Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00020057/01 „Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę gadżetów reklamowych” Oznaczenie sprawy: SAA/2/2021

Deadlines:
Published : 19-03-2021 11:29:00
Placing offers : 02-04-2021 10:00:00
Offers opening : 02-04-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- dalej zwana „SWZ”

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 i 2020 r. poz. 288, 1492, 1517 i 2275) - dalej zwanej „Pzp”

 

 

Nazwa nadana zamówieniu:

„Postępowanie o udzielenie zamówienia na Dostawę gadżetów reklamowych”

 

Oznaczenie sprawy:

SAA/2/2021

 

 

 

 

 

 

 

I.         Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej prowadzonego postępowania.

Szczecińska Agencja Artystyczna

Al. Wojska Polskiego 64

70 - 479 Szczecin

tel. 91 484 00 17

e-mail: sekretariat@saa.szczecin.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/

 

II.       Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

https://platformazakupowa.pl/

 

III.      Tryb udzielenia zamówienia oraz informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

Na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryterium ceny, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych.

 

IV.     Negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

1.       Zamawiający może zaprosić jednocześnie wykonawców do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały one odrzuceniu.

2.       Negocjacje treści ofert:

1)       nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ;

2)       dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

3.       Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Zamawiający udostępnia oferty wraz z załącznikami złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu niezwłocznie po otwarciu tych ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia.

4.       Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.

5.       Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.

6.       Zaproszenie do składania ofert dodatkowych zawiera co najmniej:

1)       nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;

2)       sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.

7.       Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.

8.       Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

9.       Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.

10.    Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

 

V.       Informacja, czy zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji, stosując kryteria oceny ofert.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby wykonawców zaproszonych do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

 

VI.     Opis przedmiotu zamówienia.

1.       Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

2.       Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

22462000-6 Materiały reklamowe

3.       Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4.       Opisując przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 104 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

 

VII.        Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

VIII.  Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania.

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp.

 

IX.     Termin wykonania zamówienia.

30 dni od otrzymania zlecenia jednostkowego do umowy.

 

X.       Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.

 

XI.     Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1)       będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)       udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp),

b)       handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp),

c)        o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c Pzp),

d)       finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. d Pzp),

e)       o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. e Pzp),

f)         pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. f Pzp),

g)       przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g Pzp),

h)       o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Pzp)

-         lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2)       jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 (art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp);

3)       wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp);

4)       wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp);

5)       jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie (art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp);

6)       jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp).

 

XII.    Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza także wykonawcę:

1)       który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp);

2)       w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp);

3)       który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów (art. 109 ust. 1 pkt 5 Pzp);

4)       który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady (art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp);

5)       który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych (art. 109 ust. 1 pkt 8 Pzp);

6)       który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 10 Pzp).

 

XIII.  Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1.       Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100 000 PLN.

2.       Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał dwie dostawy gadżetów reklamowych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z których każda o wartości co najmniej 100 000 PLN  brutto.

 

XIV.         Informacja o podmiotowych środków dowodowych żądanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1.       W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

2.       Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

3.       W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

4.       Okres wyrażony w latach, o którym mowa w ust. 3, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.       Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

6.       Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, o którym mowa w ust. 5, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

 

XV.       Informacja o podmiotowych środków dowodowych żądanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu.

1.       W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.

 

Wzór oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

2.       Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, potwierdzającego, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.  

Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dotyczącego podmiotów udostępniających zasoby stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

 

XVI.     Poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby.

1.       Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2.       Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3.       Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1)       zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2)       sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.

Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

4.       Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

5.       Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.       Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

 

XVII.        Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

1.       W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

2.       Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

3.       Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 1, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

4.       Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

5.       Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

6.       W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

 

XVIII.  Forma i postać składanych podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń.

Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 3 pkt 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), zwanych dalej „dokumentami elektronicznymi”, zawierających podmiotowe środki dowodowe, oraz inne informacje, oświadczenia lub dokumenty, przekazywane w postępowaniu, oraz wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów elektronicznych, określa rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452).

 

XIX.     Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.

 

XX.       Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

1.       Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. platformy zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/

2.       Link do instrukcji dla wykonawców dotyczących :

https://platformazakupowa.pl/strona/45-%20instrukcje

SKŁADANIE OFERT W POSTĘPOWANIACH:

1.        Instrukcja: Pełna instrukcja tekstowa składania ofert, wysyłania wiadomości w Ogłoszeniu o Zamówieniu (UE/PL)

2.        Instrukcja: Przykładowe składanie oferty, wysyłanie wiadomości w Ogłoszeniu o Zamówieniu (UE/PL)

3.        Instrukcja: Jak pakować pliki o dużym rozmiarze

4.        Instrukcja: Wycofanie / ponowne złożenie oferty


PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI PLATFORMY:

