Proceeding: 2.21.P.DUJSP Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu

Deadlines:
Published : 26-02-2021 15:22:00
Placing offers : 16-03-2021 12:00:00
Offers opening : 16-03-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Postępowanie  prowadzone jest na podstawie art. 37 ust. 2 w zw. z art. 37 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późń. zm.) – zwana dalej jako „ustawa Pzp” przez Nord Partner Sp. z o.o. działającego na podstawie udzielonego przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz załączniki 1-5 do SWZ.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż SWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w załącznikach nr 6, 6A, 6B do SWZ oraz załącznikach nr 1 -6 do opisu przedmiotu zamówienia.

 

 

Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner/proceedings w zakładce dotyczącej odpowiedniego postępowania i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” lub na adres e-mail:  przetargi.dujsp@np.com.plPod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym
podpisem elektronicznym,
- podpisem
zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Przesłania wniosku o udostępnienie informacji poufnych - załącznik nr 5 do SWZ
  • Zadawania pytań Zamawiającemu,
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,
  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2.21.P.DUJSP Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 104.71 2021-02-26 15:22:00 Proceeding
2.21.P.DUJSP SWZ załączniki nr 1-4 do SWZ.pdf pdf 794.71 2021-02-26 15:22:00 Proceeding
2.21.P.DUJSP Załącznik nr 5 do SWZ - wniosek o udostępnienie informacji poufnych.pdf pdf 168.4 2021-02-26 15:22:00 Proceeding
2.21.P.DUJSP Załącznik nr 5 do SWZ - wniosek o udostępnienie informacji poufnych.docx docx 26.69 2021-02-26 15:22:00 Proceeding
210316 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 147.77 2021-03-16 13:02:58 Public message
2.21.P.DUJSP Informacja o wyborze oferty najkorzytniejszej.pdf pdf 235.62 2021-03-18 15:39:55 Public message
2.21.P.DUJSP Załączniki nr 2, 3 do SWZ - wersja edytowlana.docx docx 29.89 2021-03-11 11:57:24 Public message
Załącznik nr 1A do SWZ - modyfikacja z dnia 10.03.2021 r..docx docx 41.22 2021-03-11 11:57:24 Public message
2.21.P.DUJSP Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.95 2021-03-05 12:49:14 Public message
2.21.P.DUJSP Zmiana SWZ.pdf pdf 141.68 2021-03-05 12:49:14 Public message
Załącznik nr 1A do SWZ.pdf pdf 291.91 2021-03-05 12:49:14 Public message
Załącznik nr 1B do SWZ.pdf pdf 265.67 2021-03-05 12:49:14 Public message
2.21.P.DUJSP Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.03.2021 r..pdf pdf 34.94 2021-03-10 15:54:21 Public message
2.21.P.DUJSP Załącznik nr 1A do SWZ - modyfikacja z dnia 10.03.2021 r.pdf pdf 290.08 2021-03-10 15:54:21 Public message
2.21.P.DUJSP Załącznik nr 1B do SWZ - modyfikacja z dnia 10.03.2021 r.pdf pdf 269.45 2021-03-10 15:54:21 Public message
2.21.P.DUJSP Zmiana SWZ z dnia 10.03.2021 r.pdf pdf 141.6 2021-03-10 15:54:21 Public message
2.21.P.DUJSP Wyjaśnienia i zmiany - jawne.pdf pdf 141.66 2021-03-11 11:54:55 Public message
Załącznik nr 1B do SWZ - modyfikacja z dnia 10.03.2021 r..docx docx 39.54 2021-03-11 11:57:24 Public message

Announcements

2021-03-18 15:39 Kamila Krakowiak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 18.03.2021 r. w zakresie części I oraz części II zamówienia.

2.21.P.DUJSP Informa [...].pdf

2021-03-16 13:02 Kamila Krakowiak Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019 z późn.zm), Pełnomocnik Zamawiającego zamieszcza informację z otwarcia ofert.

210316 informacja z [...].pdf

2021-03-16 12:00 Buyer message INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019 z późn.zm), Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu na "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu" Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 453 130,01 zł, w tym na część I zamówienia: 437 506,01 zł, na część II zamówienia: 15 624,00 zł.
2021-03-11 11:57 Kamila Krakowiak Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego w postępowaniu na Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu zamieścił załączniki nr 1A, 1B, 2, 3 do SWZ w wersji edytowalnej.

2.21.P.DUJSP Załączn [...].docx

Załącznik nr 1A do S [...].docx

Załącznik nr 1B do S [...].docx

2021-03-11 11:54 Kamila Krakowiak Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego w postępowaniu na Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu zamieścił wyjaśnienia dotyczące jawnej części specyfikacji warunków zamówienia.

2.21.P.DUJSP Wyjaśni [...].pdf

2021-03-10 15:54 Kamila Krakowiak Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego - Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu - informuje o zmianie terminu składania ofert na dzień 16.03.2021 r. w postępowaniu na "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu".

Załączniki:
2.21.P.DUJSP Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.03.2021 r.
2.21.P.DUJSP Zmiana SWZ z dnia 10.03.2021 r.
2.21.P.DUJSP Załącznik nr 1A do SWZ - modyfikacja z dnia 10.03.2021 r.
2.21.P.DUJSP Załącznik nr 1B do SWZ - modyfikacja z dnia 10.03.2021 r.

2.21.P.DUJSP Ogłosze [...].pdf

2.21.P.DUJSP Załączn [...].pdf

2.21.P.DUJSP Załączn [...].pdf

2.21.P.DUJSP Zmiana [...].pdf

2021-03-05 12:49 Kamila Krakowiak Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego - Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu - informuje o zmianie terminu składania ofert na dzień 12.03.2021 r. w postępowaniu na "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu".

2.21.P.DUJSP Ogłosze [...].pdf

2.21.P.DUJSP Zmiana [...].pdf

Załącznik nr 1A do S [...].pdf

Załącznik nr 1B do S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 945