Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Obsługa geodezyjna MPWiK Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 31-12-2020 13:25:00
Placing offers : 21-01-2021 12:00:00
Offers opening : 21-01-2021 12:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych”. (REGULAMIN)  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Obsługa geodezyjna MPWiK Sp. z o.o.”  

TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.  

Termin składania ofert upływa dnia 21-01-2021 r. o godz. 12.00.  

Otwarcie ofert nastąpi 21-01-2021 r. o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego, pok.109.  

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  

W sprawach merytorycznych: Michał Naczk, tel. (59) 863 47 78,  

w sprawach proceduralnych: Adam Stenka, tel. (59) 863 47 80.  

Zamawiający może unieważnić przetarg w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny.  

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację Przetargową oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2 Druk oferty.pdf pdf 45.13 2020-12-31 13:25:00 Proceeding
2.1 Formularz cenowy.pdf pdf 62.99 2020-12-31 13:25:00 Proceeding
3 Druk oświadczenia.pdf pdf 70.67 2020-12-31 13:25:00 Proceeding
4 Druk - oświadczenie RODO.pdf pdf 69.55 2020-12-31 13:25:00 Proceeding
6 Druk - klauzula RODO.pdf pdf 41.68 2020-12-31 13:25:00 Proceeding
1 Specyfikacja Przetargowa.pdf pdf 173.61 2020-12-31 13:31:46 Proceeding
2 Druk oferty.doc doc 70 2020-12-31 13:25:00 Criterion
2.1 Formularz cenowy.xls xls 33.5 2020-12-31 13:25:00 Criterion
3 Druk oświadczenia.doc doc 58 2020-12-31 13:25:00 Criterion
4 Druk - oświadczenie RODO.doc doc 59 2020-12-31 13:25:00 Criterion
6 Druk - klauzula RODO.pdf pdf 41.68 2020-12-31 13:25:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Obsługa geodezyjna MPWiK Sp.z o.o Cena wg oferty i zgodnie z formularzem cenowym. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value

2 Druk oferty.doc

2.1 Formularz cenow [...].xls

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wygenerowany wydruk: z właściwego rejestru albo z CEIDG. - Proszę załączyć dokument pobrany z rejestru, jako plik w formacie pdf. Attachment required (0)
3 Opłacona polisa, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości co najmniej 500.000,00 zł. - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required (0)
4 Oświadczenie. - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

3 Druk oświadczenia. [...].doc

(0)
5 Oświadczenie RODO. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf., gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób.

4 Druk - oświadczeni [...].doc

(0)
6 Pełnomocnictwo. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., określający zakres pełnomocnictwa (pełnomocnictwo rodzajowe). (0)
7 Zapoznałem się ze Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
8 Akceptuję postanowienia załączonego do Specyfikacji projektu umowy. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
9 Zapoznałem się z klauzulą RODO - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

6 Druk - klauzula RO [...].pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views: 465