1.        Instrukcja: Rejestracja, logowanie oraz reset hasła

2.        Instrukcja: Widok niezalogowany

3.        Instrukcja: Widok zalogowany - panel dostawcy

4.        Instrukcja: Usunięcie konta z www.platformazakupowa.pl

 

XXI.          Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.

1.       Zamawiający dopuszcza również komunikowanie się z wykonawcami przy użyciu poczty elektronicznej.

2.       Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

a)       Tomasz Jaworski

Kierownik ds. Promocji

tel. 91 43 19 585

e-mail: t.jaworski@saa.pl

b)       Marcin Adamczyk

Główny Specjalista ds. produkcji

tel. 91 43 19 583

e-mail: m.adamczyk@saa.pl

3.       Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.

 

XXII.    Termin związania ofertą.

1.       Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. 01.05.2021, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

2.       W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w ust. 2, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3.       Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

4.       W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 

XXIII.       Opis sposobu przygotowywania oferty.

1.       Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z wyjątkiem przypadków określonych w Pzp.

2.       Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

3.       Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

4.       Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.

5.       Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, w szczególności w formatach .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

 

XXIV.      Sposób oraz termin składania ofert.

A.      Sposób składania ofert.

1.       Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

2.       W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3.       Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

4.       Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wzory oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu stanowią odpowiednio  Załącznik nr 10 i Załącznik nr 11 do SWZ.

5.       Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6.       Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

B.      Termin składania ofert.

Do dnia 02.04.2021 r., do godziny 10:00.

 

XXV.        Termin otwarcia ofert.

1.       W dniu 02.04.2021 r. o godzinie 11:00.

2.       W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu, którego następuje składania ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

3.       Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

4.       Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5.       Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1)       nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2)       cenach zawartych w ofertach.

 

XXVI.      Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

1.       Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, które zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania o:

a)       nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

b)       cenach zawartych w ofertach.

2.       Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

3.       W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

 

XXVII.        Sposób obliczenia ceny.

1.        Sposób obliczenia ceny określa formularz oferty stanowiący Załącznik nr 12 do SWZ.

2.        Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

3.        W ofercie, o której mowa w ust. 3, wykonawca ma obowiązek:

1)       poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2)       wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3)       wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

4)       wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

 

XXVIII.   Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Najkorzystniejszą oferta będzie oferta z najniższą ceną.

 

XXIX.      Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota.

1.       Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 1000 zł.

2.       Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1)       pieniądzu;

2)       gwarancjach bankowych;

3)       gwarancjach ubezpieczeniowych;

4)       poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

3.       Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao S.A., II O. w Szczecinie - 29 1240 3927 1111 0000 4101 2419 Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).

4.       Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

5.       W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - „Dostawę gadżetów reklamowych” Oznaczenie sprawy: SAA/2/2021.

6.       Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa­niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.

7.       Zgodnie z art. 96 ust. 6 Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

1)       wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

2)       wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)       odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b)       nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)       zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

8.       Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp,

9.       Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp podlegać muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Gwarancje i poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu, a wszystkie spory odnośnie gwarancji poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.

10.    W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

11.    W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

 

XXX.       Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek jego wniesienia.

1.       Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy. Z treści zabezpieczenia musi wynikać, że zabezpiecza należyte wykonanie umowy, która zostanie zawarta w wyniku wyboru oferty wykonawcy w „Postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawę gadżetów reklamowych”. Oznaczenie sprawy: SAA/2/2021

2.       Zgodnie z art. 450 ust. 1 Pzp, zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

1)       pieniądzu;

2)       poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)       gwarancjach bankowych;

4)       gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)       poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.       Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust. 2 Pzp:

1)       w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

2)       przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

3)       przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

4.       Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao S.A., II O. w Szczecinie - 29 1240 3927 1111 0000 4101 2419 Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego).

5.       W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6.       Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

7.       Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

8.       Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę 30% zabezpieczenia.

9.       Kwota, o której mowa w ust. 8, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

10.    Z zastrzeżeniem ust. 8, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego).

11.    W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp.

12.    Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

13.    Gwarancje i poręczenia muszą podlegać prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez polskie sądy powszechne.

14.    W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji lub poręczenia w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

15.    W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2-5 Pzp, wykonawca przed zawarciem umowy może złożyć zamawiającemu projekty gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2-5 Pzp, w celu sprawdzenia zgodności treści gwarancji lub poręczeń z treścią SWZ w zakresie dotyczącym zabezpieczenia.

 

XXXI.         Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień.

 

XXXII.        Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca, którego ofertę wybrano, składa zamawiającemu:

1)       pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik;

2)       jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

 

XXXIII.      Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.

1.        Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2.        Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.        W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

1)       niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)       zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4.        Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5.        Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6.        Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7.        Odwołanie wnosi się w terminie:

1)       5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2)       10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1;

8.        Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień.

