logo
Adam
Sobolewski
   

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Electronic auction: Zakup silnika z układem wtryskowym, pompą, wtryskami oraz z turbosprężarką.(po regeneracji, nowy lub używany) (ID 431964)

Starting date: 05-03-2021 13:35:00

To the end: cancelled

Current offer value is: 0.00 PLN
What is the minimum increment? 20.00 PLN
What is the maximum value of the contract? 2 000.00 PLN
How much are the prolongations of the auction (extra times)? 3 min
From which price is increment counted? lowest
Does supplier have to place an offer for all positions? Yes
Kind of offer prices gross
expand

icon Buyer requirements

Regulamin obowiązujący Wykonawców składających zapośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień narzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku 1. Zamówienia realizowane przez KWP w Białymstoku zapośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przywykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.2. KWP w Białymstoku nie rozpatruje ofert składanych w innysposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.3. Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki iinne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, aWykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożonąofertę.4. Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musizawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Białymstoku nieponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztówdostawy.5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w ceniebrutto.6. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przezokres 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.7. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od datyrealizacji zamówienia oraz otrzymania przez KWP w Białymstoku prawidłowowystawionej faktury.8. Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw, usług irobót budowlanych zaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiałysą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające zprzepisów prawa.9. W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisemprzedmiotu zamówienia oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Białymstokuzwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy.10. KWP w Białymstoku wybierze ofertę najkorzystniejszą,zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.11. W przypadku kilku pozycji zakupowych (kilku zadań), KWPw Białymstoku zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy oddzielnie dla każdegozadania.12. KWP w Białymstoku zastrzega, że przeprowadzanepostępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nieprzysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP w Białymstoku.13. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się orazakceptacja Wykonawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczneze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowyregulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania,a także zobowiązuje się do ich przestrzegania. W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nieskładać oferty!

 • Termin realizacji zamówienia: 7dni od dnia złożenia zamówienia.
 • Kryterium oceny: Najniższa cena - 100%.KOSZTY TRANSPORTU PO STRONIE DOSTAWCY
 • Miejsce dostawy: WT KWP w Białymstoku ul. Hajnowska 10, 15-854 Białystok
 • Wszystkie części zamienne, podzespoły, materiały eksploatacyjne stosowane do naprawy, muszą być wolne od wad prawnych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi źródło pochodzenia części.
 • Wykonawca składając ofertę oświadcza że zapoznał się z warunkami w postępowaniu i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie realizowane zgodnie ze wszystkimi wymaganiami.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • W razie pytań: osoba do kontaktu  Adam Sobolewski tel. 47 7112436
 • W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty!
 • icon Buyer messages

  • 2021-03-05 13:57 Adam Sobolewski Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Omyłkowo wprowadzono błędną date zakończenia aukcji.

  icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

  Offers displayed in gross prices
  No. Product name description and attachments Quantity /Unit
  Gross Price MAX /JM

  Estimated gross price/unit
  1 Zakup silnika z układem wtryskowym, pompą, wtryskami oraz z turbosprężarką.(po regeneracji, nowy lub używany) Zakup silnika z układem wtryskowym, pompą, wtryskami oraz z turbosprężarką.(po regeneracji, nowy lub używany)do samochodu służbowego Fiat Bravo, VIN ZFA19800004188976, rok prod 2008, poj 1910 cm³, moc 150KM. 1 set 2000.00 PLN ***
  Offer value:

  Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |