Proceeding: DT.252.I.1.2021 Wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na: -Rozbudowę drogi powiatowej nr 2521 W Golanka - Grale - Dawia - Serafin do drogi 645 (dł. ok. 18,1 km) z budową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kadzidło od ok. km 6+650 do ok. km 7+540 (890m) i od ok. km 11+430 do ok. km 11+830 – granica Gminy Kadzidło i Łyse (400m), - Rozbudowę drogi powiatowej nr 2522 W Grale - Dąbrówka – Szkwa od ok. km 0+000 do ok. km 1+800 (dł. ok. 1,8 km)

Deadlines:
Published : 25-01-2021 13:50:00
Placing offers : 03-02-2021 10:00:00
Offers opening : 03-02-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 138.41 2021-01-25 13:50:00 Proceeding
SWZ tryb podstawowy.pdf pdf 649.12 2021-01-25 13:50:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.docx docx 67.15 2021-01-25 13:50:00 Proceeding
Mapka orientacja.pdf pdf 1198.59 2021-01-25 13:50:00 Proceeding
Szkic rondo DP 2522W i DP 2587W.pdf pdf 138.14 2021-01-25 13:50:00 Proceeding
Modyfikacja SWZ z 26.01.2021r. .pdf pdf 216.57 2021-01-26 10:53:59 Public message
Aktualna mapa orientacja .pdf pdf 1202.19 2021-01-26 10:53:59 Public message
Treść zapytań i wyjaśnienie SWZ z dnia 29.01.2021 r. .pdf pdf 394.65 2021-01-29 11:41:36 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.02.2021 r. .pdf pdf 209.71 2021-02-03 12:53:06 Public message
Wybór oferty - platforma .pdf pdf 340.88 2021-03-03 12:01:24 Public message

Announcements

2021-03-03 12:01 Krzysztof Tomczak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.03.2021 r.

Wybór oferty - platf [...].pdf

2021-02-03 12:53 Krzysztof Tomczak Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.02.2021 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-02-03 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na finansowanie zamówienia wynosi - 800 000,00 zł brutto
2021-01-29 11:41 Krzysztof Tomczak Treść zapytań i wyjaśnienie do SWZ z dnia 29.01.2021 r.

Treść zapytań i wyja [...].pdf

2021-01-26 10:53 Krzysztof Tomczak Modyfikacja SWZ z dnia 26.01.2021 r.

Modyfikacja SWZ z 26 [...].pdf

Aktualna mapa orient [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 601