9.        Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10.     Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1)       15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania;

2)       miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.

11.     Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

12.     Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

XXXIV.  Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”.

1.       Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie.

2.       Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

3.       Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

4.       W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

5.       Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się odpowiednio.

6.       W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

7.       Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

8.       W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.

9.       W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679.

10.    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:

1)       administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Szczecińska Agencja Artystyczna:

a)        tel. 91 43 19 571,

b)        e-mail: sekretariat@saa.pl,

c)        adres strony internetowej: www.saa.pl;

2)       inspektorem ochrony danych osobowych jest Tomasz Jaworski: adres e-mail: t.jaworski@saa.pl:

3)       dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - „Dostawę gadżetów reklamowych” Oznaczenie sprawy: SAA/2/2021,

4)       w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;

5)       osoba fizyczna posiada:

a)       na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;

b)       na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

c)        na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679; 

d)       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;

6)       osobie fizycznej nie przysługuje:

a)       w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;

b)       prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;

c)        na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.

11.    Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).

12.    Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.

13.    W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.

 

XXXV.    Wykaz załączników do SWZ stanowiących jej treść:

1)       Załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia;

2)       Załącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego;

3)       Załącznik nr 3 do SWZ - wzór wykazu dostaw;

4)       Załącznik nr 4 do SWZ - wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp;

5)       Załącznik nr 5 do SWZ - wzór oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp;

6)       Załącznik nr 6 do SWZ - wzór oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp podmiotu udostępniającego zasoby;

7)       Załącznik nr 7 do SWZ - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby;

8)       Załącznik nr 8 do SWZ - wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia;

9)       Załącznik nr 9 do SWZ - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

10)    Załącznik nr 10 do SIWZ - wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia tego podmiotu;

11)    Załącznik nr 11 do SIWZ - wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;

12)    Załącznik nr 12 do SWZ - wzór formularza oferty.

 

 

Treść SWZ zatwierdzam

 

 

...................................................................

(data i podpis kierownika zamawiającego)

 

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SAA_2_2021.zip zip 3120.53 2021-03-27 19:16:00 Proceeding
08d8eaa9-fac1-7547-805c-9c00013d73b4 (1).pdf pdf 118.79 2021-03-19 11:29:00 Proceeding
Zał nr 1 SIWZ - Opis przedm.zamówienia.pdf pdf 404.2 2021-03-19 11:29:00 Proceeding
Zał nr 2 do SWZ - WZÓR UMOWY.pdf pdf 232.48 2021-03-19 11:29:00 Proceeding
SWZ - TP - SAA-2-2021.pdf pdf 476.17 2021-03-30 20:45:57 Proceeding
Zał nr 11 do SWZ - Oświadczenie (warunki udziału) - art. 125 ust. 5 Pzp_v1.pdf pdf 263.25 2021-03-27 19:16:32 Criterion
Zał nr 12 do SWZ - Wzór formularza oferty1.pdf pdf 240.76 2021-03-27 19:16:32 Criterion
Zał nr 3 do SWZ - Wykaz dostaw wykonanych.pdf pdf 168.88 2021-03-19 11:29:00 Criterion
Zał nr 5 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.pdf pdf 211.05 2021-03-19 11:29:00 Criterion
Zał nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji podmiot trzeciego.pdf pdf 213.95 2021-03-19 11:29:00 Criterion
Zał nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania - art. 118 ust. 3 Pzp.pdf pdf 227.73 2021-03-19 11:29:00 Criterion
Zał nr 8 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.pdf pdf 209.25 2021-03-19 11:29:00 Criterion
Zał nr 9 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf pdf 211.5 2021-03-19 11:29:00 Criterion
Zał nr 10 do SWZ do SWZ - Oświadczenie (wykluczenie) - art. 125 ust. 5 Pzp.pdf pdf 219.14 2021-03-25 14:02:46 Criterion
Zał nr 4 do SWZ - Oświadczenie - art. 117 ust. 4 Pzp .pdf pdf 226.61 2021-03-25 14:02:46 Criterion
ODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_SAA_2_2021_3 - Odpowiedzi (1).pdf pdf 348.52 2021-03-27 19:17:53 Public message
ODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_SAA_2_2021.pdf pdf 143.7 2021-03-24 11:19:15 Public message
ODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_SAA_2_2021_2 - Odpowiedzi.pdf pdf 123.87 2021-03-25 13:59:44 Public message
KOMUNIKAT_SAA_2_2021.pdf pdf 83.99 2021-03-30 20:46:59 Public message
INFORMACJA_SAA_2_2021.pdf pdf 56.55 2021-04-07 12:58:17 Public message
SAA-2-2021 - Wezwanie do przedłużenia TZO.pdf pdf 99.57 2021-04-27 10:56:21 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE.pdf pdf 276.32 2021-05-20 09:54:21 Public message

Announcements

2021-05-20 09:54 Tomasz Jaworski Szczecin, dnia 18 maja 2021 r.


Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę gadżetów reklamowych”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/2/2021

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) - w skrócie „ustawa Pzp”, Zamawiający informuje:

1) nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano:

GIFT SERWIS, 70-101 Szczecin, ul. Madalińskiego 8 z ceną 109 625,00 PLN
Zgodnie z art. 242 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana na podstawie ceny. W takim przypadku najkorzystniejszą ofertą jest oferta z najniższą ceną.

2) nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty oraz ceny zawarte w ofertach:

Numer oferty nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Ceny zawarte w ofertach
1. INTERMEDIA Paweł Kędzierski,
09-407 Płock, ul. Spółdzielcza 17 126 746,58 PLN
2. Butterfly Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy 71-662 Szczecin, ul. Myśliwska 8/1 118 015,00 PLN
3. GIFT SERWIS
70-101 Szczecin, ul. Madalińskiego 8 109 625,00 PLN
4. PERFEKT - DRUK - Maciej Wiśniewski
87-300 Kominy, ul. Pliszki 4 Wykonawca nie złożył formularza oferty
i nie podał ceny oferty
5. PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET
82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 2 103 396,50 PLN
6. Pracownia Reklamy AD Halina Zaleńska
30-718 Kraków, ul. Myśliwska 68 154 488,00PLN
7. Promobay Brzoskowski Kamaj sp. j.
61-664 Poznań, ul. Słowiańska 55c 183 861,63 PLNW postępowaniu odrzucono oferty złożone przez wykonawców:
1) Pracownia Reklamy AD Halina Zaleńska, 30-718 Kraków, ul. Myśliwska 68,
2) PERFEKT - DRUK - Maciej Wiśniewski, 87-300 Kominy, ul. Pliszki 4,
3) PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET, 82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 2.

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty złożonej przez
Pracownia Reklamy AD Halina Zaleńska, 30-718 Kraków, ul. Myśliwska 68

Na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwrócił się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, t. do dnia 31 maja 2021 r. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty złożonej przez
PERFEKT - DRUK - Maciej Wiśniewski, 87-300 Kominy, ul. Pliszki 4

Wykonawca nie złożył formularza oferty i nie podał ceny oferty. Został złożony plik bez formularza oferty. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty złożonej przez
PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET, 82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 2

Wykonawca na wezwanie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, w terminie wskazanym w wezwaniu, nie złożył podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie podmiotowego środka dowodowego, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2021-04-27 10:56 Tomasz Jaworski Szczecin, dnia 26 kwietnia 2021 r.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu

Dotyczy: wezwania z art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) - w skrócie „ustawa Pzp” do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę gadżetów reklamowych”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/2/2021


Na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin, zwraca się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu związania ofertą do dnia 31 maja 2021 r.

Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (art. 307 ust. 3 ustawy Pzp). Pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 307 ust. 3 ustawy Pzp nie oznacza oświadczenia w formie pisemnej.

Zgodnie z art. 307 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Wykonawca składa pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w terminie zapewniającym ciągłość terminu związania ofertą. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wykonawca przekazuje Zamawiającemu przed upływem terminu związania ofertą.

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 i 14 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp

Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania niniejszego wezwania.

SAA-2-2021 - Wezwani [...].pdf

2021-04-07 12:58 Tomasz Jaworski Szczecin, dnia 7 kwietnia 2021 r.


Dotyczy: informacji, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) - w skrócie „ustawa Pzp”, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę gadżetów reklamowych”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/2/2021


Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania – 120 000,00 PLN (brutto)

Numer oferty Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte Ceny zawarte w ofertach

1. INTERMEDIA Paweł Kędzierski,
09-407 Płock, ul. Spółdzielcza 17 126 746,58 PLN
2. Butterfly Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy
71-662 Szczecin, ul. Myśliwska 8/1 118 015,00 PLN
3. GIFT SERWIS
70-101 Szczecin, ul. Madalińskiego 8 109 625,00 PLN
4. PERFEKT - DRUK - Maciej Wiśniewski
87-300 Kominy, ul. Pliszki 4 Wykonawca nie złożył formularza oferty
i nie podał ceny oferty
5. PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET
82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 2 103 396,50 PLN
6. Pracownia Reklamy AD Halina Zaleńska
30-718 Kraków, ul. Myśliwska 68 154 488,00PLN
7. Promobay Brzoskowski Kamaj sp. j.
61-664 Poznań, ul. Słowiańska 55c 183 861,63 PLN

INFORMACJA_SAA_2_202 [...].pdf

2021-04-02 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia „Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę gadżetów reklamowych” Oznaczenie sprawy: SAA/2/2021 przeznaczył kwotę 120 000,00 PLN (brutto)
2021-03-30 20:46 Tomasz Jaworski Zamawiający dokonuje zmiany SWZ, punkt XXII. Termin związania ofertą otrzymuje brzmienie
XXII. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. 01.05.2021, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert.
Do dnia 02.04.2021 r., do godziny 10:00.
Termin otwarcia ofert.
W dniu 02.04.2021 r. o godzinie 11:00.


KOMUNIKAT_SAA_2_2021 [...].pdf

2021-03-27 19:17 Tomasz Jaworski Postępowanie: „Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę gadżetów reklamowych” Oznaczenie sprawy: SAA/2/2021 ID 437218
PYTANIA WYKONAWCÓW


Szanowni Państwo
czy Zamawiający zmienił termin składania ofert?
Na platformie (pod tytułem postępowania) pojawił się termin 1 kwietnia (załączamy zrzut ekranu), natomiast nie załączyli Państwo takiej informacji w dokumentach, nie otrzymaliśmy również powiadomienia z platformy o tej zmianie. W nowym SIWZ, dodanym 25.03. na platformę pozostaje wpisany termin składania 29.03. Jaki jest faktyczny termin składania ofert? Ponadto, załącznik 11 do SIWZ nie został poprawiony - nadal jest błąd (w treści: oświadczam, że nie podmiot ten spełnia).
Prosimy o weryfikację.

W związku z odpowiedziami Zamawiający dokonała zmian w opisie przedmiotu zamówienia. Co za tym idzie wydłużył okres składania ofert do 1 kwietnia 2021 do godziny 10:00. Stosowna informacja znalazła się w SWZ zamieszczonym do postępowania (poniżej screen). Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie dodawała dokumentu „SIWZ” obowiązującym dokumentem jest SWZ

Oraz w ogólny panelu do składania ofert
W „Zał nr 11 do SWZ - Zał nr 11 do SWZ - Oświadczenie (warunki udziału) - art. 125 ust. 5 Pzp powinno być:
”oświadczam, że podmiot ten spełnia warunki udziału w postępowaniu” W związku z powyższym Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania udostępnia nową wersję Załącznika nr 11 do SIWZ o nazwie „Zał nr 11 do SWZ - Oświadczenie (warunki udziału) - art. 125 ust. 5 Pzp_v1”


W zał. nr 12 pkt 8 pozostał zapis o robotach budowalnych, proszę o podmianę załącznika na poprawny.


Odpowiedź Zamawiającego:
a) W „Zał nr 12 do SWZ - Oświadczenie (wykluczenie) - art. 125 ust. 5 Pzp” powinno być: „wskazuję wartość dostawy objętej obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku od towarów i usług VAT”
W związku z powyższym Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania udostępnia nową wersję Załącznika nr 12 do SIWZ o nazwie „Zał nr 12 do SWZ - Wzór formularza oferty1.doc”Dzień dobry,
Uprzejmie proszę o potwierdzenie zmiany terminu składania ofert, ponieważ nie widzę dokumentu który świadczyłby o zmianie, a termin podany na platformie uległ zmianie na: 01-04-2021 10:00:00

W związku z odpowiedziami Zamawiający dokonała zmian w opisie przedmiotu zamówienia. Co za tym idzie wydłużył okres składania ofert do 1 kwietnia 2021 do godziny 10:00. Stosowna informacja znalazła się w SWZ zamieszczonym do postępowania (poniżej screen).

Oraz w ogólny panelu do składania ofert
Dzień dobry,
proszę o informację czy dokumenty o sytuacji ekonomicznej i zawodowej (wykaz dostaw) składny jest do oferty? czy na wezwanie zamawiającego?

Zgodnie z SWI

I. Informacja o podmiotowych środków dowodowych żądanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Okres wyrażony w latach, o którym mowa w ust. 3, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
5. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
6. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, o którym mowa w ust. 5, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

ODPOWIEDZI_NA_PYTANI [...].pdf

2021-03-25 13:59 Tomasz Jaworski Postępowanie: „Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę gadżetów reklamowych” Oznaczenie sprawy: SAA/2/2021 ID 437218
PYTANIA WYKONAWCÓW
Szanowni Państwo
dziękujemy za odpowiedzi.
Ponownie zwracamy się z prośbą o dopuszczenie koszulek damskich ze szwami bocznymi. Podane przez Państwa przykładowe modele dotyczą koszulki niedostępnej (model ze strony KAMS jest wycofany i niedostępny) a model ze strony Carry jest koszulką detaliczną, niedostępną w takim nakładzie. Ponadto, przesłane przez Państwa propozycje nie spełniają pozostałych warunków specyfikacji w zakresie m.in. rodzaju bawełny. Jeśli są Państwo pewni, że istnieje koszulka damska bez szwów bocznych, zgodna ze specyfikacją i dostępna na rynku, prosimy o podanie jej nazwy / numeru katalogowego / producenta.

