Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Biłgoraj w roku 2021

Piotr Piekarczyk
Nadleśnictwo Biłgoraj
Deadlines:
Published : 04-01-2021 13:45:00
Placing offers : 18-01-2021 14:19:27
Offers opening : 05-02-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o przetargu II.pdf pdf 110.67 2021-01-04 13:45:00 Proceeding
SIWZ_2021_przygotowanie gleby.pdf pdf 15623.31 2021-01-04 13:45:00 Proceeding
Załączniki SIWZ.rar rar 18027.97 2021-01-04 13:45:00 Proceeding

Announcements

2021-01-18 14:19 Piotr Piekarczyk Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Informujemy, że ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2021/S 001-001221 przekazane do Publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.12.2020 roku, a które ukazało się 04.01.2021 nie zainicjowało postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/moment-wszczecia-postepowania-a-mozliwosc-prowadzenia-postepowania
2021-01-18 13:26 Grzegorz Lal Informujemy, że ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2021/S 001-001221 przekazane do Publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.12.2020 roku, a które ukazało się 04.01.2021 nie zainicjowało postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/moment-wszczecia-postepowania-a-mozliwosc-prowadzenia-postepowania

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 513