Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Obsługa geodezyjna MPWiK Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 26-03-2021 11:57:00
Placing offers : 02-04-2021 12:00:00
Offers opening : 02-04-2021 12:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych”. (REGULAMIN)  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Obsługa geodezyjna MPWiK Sp. z o.o.”  

TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.  

Termin składania ofert upływa dnia 02-04-2021 r. o godz. 12.00.  

Otwarcie ofert nastąpi 02-04-2021 r. o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego, pok.109.  

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  

W sprawach merytorycznych: Michał Naczk, tel. (59) 863 47 78,  

w sprawach proceduralnych: Adam Stenka, tel. (59) 863 47 80.  

Zamawiający może unieważnić przetarg w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny.  

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację Przetargową oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 322.69 2021-03-26 11:57:00 Proceeding
Klauzula.pdf pdf 386.14 2021-03-26 11:57:00 Proceeding
Oferta.pdf pdf 399.18 2021-03-26 11:57:00 Proceeding
Oświadczenie rodo.pdf pdf 392.17 2021-03-26 11:57:00 Proceeding
oświadczenie.pdf pdf 391.72 2021-03-26 11:57:00 Proceeding
Specyfikacja.pdf pdf 2805.63 2021-03-26 11:57:00 Proceeding
Formularz cenowy.pdf pdf 263.96 2021-03-26 11:57:00 Proceeding
Formularz cenowy.pdf pdf 263.96 2021-03-26 11:57:00 Criterion
Oferta.pdf pdf 399.18 2021-03-26 11:57:00 Criterion
oświadczenie.pdf pdf 391.72 2021-03-26 11:57:00 Criterion
Oświadczenie rodo.pdf pdf 392.17 2021-03-26 11:57:00 Criterion
Specyfikacja.pdf pdf 2805.63 2021-03-26 11:57:00 Criterion
Klauzula.pdf pdf 386.14 2021-03-26 11:57:00 Criterion
Ogłoszenie o wyborze.pdf pdf 204.64 2021-04-12 10:16:03 Public message

Announcements

2021-04-12 10:16 Dział Zamówień OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY
na zadania pn.: „Obsługa geodezyjna dla MPWiK sp. z o.o.”.


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Lęborku, ul. Pionierów 2 informuje, iż na Wykonawcę ww. zadania wybrano:
Usługi Geodezyjno – Kartograficzne „SIGMA” s.c., ul. Armii Krajowej 55/1, 84-300 Lębork.

Cena ofertowa brutto: 74 451,90 zł

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2021-03-26 11:59 Dział Zamówień Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prosi Wykonawców, o dostarczanie ofert do siedziby Spółki za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork lub poczty kurierskiej, w związku z ogłoszonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia. Powyższe jest podyktowane ograniczeniem ryzyka związanego z występowaniem wirusa COVID-19.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Obsługa geodezyjna MPWiK Sp.z o.o Cena wg oferty i zgodnie z formularzem cenowym. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value

Formularz cenowy.pdf

Oferta.pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wygenerowany wydruk: z właściwego rejestru albo z CEIDG. - Proszę załączyć dokument pobrany z rejestru, jako plik w formacie pdf. Attachment required (0)
3 Opłacona polisa, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości co najmniej 500.000,00 zł. - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required (0)
4 Oświadczenie. - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

oświadczenie.pdf

(0)
5 Oświadczenie RODO. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf., gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób.

Oświadczenie rodo.pd [...].pdf

(0)
6 Pełnomocnictwo. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., określający zakres pełnomocnictwa (pełnomocnictwo rodzajowe). (0)
7 Zapoznałem się ze Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

Specyfikacja.pdf

(0)
8 Akceptuję postanowienia załączonego do Specyfikacji projektu umowy. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
9 Zapoznałem się z klauzulą RODO - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

Klauzula.pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views: 252