Zamawiający na etapie tworzenia OPZ przeprowadził konsultacje, żaden z podmiotów uczestniczących w konsultacjach nie zgłaszał zastrzeżeń co do opisu poz. 1 – koszulki. Nie mniej Zamawiający dokonuje modyfikacji w opisie przedmiotu zamówienia:

1) T-SHIRT
a) opis: gramatura min. 190g/m2, 100% bawełna stabilizowana, t-shirt z krótkim rękawem (krój damski i męski), brak bocznych szwów w męskiej wersji koszulki, w wersji damskiej dopuszczalne szwy boczne , podwójne szwy na ramionach, wzmocniony lycrą ściągacz, taśma wzmacniająca od ramienia do ramienia

Szanowni Państwo,
zał. numer 4 jest przygotowany na roboty budowlane. Uprzejmie proszę o weryfikację i zamianę na właściwy.

Odpowiedź Zamawiającego:
„Zał nr 4 do SWZ - Oświadczenie - art. 117 ust. 4 Pzp” dotyczy dostaw.
W związku z powyższym Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania udostępnia nową wersję Załącznika nr 4 do SIWZ o nazwie „Zał nr 4 do SWZ - Oświadczenie - art. 117 ust. 4 Pzp - Wer. z 25.03.2021r.”

Prosimy także o weryfikację zaświadczeń: podmiotu udostępniającego zasoby (wykluczenie) oraz zaświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby (spełnienie warunków udziału w postępowaniu). W tytule dokumentu jest zawarta treść "podmiot ten spełnia" i "nie podlega wykluczeniu" a w treści dokumentu "nie podmiot ten spełnia" oraz "nie podmiot ten nie podlega".
Proszę o wymianę załączników na dokumenty bez błędów, tak, aby nie budziły wątpliwości co do treści oświadczenia.
Odpowiedź Zamawiającego:
W „Zał nr 10 do SWZ - Oświadczenie (wykluczenie) - art. 125 ust. 5 Pzp” powinno być: „oświadczam, że podmiot ten nie podlega wykluczeniu”.
W związku z powyższym Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania udostępnia nową wersję Załącznika nr 10 do SIWZ o nazwie „Zał nr 10 do SWZ do SWZ - Oświadczenie (wykluczenie) - art. 125 ust. 5 Pzp – Wer. z 25.03.2021r.”


7. Kubek ceramiczny old fashion
Do rzetelnej wyceny kubka potrzebna jest dokładniejsza wiedza na temat kolorów zawartych w grafice.
Proszę serdecznie o określenie ile kolorów ma zostać nadrukowanych lub przesłanie projektu w celu weryfikacji.
Skłaniam do udostępnienia grafiki – dzięki temu unikniemy omyłek i będziemy mieć pewność że wszystko zostało prawidłowo wycenione. Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.

Na tym etapie postępowania Zamawiający nie posiada ostatecznego projektu. Wykonawcy powinny zgodnie z treścią SWZ przewiedzieć znakowanie kalka ceramiczna po pełnym obwodzie kubka (CMYK)+1 kolor wewnątrz kubka. Przy czym technologia CMYK powinna umożliwić wykonanie grafiki w pełnej kolorystyce z przejściem tonalnym

Proszę o określenie na jaki okres zostanie zawarta umowa?
Umowa będzie realizowana sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych zamówień jednostkowych. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

Czy każda pozycja będzie zamawiana jednorazowo w całym nakładzie? np. Koszulki z pozycji I - 1000 sztuk
Asortyment będzie zamawiany sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych zamówień jednostkowych. Za zlecenie jednostkowe uznaje się dokument wystawiany przez Zamawiającego zawierający następujące informacje: rodzaj zamawianych gadżetów opisanych w SWZ; informacji o ilości poszczególnych dostaw; termin realizacji zamówienia jednostkowego według klucza dzień, miesiąc, rok.

Dzień dobry,
Proszę o odpowiedź na poniższe pytania:
1. Koszulka damska
Po kontakcie ze wskazanymi firmami otrzymaliśmy informację, że nie posiadają takiej ilości na magazynach, dostawa nie jest przewidziana. Koszulki damskie bez szwów bocznych nie są materiałem reklamowych i nie są dostępne na rynku w wymaganych ilościach. Koszulce damskiej fason nadają szwy boczne.
Czy w takim wypadku zamawiający dopuszcza koszulki damskie mające szwy boczne których dodatkowym atutem jest niższa cena?

