Proceeding: 15.12.20.P.DUJSP Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o

Deadlines:
Published : 31-12-2020 11:06:00
Placing offers : 26-01-2021 13:30:00
Offers opening : 26-01-2021 13:45:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 3 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) przez Nord Partner  Sp. z o.o. działającego na podstawie udzielonego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp.  z  o.o. 

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz załączniki 1-4 do SIWZ oraz załącznik nr 13 do SIWZ w wersji edytowalnej.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż SIWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w  załącznikach nr 6 - 12 do SIWZ. W związku z powyższym na podstawie art. 8 ust. 2 w  związku z art. 37 ust. 6 ustawy Pzp Pełnomocnik Zamawiającego udostępni opis przedmiotu zamówienia tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio zwrócą sią ze stosowanym wnioskiem o  udostępnienie informacji poufnych dotyczących działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. zamieszczonych w załącznikach nr 6 – 12 – wniosek o udostępnienie informacji poufnych - załącznik nr 13 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek na adres e-mail: przetargi.dujsp@np.com.pl oraz za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner przy użyciu formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dla niniejszego postępowania.

Otrzymane w ten sposób informacje przez Wykonawców nie mogą być udostępniane innym osobom i podmiotom oraz muszą służyć tylko i wyłącznie przygotowaniu oferty przez podmioty uprawione do wykonywania działalności ubezpieczeniowej. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do zachowania poufnego charakteru wszystkich otrzymanych dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i następne Ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 895 z późn. zm. - zwana dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Informacje poufne, o których mowa powyżej udostępniane będą wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową w świetle przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 895 z późn. zm. - zwana dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
15.12.20.P.DUJSP_ogłoszenie o zamówieniu.html html 80.06 2020-12-31 11:06:00 Proceeding
15.12.20.P.DUJSP Zał. 13 - wniosek o udostępnienie załączników o charakterze poufnym.docx docx 17.64 2020-12-31 11:06:00 Proceeding
15.12.20.P.DUJSP SIWZ, Zał. 1-5_formularze edytowalne, Zał. 1-4.docx docx 131.95 2020-12-31 11:06:00 Proceeding
15.12.20.P.DUJSP Zał. 13 - wniosek o udostępnienie załączników o charakterze poufnym.pdf pdf 139.12 2020-12-31 11:06:00 Proceeding
15.12.20.P.DUJSP SIWZ, Zał. 1-5.pdf pdf 650.16 2020-12-31 11:06:00 Proceeding
15.12.20.P.DUJSP_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.html html 20.52 2021-01-11 11:54:49 Public message
15.12.20.P.DUJSP_Zmiana SIWZ -MOSiR Lublin.pdf pdf 212.43 2021-01-11 11:54:49 Public message
15.12.20.P.DUJSP_Zmiana SIWZ -MOSiR Lublin_2.pdf pdf 231.08 2021-01-19 11:07:29 Public message
15.12.20.P.DUJSP_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2.html html 20.67 2021-01-19 11:07:29 Public message
15.12.20.P.DUJSP Zmodyfikowany Załącznik nr 1 Formularz ofertowy_jawne, poufne.docx docx 121.92 2021-01-20 08:46:15 Public message
15.12.20.P.DUJSP MOSiR Lublin odpowiedzi na pytania_jawne.pdf pdf 178.23 2021-01-20 08:46:15 Public message
15.12.20.P.DUJSP_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_3.html html 20.5 2021-01-22 16:45:28 Public message
15.12.20.P.DUJSP_Zmiana SIWZ -MOSiR Lublin_3.pdf pdf 212.18 2021-01-22 16:45:28 Public message
15.12.20.P.DUJSP Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 280.53 2021-01-26 16:30:17 Public message
15.12.20.P.DUJSP MOSiR Lublin Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 223.53 2021-01-29 15:08:59 Public message
15.12.20.P.DUJSP_ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.html html 34.43 2021-02-25 19:22:38 Public message

Announcements

2021-02-25 19:22 Marzena Kwiatkowska 7. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 25.02.2021 r. nr 510419331-N-2021

15.12.20.P.DUJSP_ogł [...].html

2021-01-29 15:08 Marzena Kwiatkowska 6. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 29.01.2021 r.

15.12.20.P.DUJSP MOS [...].pdf

2021-01-26 16:30 Marzena Kwiatkowska 5. informacja z otwarcia ofert z 26.01.2021 r.

15.12.20.P.DUJSP Inf [...].pdf

2021-01-22 16:45 Marzena Kwiatkowska 4. informacja o zmianie treści SIWZ z 22.01.2021 r. w zakresie terminu składania i otwarcia ofert z 25.01.2021 r. na 26.01.2021 r. wraz ze zmianą ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

15.12.20.P.DUJSP_ogł [...].html

15.12.20.P.DUJSP_Zmi [...].pdf

2021-01-20 08:46 Marzena Kwiatkowska 3. zapytania i odpowiedzi na pytania do treści SIWZ z 20.01.2021 r. wraz ze zmianą załącznika nr 1 Formularz ofertowy.

15.12.20.P.DUJSP Zmo [...].docx

15.12.20.P.DUJSP MOS [...].pdf

2021-01-19 11:07 Marzena Kwiatkowska 2. informacja o zmianie treści SIWZ z 19.01.2021 r. w zakresie terminu składania i otwarcia ofert z 20.01.2021 r. na 25.01.2021 r. wraz ze zmianą ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

15.12.20.P.DUJSP_Zmi [...].pdf

15.12.20.P.DUJSP_ogł [...].html

2021-01-11 11:54 Marzena Kwiatkowska 1. 1. informacja o zmianie treści SIWZ z 11.01.2021 r. w zakresie terminu składania i otwarcia ofert z 13.01.2021 r. na 20.01.2021 r. wraz ze zmianą ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

15.12.20.P.DUJSP_ogł [...].html

15.12.20.P.DUJSP_Zmi [...].pdf

2021-01-11 11:45 Marzena Kwiatkowska The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 802