Proceeding: 14.12.20.P.DUJSP Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów „Eko-Wisła" sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 31-12-2020 12:12:00
Placing offers : 19-01-2021 12:15:00
Offers opening : 19-01-2021 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 3 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) przez Nord Partner Sp. z o.o. działającego na podstawie udzielonego przez Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów  Eko-Wisła Sp .z  o.o. w Sulnówku pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów  Eko-Wisła Sp .z  o.o. w Sulnówku.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz załączniki 1-4 do SIWZ oraz załącznik nr 13 do SIWZ w wersji edytowalnej.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż SIWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w  załącznikach nr 6 - 15 do SIWZ. W związku z powyższym na podstawie art. 8 ust. 2 w  związku z art. 37 ust. 6 ustawy Pzp Pełnomocnik Zamawiającego udostępni opis przedmiotu zamówienia tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio zwrócą sią ze stosowanym wnioskiem o  udostępnienie informacji poufnych dotyczących działalności Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów  Eko-Wisła Sp .z  o.o.  zamieszczonych w załącznikach nr 6-12  – wniosek o udostępnienie informacji poufnych - załącznik nr 13 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek na adres e-mail: przetargi.dujsp@np.com.pl oraz za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner przy użyciu formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dla niniejszego postępowania.

Otrzymane w ten sposób informacje przez Wykonawców nie mogą być udostępniane innym osobom i podmiotom oraz muszą służyć tylko i wyłącznie przygotowaniu oferty przez podmioty uprawione do wykonywania działalności ubezpieczeniowej. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do zachowania poufnego charakteru wszystkich otrzymanych dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i następne Ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 895 z późn. zm. - zwana dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Informacje poufne, o których mowa powyżej udostępniane będą wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową w świetle przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 895 z późn. zm. - zwana dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
14.12.20.P.DUJSP_ogłoszenie o zamówieniu.html html 79.4 2020-12-31 12:12:00 Proceeding
14.12.20.P.DUJSP SIWZ Zał nr 1-5_formularze edytowalne_Zał. nr 1-4.docx docx 127.36 2020-12-31 12:12:00 Proceeding
14.12.20.P.DUJSP Załącznik nr 13 do SIWZ - Wniosek.docx docx 19.45 2020-12-31 12:12:00 Proceeding
14.12.20.P.DUJSP Załącznik nr 13 do SIWZ - Wniosek.pdf pdf 138.67 2020-12-31 12:12:00 Proceeding
14.12.20.P.DUJSP SIWZ Zał nr 1-5.pdf pdf 535.59 2020-12-31 12:12:00 Proceeding
14.12.20.P.DUJSP_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.html html 20.52 2021-01-11 09:40:08 Public message
14.12.20.P.DUJSP_Zmiana SIWZ -EKO-WISŁA.pdf pdf 230.74 2021-01-11 09:40:08 Public message
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx docx 38.39 2021-01-13 09:24:46 Public message
14.12.20.P.DUJSP_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2.html html 20.69 2021-01-14 08:33:26 Public message
14.12.20.P.DUJSP Pytania i odpowiedzi 2 do SIWZ Eko-Wisła z dnia 14.01.2021r. - jawne.pdf pdf 185.67 2021-01-14 08:33:26 Public message
14.12.20.P.DUJSP Informacja z otwarcia ofert PUO Eko-Wisła.pdf pdf 249.3 2021-01-19 15:45:30 Public message
14.12.20.P.DUJSP Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PUO EKO-WISŁA.pdf pdf 209.86 2021-01-21 15:12:02 Public message
14.12.20.P.DUJSP_ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.html html 34.24 2021-02-02 12:57:49 Public message

Announcements

2021-02-02 12:57 Marzena Kwiatkowska 6. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 02.02.2021 r. nr 510411466-N-2021.

14.12.20.P.DUJSP_ogł [...].html

2021-01-21 15:12 Marzena Kwiatkowska 5. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 21.01.2021 r.

14.12.20.P.DUJSP Inf [...].pdf

2021-01-19 15:45 Marzena Kwiatkowska 4. informacja z otwarcia ofert z 19.01.2021 r.

14.12.20.P.DUJSP Inf [...].pdf

2021-01-14 08:33 Marzena Kwiatkowska 3. pytanie i odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ wraz ze zmianą SIWZ w zakresie terminu składania ofert z 15.01.2021 r. na 19.01.2021 r. oraz ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

14.12.20.P.DUJSP_ogł [...].html

14.12.20.P.DUJSP Pyt [...].pdf

2021-01-13 09:24 Marzena Kwiatkowska 2. Informacja o zmianie treści SIWZ z 13.01.2021 r. w zakresie załącznika nr 1.

Załącznik nr 1 do SI [...].docx

2021-01-11 09:40 Marzena Kwiatkowska 1. Informacja o zmianie treści SIWZ oraz o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z 11.01.2021 r. w zakresie terminu składania i otwarcia ofert z 12.01.2021 r. na 15.01.2021 r.

14.12.20.P.DUJSP_ogł [...].html

14.12.20.P.DUJSP_Zmi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 560