Zamawiający na etapie tworzenia OPZ przeprowadził konsultacje, żaden z podmiotów uczestniczących w konsultacjach nie zgłaszał zastrzeżeń co do opisu poz. 1 – koszulki. Nie mniej Zamawiający dokonuje modyfikacji w opisie przedmiotu zamówienia:

1) T-SHIRT
a) opis: gramatura min. 190g/m2, 100% bawełna stabilizowana, t-shirt z krótkim rękawem (krój damski i męski), brak bocznych szwów w męskiej wersji koszulki, w wersji damskiej dopuszczalne szwy boczne , podwójne szwy na ramionach, wzmocniony lycrą ściągacz, taśma wzmacniająca od ramienia do ramienia2. Słuchawki
Opisane słuchawki nie występują już u dostawców, produkt ten został wyprzedany i nie ma przewidzianej dostawy tego produkty.
Czy zamawiający dopuszcza słuchawki o bardzo zbliżonych parametrach ale w opakowaniu o innych wymiarach?

Zamawiający na etapie tworzenia OPZ przeprowadził konsultacje, żaden z podmiotów uczestniczących w konsultacjach nie zgłaszał zastrzeżeń co do opisu poz. 6 – słuchawki. Nie mniej Zamawiający dokonuje modyfikacji w opisie przedmiotu zamówienia:6) SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE

a) opis : lekkie słuchawki Bluetooth® wyposażone w wewnętrzny akumulator zapewniający maksymalnie 2,5 godziny muzyki bez przerwy przy maksymalnej głośności. Słuchawki wyposażone są w wbudowaną kontrolę muzyki i mikrofon. Etui z twardego tworzywa sztucznego ma na celu ochronę. Słuchawki zawierają kabel ładujący Micro USB. Zakres roboczy Bluetooth® wynosi 10 metrów. Czas ładowania wynosi 1,5 godziny. Plastik ABS
b) wymiary : 2,70 cm x 5,80 cm x 6,5 cm (zakres dopuszczalnych wymiarów +/-0,5 cm)
c) znakowanie: tampodruk 1 kolor na etui,
d) nakład razem 300 sztuk: jeden projekt znakowania
e) projekt przekazany elektronicznie w formie plików pdf, (poniżej rysunek poglądowy)


ODPOWIEDZI_NA_PYTANI [...].pdf

2021-03-24 11:19 Tomasz Jaworski Postępowanie: „Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę gadżetów reklamowych” Oznaczenie sprawy: SAA/2/2021 ID 437218

PYTANIA WYKONAWCÓW
Dzień dobry, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania do OPZ:
poz. 1 koszulka - Wymagają Państwo dostawy koszulek bez szwów bocznych, w podziale na damskie i męskie, a koszulki damskie zawsze posiadają szwy boczne (ponieważ koszulki damskie są taliowane). Czy Zamawiający dopuszcza aby koszulki damskie posiadały szwy boczne?
ODPOWIEDŹ
W asortymencie różnych producentów koszulek znajdują się koszulki damskie szyte bez szwów bocznych np.:
https://kams.com.pl/p6878,tsdneutral-t-shirt-damski-brak-szwow-bocznych-100-bawelny-190-g-m%C2%B2-5-kolorow-s-2xl.html
https://carry.pl/odziez-damska/koszulki-damskie/bezszwowa-koszulka-czerwony-DZ-2N-031
Z uwagi na powyższe Zamawiający nie dopuszcza koszulek damskich ze szwami bocznymi
poz. 2 - koszulka polo - uprzejmie proszę o załączenie do postępowania grafiki, jaką Zamawiający zamierza mieć na koszulce - cena haftu zależy od skomplikowania wzoru i gęstości i ilości ściegów.
Na tym etapie postępowania Zamawiający nie posiada ostatecznego projektu. Wykonawcy powinny zgodnie z treścią SWZ przewiedzieć znakowanie full Color wielkość ok 10 cm x 5 cm
poz. 8 czapka - czy nadruk na obu wariantach kolorystycznych czapki będzie identyczny?
Zamawiający przekaże jeden projekt znakowania w dwóch wariatach kolorystycznych (zgodnie z kolorystyką czapek w opisie przedmiotu zamówienia)
Zapis umowy par. 6 - czy kara umowna za opóźnienie w dostawie jednego rodzaju asortymentu liczona będzie od całości wartości umowy, czy tylko od wartości zamówionej i opóźnionej pozycji? Z góry dziękujemy za wyjaśnienia
Wartość kar umownych naliczana będzie od wartości poszczególnych zleceń jednostkowych realizowanych w toku postępowania
Pytanie do sposobu składania oferty: w który miejscu załączyć ofertę zał. 12? czy na pewno ma być umieszczony w części objętej tajemnicą przedsiębiorstwa?
Zamawiający dokonał stosownych zmian w formularzu oferty.
w którym miejscu załączyć potwierdzenie wpłaty wadium?
1. Formularz składania oferty
W sekcji Formularz należy dołączyć wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty, które wcześniej zostały podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
Wykonawca może dołączyć maksymalnie 10 załączników (jest to suma plików dodanych w obu punktach: Oferta/Wniosek Wykonawcy oraz Tajemnica przedsiębiorstwa), o maksymalnym rozmiarze 150MB każdy.
W celu dołączenia więcej niż jednego pliku, wykonawca powinien przeciągnąć wszystkie pliki jednocześnie do okienka Załączniki. Pliki dodawane jeden po drugim będą się zastępować
Jeśli Państwa oferta składa się z większej liczby plików, prosimy załączyć na Platformie Zakupowej folder skompresowany (np. .zip .7Z). Załączenie plików w folderze skompresowanym będzie również skutkowało prawidłowym złożeniem oferty w przetargu.

