Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-262-59/2020 Dostawa serwera z oprogramowaniem

Awatar Pracownika
Zamówienia Publiczne
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 30-12-2020 11:01:00
Placing offers : 12-01-2021 12:00:00
Offers opening : 12-01-2021 12:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Link pod którym odbędzie się otwarcie ofert:

https://zoom.us/j/91440282162?pwd=THc3OWlQbGJIUUFlM3k0bmlqRU5KUT09 Meeting ID: 914 4028 2162 Passcode: QEX9vy

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 3676.74 2020-12-30 11:01:00 Proceeding
02. SIWZ.pdf pdf 568.73 2020-12-30 11:01:00 Proceeding
03. Załącznik nr 1 do siwz - wzór umowy.pdf pdf 363.91 2020-12-30 11:01:00 Proceeding
04. Załącznik nr 2 do siwz - Regulamin platformazakupowa.pl.pdf pdf 513.45 2020-12-30 11:01:00 Proceeding
05. Załącznik nr 3 do siwz - KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.pdf pdf 145.77 2020-12-30 11:01:00 Proceeding
06. Formularz ofertowy.docx docx 83.01 2020-12-30 11:01:00 Proceeding
07. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc doc 141 2020-12-30 11:01:00 Proceeding
08. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 129.5 2020-12-30 11:01:00 Proceeding
09. Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 700 2020-12-30 11:01:00 Proceeding
10. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc doc 83 2020-12-30 11:01:00 Proceeding
11. Odpowiedź na pytanie.pdf pdf 340.84 2021-01-05 09:29:31 Public message
12. Druk zestawienia ofert DZP-262-59.2020.pdf pdf 653.88 2021-01-12 12:28:37 Public message
13. Rozstrzygnięcie.pdf pdf 370.77 2021-01-27 14:43:09 Public message

Announcements

2021-01-27 14:43 Zamówienia Publiczne 13. Rozstrzygnięcie

13. Rozstrzygnięcie. [...].pdf

2021-01-12 12:28 Zamówienia Publiczne 12. Druk zestawienia ofert DZP-262-59.2020

12. Druk zestawienia [...].pdf

2021-01-12 12:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 170 000,00 zł brutto
2021-01-05 09:29 Zamówienia Publiczne 11. Odpowiedź na pytanie

11. Odpowiedź na pyt [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 1380