Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZP/TO/16/2020 „Dzierżawa pojemników na odpady na potrzeby świadczenia przez Zamawiającego usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości”

Deadlines:
Published : 31-12-2020 10:03:00
Placing offers : 02-02-2021 10:00:00
Offers opening : 02-02-2021 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.zip zip 86.23 2020-12-31 10:03:00 Proceeding
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.docx docx 61.97 2020-12-31 10:03:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 4002.71 2020-12-31 10:03:00 Proceeding
2020-OJS255-640170-pl.pdf pdf 133.98 2020-12-31 10:03:00 Proceeding
2021-OJS071-180606-pl.pdf pdf 108.08 2021-04-13 09:28:59 Public message
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW- informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 73.05 2021-02-02 13:41:31 Public message
Uszczegółowienie informacji z otwarcia ofert.pdf pdf 68.91 2021-02-05 12:53:51 Public message
Zawiadomenie o wykluczeniu Wykonawcy.pdf pdf 175.68 2021-03-10 13:47:44 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 132.32 2021-03-11 14:20:28 Public message

Announcements

2021-04-13 09:28 Zamówienia Publiczne LPGK Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 13.04.2021r.

2021-OJS071-180606-p [...].pdf

2021-03-11 14:20 Zamówienia Publiczne LPGK Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (znak pisma: NZP/60/2021).

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-03-10 13:47 Zamówienia Publiczne LPGK Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy ESE Sp. z o. o. (znak pisma: NZP/57/2021).

Zawiadomenie o wyklu [...].pdf

2021-02-05 12:53 Zamówienia Publiczne LPGK Uszczegółowienie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (pismo z dnia 05.02.2021r.).

Uszczegółowienie inf [...].pdf

2021-02-02 13:41 Zamówienia Publiczne LPGK Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (pismo z dnia 02.02.2021r.).

DO WSZYSTKICH WYKONA [...].pdf

2021-02-02 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2.891.544,39 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Uwaga! Załączniki dodane w tym miejscu mogą zostać udostępnione publicznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1146