w którym miejscu załączyć oświadczenie o sytuacji finansowej?
Pytanie do sposobu składania oferty: w który miejscu załączyć ofertę zał. 12? czy na pewno ma być umieszczony w części objętej tajemnicą przedsiębiorstwa?
w którym miejscu załączyć potwierdzenie wpłaty wadium?
1. Formularz składania oferty
W sekcji Formularz należy dołączyć wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty, które wcześniej zostały podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
Wykonawca może dołączyć maksymalnie 10 załączników (jest to suma plików dodanych w obu punktach: Oferta/Wniosek Wykonawcy oraz Tajemnica przedsiębiorstwa), o maksymalnym rozmiarze 150MB każdy.
W celu dołączenia więcej niż jednego pliku, wykonawca powinien przeciągnąć wszystkie pliki jednocześnie do okienka Załączniki. Pliki dodawane jeden po drugim będą się zastępować
Jeśli Państwa oferta składa się z większej liczby plików, prosimy załączyć na Platformie Zakupowej folder skompresowany (np. .zip .7Z). Załączenie plików w folderze skompresowanym będzie również skutkowało prawidłowym złożeniem oferty w przetargu.

w którym miejscu załączyć zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia?
Opis przedmiotu zamówienia nie jest formularzem do złożenia
Zamawiający wskazuje jakie załączniki wgrać dla części jawnej i niejawnej, jednak nie ma wśród nich ww dokumentów (poza zał. 12 który wskazany jest w części niejawnej).
Zamawiający dokonał stosownych zmian w formularzu oferty.
Proszę o informację, jaka jest tolerancja wymiarów określonych w OPZ.
Stosowna tolerancja wymiarów poszczególnych gadżetów reklamowych została jasno określona w OPZ
Szanowni Państwo poz. 6 - słuchawki - brak na rynku produktu spełniającego specyfikację z SIWZ. Opis produktu jest połączeniem kilku opisów różnych modeli słuchawek, na rynku nie istnieje taki produkt. W załączeniu przesyłam propozycje zbliżone, alternatywne. Proszę o weryfikację i wybór modelu spośród istniejących na rynku i dostępnych. W przypadku wybrania modelu inny, niż proponowane, proszę o załączenie zdjęcia oczekiwanego produktu. W załączeniu przesyłamy dokument z opisem, zdjęciami i dostępnymi wariantami kolorystycznymi słuchawek. W razie pytań dodatkowych jesteśmy do dyspozycji.

Zamawiający na etapie tworzenia OPZ przeprowadził konsultacje, żaden z podmiotów uczestniczących w konsultacjach nie zgłaszał zastrzeżeń co do opisu poz. 6 – słuchawki. Na tym etapie Zamawiający nie zamierza zmieniać opisu 6 – słuchawki.

Czy podana przez Państwa kwota przeznaczona na to postępowanie to kwota netto, czy brutto?

Zamawiający określił jedynie szacowaną wartość zamówienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest to kwota bez podatku VAT. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia zostanie udostępniona w momencie otwarcia ofert.ODPOWIEDZI_NA_PYTANI [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Zał nr 11 do SWZ - O [...].pdf

Zał nr 12 do SWZ - W [...].pdf

Zał nr 3 do SWZ - Wy [...].pdf

Zał nr 5 do SWZ - Oś [...].pdf

Zał nr 6 do SWZ - Oś [...].pdf

Zał nr 7 do SWZ - Wz [...].pdf

Zał nr 8 do SWZ - Oś [...].pdf

Zał nr 9 do SWZ - Oś [...].pdf

Zał nr 10 do SWZ do [...].pdf

Zał nr 4 do SWZ - Oś [...].pdf

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2034