolumny 6 "Wartość gross za usługę medyczną (kol. 5 x kol. 6)" wynika, że iloczyn jest jednocześnie składnikiem i wynikiem działania.

Odpowiedź na pytanie
Zamawiający informuje, że cenę oferty gross należy obliczyć zgodnie z Rozdziałem XIII pkt 2 SWZ. W załączeniu sprostowany edytowalny załącznik nr 1-3 do SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:
Rozdz. VIII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 12.05.2021 r.”
Rozdz. XI pkt 11 SWZ otrzymuje brzmienie:
„11. Termin składania ofert upływa w dniu 13.04.2021 r., o godz. 13:30. Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.

Rozdz. XII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 13.04.2021 r. godz. 14:00. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert”.

zał 1 do edycji.docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

odpowiedzi1037.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 539