logo
avatar
Dymitr
Angełow
   

PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie

Electronic auction: Zakup fabrycznie nowych opon letnich (ID 431109)

Starting date: 04-03-2021 09:45:00

To the end: cancelled

What is the minimum increment? 50.00 PLN
How much are the prolongations of the auction (extra times)? 3 min
From which price is increment counted? suppliers
Does supplier have to place an offer for all positions? Yes
Kind of offer prices net
expand

icon Buyer requirements

Dział Zaopatrzenia i Logistyki przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie zaprasza do składania ofert cenowych na: 

Dostawę fabrycznie nowych opon letnich w klasie ekonomicznej z dopuszczeniem  następujących producentów: Laufenn, Kormoran, Dębica, Sava, Barum.  


 Wymagania Zamawiającego:

• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
• Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opony klasy ekonomicznej (budżetowa) następujących producentów /Laufenn, Kormoran, Dębica, Sava, Barum/.
• Wnioskodawca gwarantuje, że produkt jest nowy, data produkcji opony z roku 2021
• Kryterium oceny ofert: Cena 100%,
• Podana przez Wnioskodawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie dodatkowe koszty realizacji zamówienia, tzn., że Zamawiający nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostaw,

• Dostawa zamówionego asortymentu na magazyn PWiK w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7-14.
• Termin dostawy: 7 dni od złożenia zamówienia, termin związania z ofertą - 30 dni,
• Do oferty proszę załączyć: karty charakterystyki oferowanych produktów,
• W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wnioskodawcy,
• Termin płatności na rzecz Wnioskodawcy wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT,
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (nawet po dokonaniu wyboru ofert) bez podania przyczyny i powiadomienia lub zakończenia postępowania bez wybrania oferenta,
• Złożenie oferty przez Wnioskodawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w postępowaniu,
• Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS. Dodatkowo informujemy, iż Wnioskodawca, który złoży ofertę za pośrednictwem platformy Open Nexus zostanie zaproszony do przyszłych postępowań na podobny asortyment.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 34 37 73 171 - Dymitr Angelow, Inspektor ds. zaopatrzenia  e-mail: dangelow@pwik.czest.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

·         tel. 22 101 02 02

·         e-mail: cwk@platformazakupowa.plZaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 


KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO SA W CZĘSTOCHOWIE W CELU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), (zwanego dalej RODO) informujemy, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, 42- 202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20;

2.     We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres email: iod@pwik.czest.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie dostępnego na stronie internetowej Administratora: www.pwik.czest.pl;

5.       Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć:

a)   Pracownicy Administratora odpowiedzialni za realizację postępowania oraz sprawy administracyjne, księgowo- finansowe, prawne i archiwalne;

b)  Podmioty współpracujące z Administratorem obsługujące systemy informatyczne oraz realizujące inne zlecone usługi, zgodnie z zawartymi umowami oraz umowami  powierzenia danych;

c)     Inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

 

6.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procedurze udzielania zamówienia publicznego;

7.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji zamówienia oraz do celów archiwalnych; dane przechowywane będą do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów prawa, w tym przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dostępnego na stronie internetowej Administratora: www.pwik.czest.pl;

8.     Jako Administrator danych osobowych nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych;

9.    W zakresie swoich danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich  danych osobowych, sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Przedsiębiorstwo są niezgodne z rzeczywistością, usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przenoszenia danych.

10. Informujemy, że nie wszystkie powyższe żądania będziemy mogli  zawsze wypełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. Ponieważ Państwa dane osobowe w Przedsiębiorstwie przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Pani/Pana danych, jak również prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO;

12.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Organ nadzorczy- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2); 

icon Buyer messages

  • 2021-03-04 09:50 Dymitr Angełow Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Postępowanie anulowane.

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in net prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Net Price MAX /unit
1 Opona letnia 195/60 R16C 99 H rok produkcji 2021
klasa ekonomiczna (budżetowa)
dopuszczeni producenci: Laufenn, Kormoran, Dębica, Sava, Barum
2 pc. ***
2 Opona letnia 205/60R16 96H rok produkcji 2021
klasa ekonomiczna (budżetowa)
dopuszczeni producenci: Laufenn, Kormoran, Dębica, Sava, Barum
4 pc. ***
3 Opona letnia 215/60 R16C 103/101 T rok produkcji 2021
klasa ekonomiczna (budżetowa)
dopuszczeni producenci: Laufenn, Kormoran, Dębica, Sava, Barum
10 pc. ***
4 Opona letnia 215/70 R15C 109/107 S rok produkcji 2021
klasa ekonomiczna (budżetowa)
dopuszczeni producenci: Laufenn, Kormoran, Dębica, Sava, Barum
4 pc. ***
5 Opona letnia 215/75 R16C 113/111R rok produkcji 2021
klasa ekonomiczna (budżetowa)
dopuszczeni producenci: Laufenn, Kormoran, Dębica, Sava, Barum
8 pc. ***
6 Opona letnia 215/75 R16C 116/114 R rok produkcji 2021
klasa ekonomiczna (budżetowa)
dopuszczeni producenci: Laufenn, Kormoran, Dębica, Sava, Barum
16 pc. ***
7 Opona letnia 225/75 R16C 118/116R rok produkcji 2021
klasa ekonomiczna (budżetowa)
dopuszczeni producenci: Laufenn, Kormoran, Dębica, Sava, Barum
2 pc. ***
8 Opona letnia 225/70 R15C 112/110 S rok produkcji 2021
klasa ekonomiczna (budżetowa)
dopuszczeni producenci: Laufenn, Kormoran, Dębica, Sava, Barum
12 pc. ***
9 Opona letnia 155/80 R13 79T rok produkcji 2021
klasa ekonomiczna (budżetowa)
dopuszczeni producenci: Laufenn, Kormoran, Dębica, Sava, Barum
2 pc. ***
10 Opona letnia 175/70 R14 84T rok produkcji 2021
klasa ekonomiczna (budżetowa)
dopuszczeni producenci: Laufenn, Kormoran, Dębica, Sava, Barum
4 pc. ***
11 Opona letnia 175/65 R14C 90/88T rok produkcji 2021
klasa ekonomiczna (budżetowa)
dopuszczeni producenci: Laufenn, Kormoran, Dębica, Sava, Barum
6 pc. ***
12 Opona letnia 185/65 R15 92 rok produkcji 2021
klasa ekonomiczna (budżetowa)
dopuszczeni producenci: Laufenn, Kormoran, Dębica, Sava, Barum
16 pc. ***
13 Opona letnia 185/65 R15 88T rok produkcji 2021
klasa ekonomiczna (budżetowa)
dopuszczeni producenci: Laufenn, Kormoran, Dębica, Sava, Barum
2 pc. ***
14 Opona letnia 195/65 R15 95 T XL rok produkcji 2021
klasa ekonomiczna (budżetowa)
dopuszczeni producenci: Laufenn, Kormoran, Dębica, Sava, Barum
8 pc. ***
Offer value:

Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |