Proceeding: 13.12.20.P.DUJSP Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miastko i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek komunalnych

Deadlines:
Published : 30-12-2020 09:29:00
Placing offers : 05-02-2021 12:15:00
Offers opening : 05-02-2021 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

 

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 3 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) przez Nord Partner Sp. z o.o. działającego na podstawie udzielonego przez  Burmistrza Gminy Miastko pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miastko i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek komunalnych.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz załączniki 1A-4 do SIWZ oraz załącznik nr 14 do SIWZ w wersji edytowalnej.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż SIWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w  załącznikach nr 6-13 do SIWZ. 

W związku z powyższym na podstawie art. 8 ust. 2 w  związku z art. 37 ust. 6 ustawy Pzp Pełnomocnik Zamawiającego udostępni opis przedmiotu zamówienia tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio zwrócą sią ze stosowanym wnioskiem o  udostępnienie informacji poufnych dotyczących działalności Gminy Miastko zamieszczonych w załącznikach nr 6-13 do SIWZ – wniosek o udostępnienie informacji poufnych - załącznik nr 14.

 

Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek na adres e-mail: przetargi.dujsp@np.com.pl  lub za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner za pomocą przycisku wyślij wiadomość do Zamawiającego.

 

Otrzymane w ten sposób informacje przez Wykonawców nie mogą być udostępniane innym osobom i podmiotom oraz muszą służyć tylko i wyłącznie przygotowaniu oferty przez podmioty uprawione do wykonywania działalności ubezpieczeniowej. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do zachowania poufnego charakteru wszystkich otrzymanych dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i następne Ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 895 z późn. zm. - zwana dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

 

Informacje poufne udostępniane będą wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową w świetle przepisów Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
13.12.20.P.DUJSP_ogłoszenie o zamówieniu.html html 92.7 2020-12-30 09:29:00 Proceeding
13.12.20.P.DUJSP SIWZ, Załączniki nr 1- 5 do SIWZ Gmina Miastko.pdf pdf 1012.21 2020-12-30 09:29:00 Proceeding
13.12.20.P.DUJSP SIWZ, Załączniki nr 1A- 4 do SIWZ Gmina Miastko_formularze edytowalne.docx docx 167.36 2020-12-30 09:29:00 Proceeding
13.12.20.P.DUJSP Załącznik nr 14 - wniosek o udostepnienie informacji poufnych.pdf pdf 169.36 2020-12-30 09:29:00 Proceeding
13.12.20.P.DUJSP Załącznik nr 14 - wniosek o udostepnienie informacji poufnych_formularz edytowalny.docx docx 19.53 2020-12-30 09:29:00 Proceeding
13.12.20.P.DUJSP_ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.html html 48.3 2021-03-09 06:04:15 Public message
13.12.20.P.DUJSP_Zmiana SIWZ -Gmina Miastko_1.pdf pdf 211.26 2021-01-15 12:56:31 Public message
13.12.20.P.DUJSP_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.html html 20.67 2021-01-15 12:56:31 Public message
13.12.20.P.DUJSP_Zmiana SIWZ -Gmina Miastko_2.pdf pdf 377.75 2021-01-25 13:13:59 Public message
13.12.20.P.DUJSP_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2.html html 20.69 2021-01-25 13:13:59 Public message
13.12.20.P.DUJSP_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_3.html html 20.69 2021-02-01 17:34:33 Public message
13.12.20.P.DUJSP Pytania i odpowiedzi do SIWZ Gmina Miastko — jawne.pdf pdf 194.59 2021-02-01 17:34:33 Public message
13.12.20.P.DUJSP Informacja z otwarcia ofert Gmina Miastko.pdf pdf 275.85 2021-02-05 15:07:49 Public message
13.12.20.P.DUJSP Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 236.02 2021-02-23 14:54:22 Public message

Announcements

2021-03-09 06:04 Marzena Kwiatkowska 6. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510421592-N-2021 z dnia 09.03.2021 r.

13.12.20.P.DUJSP_ogł [...].html

2021-02-23 14:54 Marzena Kwiatkowska 5. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 23.02.2021 r. w zakresie części I, II i III zamówienia.

13.12.20.P.DUJSP Zaw [...].pdf

2021-02-05 15:07 Marzena Kwiatkowska 4. informacja z otwarcia ofert z 05.02.2021 r.

13.12.20.P.DUJSP Inf [...].pdf

2021-02-01 17:34 Marzena Kwiatkowska 3. Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ wraz ze zmianą terminu składania ofert z 03.02.2021 r. na 05.02.2021 r. oraz ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

13.12.20.P.DUJSP_ogł [...].html

13.12.20.P.DUJSP Pyt [...].pdf

2021-01-25 13:13 Marzena Kwiatkowska 2. Informacja o zmianie treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert z 27.01.2021 r. na 03.02.2021 r. wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

13.12.20.P.DUJSP_Zmi [...].pdf

13.12.20.P.DUJSP_ogł [...].html

2021-01-15 12:56 Marzena Kwiatkowska 1. Informacja o zmianie treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert z 19.01.2021 r. na 27.01.2021 r. wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

13.12.20.P.DUJSP_Zmi [...].pdf

13.12.20.P.DUJSP_ogł [...].html

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 950