Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZZ-ZP-2375-25/20 Dostawy produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania

Deadlines:
Published : 28-12-2020 10:43:00
Placing offers : 08-02-2021 10:30:00
Offers opening : 08-02-2021 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS252-635326-pl.pdf pdf 600.53 2020-12-28 10:43:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 889 2020-12-28 10:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ.zip zip 417.13 2020-12-28 10:43:00 Proceeding
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 15 03.pdf pdf 1701.56 2021-03-15 13:59:16 Public message
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmiana treści ogłoszenia.docx docx 13.61 2021-01-25 12:43:56 Public message
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 68.51 2021-01-25 12:44:43 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ z 25.01.2021r..doc doc 181.5 2021-01-25 12:46:09 Public message
załącznik do pytania nr 11.pdf pdf 489.87 2021-01-25 12:46:09 Public message
Sprostowanie wyjaśnień treści SIWZ z 25.01.2021r..doc doc 94 2021-01-28 14:49:18 Public message
doprecyzowanie Pakiet 28 poz. 5.doc doc 96.5 2021-02-03 08:00:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 136 2021-02-09 10:26:41 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 9 11 i 14.doc doc 94.5 2021-02-26 12:13:56 Public message

Announcements

2021-03-15 13:59 Piotr Adamaszek Wrocław, dnia 15.03.2021r.
W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-02-26 12:13 Piotr Adamaszek Wrocław, dnia 26.02.2021r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w obrębie zadania nr 9,11 i 14.

zawiadomienie o wybo [...].doc

2021-02-09 10:26 Piotr Adamaszek Informacja z otwarcia ofert w dniu 08.02.2021r.

Informacja z otwarci [...].doc

2021-02-03 08:00 Piotr Adamaszek Wrocław, dnia 03.02.2021r.
Doprecyzowanie zapisów SIWZ w poz 5 w zadaniu nr 28

doprecyzowanie Pakie [...].doc

2021-01-28 14:49 Piotr Adamaszek Wrocław, 28.01.2021r.
Sprostowanie wyjaśnień z dnia 25.01.2021r.

Sprostowanie wyjaśni [...].doc

2021-01-25 12:46 Piotr Adamaszek Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 25.01.2021r.

Wyjaśnienia treści S [...].doc

załącznik do pytania [...].pdf

2021-01-25 12:44 Piotr Adamaszek Zmiana ogłoszenia przesłana do Dziennika Urzędowego UE

zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

2021-01-25 12:43 Piotr Adamaszek Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmiana ogłoszenia

Zmiana terminu skład [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1981