Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MGOPS.271.5.2021 Dostawa samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Deadlines:
Published : 16-03-2021 12:19:00
Placing offers : 31-03-2021 11:00:00
Offers opening : 31-03-2021 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.Zgodnie z art.61 ust.1 oraz art. 63 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Pliki należy opatrzyć- kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.

Rekomendujemy, żeby wszystkie dokumenty podpisywać tym samym rodzajem podpisu.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 245.96 2021-03-16 12:19:00 Proceeding
Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 7.36 2021-03-16 12:19:00 Proceeding
Zał. 2- Projektowane postanowienia do UMOWy.pdf pdf 410.36 2021-03-16 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (1).docx docx 4.35 2021-03-16 12:19:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SW1.docx docx 6.61 2021-03-16 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ- wzór oświadczenia o grupie kapitałowej (1).docx docx 3.4 2021-03-16 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór zobowiązania (1).doc doc 88 2021-03-16 12:19:00 Proceeding
Ogłoszenie (3).pdf pdf 101.74 2021-03-16 12:21:38 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2).pdf pdf 35.01 2021-03-24 08:48:29 Proceeding
Załącznik nr 3.1 do SWZ - opis oferowanego przedmiotu zamówienia (2).docx docx 10.7 2021-03-23 15:16:29 Proceeding
ZMIANA swz.pdf pdf 199.55 2021-03-23 15:24:51 Proceeding
Pytania 1.pdf pdf 166.13 2021-03-18 09:29:30 Public message
INFORMACJA O ZMIANACH.odt odt 22.95 2021-03-23 15:30:30 Public message
Informacja o kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 161.45 2021-03-31 11:02:23 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 153.54 2021-03-31 13:44:47 Public message
Wybór oferty.jpg jpg 572.83 2021-04-06 14:47:31 Public message

Announcements

2021-04-06 14:47 Izabela Romanowska-Hass Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wybór oferty.jpg

2021-03-31 13:44 Izabela Romanowska-Hass Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-31 11:02 Izabela Romanowska-Hass Informacja o kwocie, którą zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie, [...].pdf

2021-03-31 11:00 Buyer message Kwota na sfinansowanie zamówienia 208 000 zł.
2021-03-23 15:30 Izabela Romanowska-Hass Informacja o zmianach do SWZ.

INFORMACJA O ZMIANAC [...].odt

2021-03-18 09:29 Izabela Romanowska-Hass Odpowiedzi na pytania.

Pytania 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 643